Reaktor

Van-e magyar néplélek?
Van-e magyar néplélek?

magyarorszag.jpg

Nincs könnyű helyzetben ma Magyarországon az a társadalomkutató, aki a politikai fejlődést vizsgálja, hiszen nézőpontjával a magyar politikatudomány fősodratához képest kívül helyezkedik el. Sokan nem tartják fontosnak azokat a történelmi előzményeket, amelyek komoly magyarázóerővel bírhatnak a jelenkori politikai jelenségek magyarázata során. Ha még ez sem lenne elég, akkor már annak a felvetése is majdhogynem nevetség tárgyát képezi, hogy van értelme az olyan áltudományosnak tartott kategóriáknak, mint például a nemzetkarakterológiának – horribile dictu létezhet olyan, hogy magyar néplélek. A magyar néplélekről a két világháború között olyan jeles gondolkodók értekeztek, mint például Szekfű Gyula, Bibó István vagy (kicsit meglepő módon) Babits Mihály. (A szerző természetesen nem sorolja magát e kimagasló elmék közé, a felsorolásnak semmiféle ilyen célja nem volt.)

Nyilvánvaló, hogy a nemzetkarakterológiai fejtegetések sötét múlttal rendelkeznek (a fajelmélet ennek a szélsőséges, extrém továbbgondolása), azonban ez mégsem szabad, hogy eltántorítson minket. Bár a modern tudományosság racionalitása ellenem szól, ennek ellenére egy olyan gondolatkísérletbe fogok bonyolódni, amely a politikai fejlődés mögött potenciálisan megbúvó (fejlődés)lélektant tárgyalja. Ami a fejlődést illeti, amellett foglalok állást, hogy nincs két ugyanolyan politikai fejlődéssel bíró ország; azonban ennek az állításnak a megvédéséhez a pszichológia szállítja azt a szellemi muníciót, amely olykor hiányozhat a történelmi alapokon álló érvelésekből.

A politikatudománynak többféle irányzata van: ezeken belül a történeti politikatudomány az egyes országok múltját kutatja, amelyből megpróbál olyan következtetéseket levonni, amelyek magyarázattal szolgálhatnak a jelenkor politikai problémáira. A politikai fejlődés is ezt vizsgálja.

Az elemzés a következő menetet fogja követni. Először áttekintem, hogy a fejlődéslélektannak és a politikai fejlődésnek milyen közös metszetei lehetnek a fejlődés vizsgálata során. Utána felidézem Carl Gustav Jung kollektív tudattalanról szóló gondolatait. Úgy vélem, a kollektív tudattalan egy lehetséges válasz lehet a következőkre: 1) az egyes országok miért fordulhattak vissza a liberális demokráciától és 2) miért éledtek fel a régebbi korok mentális mintázatai. A harmadik részben áttekintek pár tanulmányt, amelyek a pszichológia területén születtek és érdekes megfigyelésekkel bírnak a politikai fejlődés számára.

Fejlődéslélektan és politikai fejlődés

Azonban előre meg kell állapítanom, hogy van egy alapvető feszültség a két terület fejlődésszemlélete között. Bár ez banálisnak tűnhet, mégsem lebecsülendő: egy ember fejlődése időben korlátozott, míg egy ország politikai fejlődése sokkal nagyobb időt ölel fel, s nem állapítható meg végső állapot. Bodor Péter szerint a fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológusok körében arról konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a fejlődés az egy időben lezajló, minőségi változásokat magába foglaló folyamat.

Egyedül csak az képezi vita tárgyát, hogy ezek a minőségi változások szakaszokba vagy fejlődési szintekbe foglalhatóak-e; valamint ez a szakaszolás egységes vagy egyéni. Mivel Bodor szerint az idő során bekövetkezett minden változás nem feltétlenül tekinthető fejlődésnek, ezért szükségszerű, hogy legyen annak valami célja, tehát feltételez téloszt. A fejlődéslélektan ezek alapján teleologikus. Bár Bodor elismeri, hogy a fejlődő lénynek nem kell magában hordoznia a fejlődési célt, a fejlődés kutatója nem hagyhatja ezt figyelmen kívül, hiszen ebben az esetben vizsgálata tárgya nem lenne több változások sorozatánál.

Amennyiben sikerült megállapodni valamilyen végcélban, Bodornál a következő vizsgálandó aspektusa a fejlődésnek a cél elérése közben megtett útvonal milyensége, azaz a fejlődés mintázata. Ez az út állhat egy nagy ugrásból, illetve állhat még sok kis apró lépés sorozatából. Ez utóbbit Bodor szerint kétféleképpen lehet elképzelni: unilineárisnak és multilineárisnak. Unilineáris mintázatú az a szakaszos fejlődés, amelyben az egymás után következő lépések egyetlen lineáris vonalba rendeződnek. A multilineáris abban tér el az előbbitől, hogy az egyedek alternatív módokat is követhetnek ugyanazon fejlődési cél elérése során. Érdemes elgondolkozni azon, hogy ezek a fejlődési mintázatok hogyan konvertálhatóak át a politikai fejlődés nyelvezetére.

Komoly kérdés az, hogy egy folyamatnak van-e vége, vagy célja. A liberális és a szocialista gondolkodók és politikatudósok szerint minden ország egy fejlődési íven halad egy kívánatos cél irányába, természetesen nem szabad összetéveszteni a kettőt. A liberálisok a jelenre koncentrálva és a kétosztatú világrendet követően a liberális demokráciát tekintik a történelmi fejlődés végső állomásának, amelyet előbb-utóbb minden ország el kell, hogy érjen.

A tranzitológia irányzatához leginkább az egy nagy ugrás fejlődési mintázata társítható, ugyanis ekkor a politikatudomány reménye abban állt, hogy a posztszocialista országok rövid idő alatt adaptálni tudják a liberális demokráciát és rövidesen konszolidálni is tudják azt. Ezzel szemben a szakaszos fejlődésmintázatok sokkal inkább tűnnek kompatibilisnek a politikai fejlődés irányzatának szempontrendszerével, bár a multilineáris mintázat meggyőzőbben, mivel az elismeri az egyedek/országok fejlődésének egyediségét. Fontos kiemelni, hogy a fejlődéslélektannak magából fakadóan van végpontja (mivel az emberi életnek is van), azonban ugyanez nem igaz a politikai fejlődésre.

Az úgynevezett tranzitológia a politikatudomány egyik irányzata, a demokratikus rendszerváltások korszakának adott tudományos hátteret. Azt vizsgálta, hogy a megszűnőben lévő diktatúrák hogyan tudnak átalakulni (liberális) demokráciákká, illetve hogyan képesek létrehozni a demokrácia intézményeit.

Ennek ellenére a történelem során voltak olyan fejlettebb országok, amelyekhez a fejletlenebbek közeledni akartak, azonban ez a viszonyrendszer nagyon is dinamikus volt, mivel a fejlett országok is változtak, ezért inkább tekinthetőek mozgó célpontoknak a fejlődés szempontjából. Somlai Péter tanulmánya a fejlődéslélektan egy olyan jelenségére világít rá, ami a politikai fejlődésre is igaz. A szerző szerint a társadalmi változások kontextusában a társadalom (és ezáltal a fejlődéslélektan is) mindig mást tekintett normális életútnak – és végcélnak – az egyedfejlődés szempontjából; tehát ebben az esetben is lehet „mozgó célpontról” beszélni.

Régi gondolat leporolva: Jung kollektív tudattalanja

Csepeli György a politikai fejlődés számára egy meglehetősen érdekes és értékes elemzési szempontot vet fel: a „nemzeti tudattalan” fogalmát. A rendszerváltás hajnalán megjelent írás húsbavágóan fontos kérdéseket feszeget, de erre később térek vissza. Tételezzük fel, hogy minden nemzet rendelkezik egy rá jellemző pszichével (néplélekkel), ami képes a változásra, a fejlődésre (vagy akár a stagnálásra is). Ez a feltevés szükségszerűen ahhoz vezet minket, hogy felidézzük, mit mondott Carl Gustav Jung a sokak által vitatott kollektív tudattalanról. Jung szerint a kollektív tudattalan az emberi psziché egy olyan része, amely elválasztható az ember perszonális tudattalanjától.

A személyes tudattalanba olyan élmények kerülnek, amelyek az egyén saját tapasztalásából származnak – valamikor tudatos tartalmak voltak, csak később azt száműzte a tudattalanjába. Ezzel szemben a kollektív tudattalan az emberi psziché örökölt része, amelynek tartalma nem a mindennapi életből származó eseményekből adódott össze, hanem az egész emberiség közös terméke, amely archetípusok formájában mutatkozik meg. Ezek az archetípusok olyan ideák, amelyek észrevehetetlenül befolyásolhatják az emberek viselkedését. Ezen felül Jung szerint az emberi pszichében egyszerre folynak tudatos és tudattalan folyamatok, a kettő között állandó kölcsönhatás van. Felmerül a kérdés, hogy mindez mennyiben releváns a politikai fejlődés szempontjából?

A nemzeti tudattalan – mi az?

Több megválaszolandó kérdésre kellene a történeti politikatudománynak választ találnia (amelyeket a jelencentrikus irányzatok előszeretettel fel is tesznek). A különböző történelmi mintázatok miért bukkannának fel a jelenkori politikában? Mi az, amitől a mentális elemek radikális megszakítottságokat követően megmaradnának? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk – úgy gondolom – még inkább növelni kell az absztrakció szintjét. Ehhez azt a feltevést kell megfontolnunk, amely azt állítja, hogy minden nemzet rendelkezik egy sajátos nemzeti tudattalannal, amely öröklődés útján tovább él az adott politikai közösségen belül létező összes állampolgár kollektív tudattalanjában. A nemzetek közötti különbségek ezáltal az eltérő nemzeti tudattalanok egyediségéből fakadnak. Fontos, hogy a kollektív tudattalan Jung alapján nem tud az egyénben fejlődni, azonban ez nem zárja ki, hogy ez a kiterjedt lelki jelenség a történelem során nem változhatna – nem fejlődhetne. Ahogyan a politikai fejlődést, úgy a pszichológiát is élénken érdekli, hogy hogyan fejlődhet a vizsgált entitás pszichéje.

Sokat találkozhatunk olyan észrevételekkel, hogy "bezzeg Nyugaton mindenki mosolygós, szívesen látják a vendégeket, míg Magyarországon mindenki komor, nyers és nem túl vendégszerető". Persze, akinek nem inge, ne vegye magára: azonban lehet valami alapja is ezeknek a megfigyeléseknek.

Csepeli György (szociálpszichológus) azokat a csoportokat tekinti nemzetnek, amelyek meghaladták az etnocentrikus csoportazonosulást és csak legfeljebb színlelni tudják a nemzeti összetartozás természetességét. Csepeli elemzésében a nemzeti tudattalan fejlődését szakaszokra bontja, amelyek jól elválaszthatók egymástól, minőségi különbség van köztük. Minél fejlettebb egy nemzet, annál kisebb szerepet kap a csoportazonosulás során az etnikai alapokon nyugvó befelé irányuló feltétlen szolidaritásérzet és a kifelé irányuló ellenségesség. A nemzetté válás első szakasza a kultúrnemzeti lét, ahol a kulturális-etnikai elemek hangsúlyosak – ez meglehetősen közel áll a kezdeti etnocentrikus csoportléthez. A második szakaszban a vérség és a származás helyett a jogi, gazdasági és politikai együttműködés lesz a társadalmi kooperáció alapja – ez az államnemzet. A harmadik, egyben utolsó fázisban a legnagyobb a távolság az etnocentrikus csoportosulások és a nemzet között. Ebben a fázisban már csak az állampolgárság lesz a hovatartozás egyetlen alapja – ez az állampolgári összetartozási minta.

Érdemes összehasonlítani a Kelet- és Nyugat-Európát etnikai szempontból. Nyugaton a fejlődés során békés körülmények között alakultak ki (noha nem mindenütt tökéletesen) a nemzetállami keretek, míg Kelet-Európában véres háborúk, népirtások, kitelepítések és igazságtalan békediktátumok következtében érték el ezeket az "eredményeket" a régió országai. Nyugat-Európa demokráciái hamarabb és békésebben érték el a fejlettség ezen fokát, mint szűkebben vett régiónk. Fontos megjegyezni, hogy a modern demokrácia és a nemzetállam két egymástól elválaszthatatlan fogalom, előbbi kialakulása nem ment volna az utóbbi létrejötte nélkül.

Fontos, hogy amellett, hogy a nemzetek politikai fejlődésen mennek keresztül (maga Csepeli is megállapítja, hogy fejlettebb nemzetek teljesítőképesebbekké válnak a fejlődés során), a nemzeti tudattalan is fejlődik, azonban egy bizonyos szint elérése után a korábbi stádiumot el kell, hogy fojtsa. Amíg a kultúrnemzeti szinten lévő nemzeteknek az etnocentrikus korszak maradványaival (tisztaságra való törekvés, idegenekkel szembeni bizalmatlanság) kell szembenézniük, addig az államnemzetnek a határain kívül történő elnyomások (gyarmatosítás) okozhatnak rossz lelkiismeretet. Csepeli arra jutott, hogy az Egyesült Államok az az ország, amely a legközelebb áll a harmadik fejlettségi szinthez; Nyugat-Európa demokratikus nemzetállamai a második változat paradigmatikus esetei; a kelet-európaiak pedig megpróbálnak kultúrnemzetből államnemzetté válni.

Csepeli arra is felhívja a figyelmet, hogy az USA és a Nyugat hajlamos (már 1990 környékén) az "atyáskodásra", vagyis kötelességének érzik, hogy a "gyermeki" szinten lévő kelet-európaiaknak irányt mutassanak. Az amerikai "demokrácia-export" ennek a megnyilvánulása, illetve 2010 után az Orbán-kormányok (és még sokan mások) pont ezt az "atyáskodó" nyugati hozzáállást kérik számon és sérelmezik.

A fentiek alapján könnyen juthatunk arra a megállapításra, hogy a nyugati társadalmak nemzeti tudattalanjai másképpen fejlődtek a kelet-európaiakéhoz képest. Amennyiben az okokat keressük és a fejlődést vizsgáljuk, ahhoz a fejlődéslélektan multilinearitását kell figyelembe vennünk, hiszen más tartalmak kerültek a különböző nemzetek tudattalanjaiba. Kis Médea arra mutat rá, hogy a szakirodalom a történelmi pályaérzelmek vizsgálata során a magyar kultúrában a reményhez olyan egyéb érzelmek párosultak, mint a félelem, a csalódottság, a lelkesedés, szomorúság és a szenvedés. Ezzel szemben például az angolszászok sokkal optimistábban szemlélik a történelmi pályájukat.

Záró gondolatok

Minden nemzetnek megvannak a maga traumái. Az események láncolatai nagy mértékben befolyásolják egy ország politikai fejlődését és a „nemzet kollektív tudattalanját” is. Amelyek egykoron friss élmények voltak, azok száműzve lettek a nemzeti tudattalanba, és a mai napig kihatnak a politikai fejlődésre (Jung elméletét követve). Amennyiben ezt elfogadjuk, megkonstruálhatunk egy olyan érvelést, amely hidat képezhet régmúlt korok és a jelen között. Tegyük fel hát a kérdést! Ha egy nemzet nem tudta megfelelően kezelni traumáit, akkor elvárható-e tőle, hogy megfeleljen azoknak a normáknak, amelyeket (például) a tranzitológia irodalma és a nyugatiak támaszt felé? Ahogyan a valóságban előforduló példák mutatják: nem igazán.

A magyar társadalom még nem igazán tudott megbékélni a múltjával, mivel nem is volt komolyabb lehetősége rá: 1848-1849; az első világháború és a forradalmak; Trianon; a Horthy-korszak bűnei és a holokauszt; a német, majd szovjet megszállás; a Rákosi-korszak és az erőszakos szovjetizáció; vagy az 1956-os forradalom mind olyan történelmi események (traumák), amelyek sebet ejtettek a magyar néplelken (feltéve, ha van olyan). Ezeket a mai napig nem övezi nemzeti konszenzus, kibeszéletlenül maradtak. A mai napig tátongó sebek, amelyeket előszeretettel hintünk be olykor sóval. Talán a magyar történelem- és politikatudománynak lehetne valamiféle szerepe ezeknek a traumáknak a feloldásában.

Úgy gondolom, nehezen érthető meg a rendszerváltás utáni magyar politika, ha nem vesszük figyelembe a demokratikus átmenethez fűzött társadalmi reményeket, amelyek később csalódottságba, politikai apátiába csapódtak át. Amennyiben elfogadjuk Csepeli azon állítását, hogy Magyarországon 1990 után elkezdett a kultúrállami nemzeti tudattalan továbbfejlődni egy államnemzeti stádium irányába, akkor 2010-et követően – amit sokan visszafordulásként értékelnek – a Kurt Lewin-i értelembe vett retrogresszió történt; azaz a nemzeti tudattalan visszatért egy korábban megélt viselkedési típushoz: a kultúrállamihoz. Mindennek ellenére nem kell pesszimistának lenni, csak segíteni kell a „bántalmazott gyermeknek”, hogy feldolgozza az őt ért traumákat. A magyar társadalomnak ebben még sok tennivalója van.

Köszönöm mindenkinek, aki kitartott és végigolvasta!

Felhasznált források

Bodor Péter (2012): A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma. Replika, 78. szám, 123-133 oldal.

Csepeli György (1990): „Nemzeti tudattalan”. Thalassa, 1. évfolyam, 1. szám, 43-46 oldal.

Jung, Carl Gustav: The Concept of the Collective Unconscious.

Kis Médea (2016): A remény pszichológiája. Elméleti áttekintés az empíria tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17. évfolyam, 4. szám, 243-285 oldal.

Martin László (2004): Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai. Doktori Értekezés, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola.

Somlai Péter (2012): Fejlődési zavarok. Replika, 78. szám, 135-143 oldal.

 

 

Csepregi 70 - A Neoton-sztori másképp
Csepregi 70 - A Neoton-sztori másképp

A szöveg objektív elemekkel tarkított véleménycikk.

Csepregi Éva október 22-én lett 70 éves és mivel őszi, már csak valahol messze délen van örökös napsütés, itthon itt van az ősz s a tél újra. A Neoton Família frontembere öt évtizede a pályán, tucatnyi nagylemezzel és… írná egy életútinterjú leirataként a szerző, annyi kitétellel, hogy Erdős Péterre, sehogy vagy maximum, mint pozitív tényezőre utalna. Ez a cikk más típusú kérdésekre ad választ, ilyenekre például:

Volt-e Csepregi Évánál tehetségesebb női énekes a Kádár-rendszer zeneiparában? 
A siker mértéke arányos vagy fordítottan arányos a művésznő hangi adottságaival? 
Hozzájárult-e a Neoton sikeréhez „Csepi” élettársi kapcsolata Erdős Péterrel? 

Erdős Péter 3+1 pontban

  • Élet és halál ura, a Kádár-rendszer zenei világának akarnok döntnöke, leghírhedtebb popmenedzsere, egyébként jogász végzettségű, átlagon aluli zenei érzékkel.

  • Tevékenységének szerves és meggyőződésesen vállalt része volt a Kádár-korszak kultúrpolitikai irányelveinek a magyar könnyűzenei szférára vonatkozó céltudatos végrehajtása. Ez diplomatáról magyarra fordítva annyit tesz: cenzúrázott.

  • Olyan zenekarok, művészek életét nehezítette meg, lehetetlenítette el mint a Hobo Blues Band, a Beatrice, a P.Mobil vagy a páratlan hangú Cserháti Zsuzsa, de említhetnénk a Syrius-Kex-Taurus hármast, utóbbiban kifejezetten szomorú a kiemelkedő gitártudású Radics Béla példája.
    Laár András (KFT): „Nála nem fért bele az, hogy az általa propagált Neoton Família mellett más zenekarnak is sikere legyen külföldön. Elmondta nekünk, hogy százezres lemezeladásokat is csinálhatott volna velünk, de nem akarta, így lett csak 30 ezer.”

Erdős Péter 1990 februárjában az első magyar demokratikus választások előtt halt meg.

(Kép forrása: librarius.hu)

A Csepregi-Erdős kapcsolat margójára

Felkapott kritika Erdőssel szemben, hogy a popszcénát teljesen a saját ízlésére kívánta formálni, ehhez kapcsolódik a fentebb leírt zenekarok hátráltatása vagy az olyan előadók pártfogása, mint Csepregi Éva vagy Koncz Zsuzsa. A gyakorlatban ez azzal járt, hogy akit nem szívlelt, az nem vagy csak alig kapott lemezszerződést, lehetőséget a kibontakozásra, visszatérő esetnek tekinthető az albumok esetében a szelekció, azaz egyes – így az Eddánál akár már koncerteken elhangzó – dalok évekig albumról albumra történő visszadobása vagy betiltása. Eleven cenzúra. Ezzel szemben a Neotonnál más szelek fújtak főleg, ha a szövegek mélységére gondolunk, valamint arra a kevés akadályra, amit az élet eléjük görgetett, ha görgetett egyáltalán.
(És ha lesben áll egy cápa, Don Quijote a szélmalom csak játszik veled és társai)

Cserháti Zsuzsa esete

Cserháti Zsuzsa körül a 70-es évek végétől szűkült a tér. Csepregi mellett Erdős Szűcs Juditot és a már korábban befutott Koncz Zsuzsát favorizálta, utóbbi apósa Boldizsár Miklós kultúrdiplomata, '72-től a Béketanács elnökhelyettese. A főszerepet (sőt leginkább semmilyen szerepet) nem neki szánta a Popcézár a 80-as évekhez érkezve. „Békejobbot” nyújtva felajánlotta, hogy legyen vokalista a Neotonban kedvese mögött, amit Cserháti Zsuzsa teljes joggal elutasított… az eset következménye már-már szokványos, a klasszikus forgatókönyv érvényesült:

  • Koncertlehetőség Erdőséktől: 0
  • Megjelent nagylemez: 0
  • Rádióban lejátszott dalai száma: 0

Hozzá kell tenni, hogy például Szakcsi Lakatos Bélával vagy Charlieval énekelt, vokálozott, de a helyzet így is a tehetségéhez képest sanyarú, főleg ha összevetjük milyen sikereket könyvelhetett el a Neoton, akik még nagybetűs külföldi – tehát nem Bulgária – turnékat is megengedhettek maguknak, így jutottak el például Japánba egy több, mint 40 állomásos turnéra.

Hangi adottságok

Leszögezendő, hogy zenét objektívan megítélni szinte lehetetlen. Amit meg lehet ítélni az az énekhang egyedisége, a hangterjedelem és az ösztönös tehetség. Nem érvelhetünk úgy Csepregi ellen, hogy „nincs hangja”, „tehetségtelen”, ez nem is cél, értelmetlen, nem állja ki a valóság próbáját. Valid felvetés azonban, hogy Csepregi Éva kevesebb tehetséggel kapott óriási hátszelet a Kádár-rendszer zenei elitjétől, míg Cserháti Zsuzsa – a fentebb említett példa tükrében – kivételes tehetsége ellenére lett méltatlanul mellőzve.

Katona olvasóinknak úgy példálóznék, hogy a hadviselés aszimmetrikus, az utánpótlás a domináns félnél kimeríthetetlen.

Bátran állíthatjuk, hogy Cserháti hangban és tehetségben előtte jár, ugyanennyi térrel, lehetőséggel a kezében legalább ekkora, ha nem nagyobb karriert futhatott volna be, nem felejtve, hogy mindenfajta tiltás, hátráltatás ellenére a rendszerváltást követően felfelé ívelt pályája hirtelen haláláig. A sors fintora, hogy bármennyire is mást akartak popdívának a kvalitás utat tört magának, pláne az Erdős-éra után az 1990-es évektől.
 
(Kép forrása: Csepregi Éva hivatalos oldala)

Konklúzió

Csepregi Éva sikerének titka betudható egyrészt a fülbemászó és kétségtelenül széles körben, magas népszerűségnek örvendő, ám nagyrészt felszínes, alacsony igényeket kielégítő szerzeményeknek, másrészt az Erdős Péterrel folytatott viszonyának és a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat monopolhelyzetének, nem beszélve arról, hogy a Neoton Famíliának a maga területén nem lett konkurenciája a zenei ringben. Egyszemélyes bokszmeccs.

Összegezve az elhangzottakat a Neotonnak és Cs. Évának puszta létezésével nincs baj, nem is lehet, ami viszont ellenszenvet válthat ki, az az a lineáris történet, amivel befutottak. Ki tudja hány hasonlóan nagyra törő álmokkal rendelkező művész, formáció karrierjét kaszálta el a kultúrpolitika a 70-es, 80-as években, miközben a taglalt alakulat kiváltságos helyzetéből adódóan (aránytalanul) nagy sikereket ért el.

Csak egy Neoton Famíliája lehetett Magyarországnak, de Erdős Péterből sem akadt egynél több.

Legközelebb ezekre is gondoljunk a diszkó hevében, ha meghallunk egy általuk kiadott dalt.

  

(Borítókép forrása: A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala)

Ebben jobbak vagyunk, mint elődeink többsége
Ebben jobbak vagyunk, mint elődeink többsége

Gyakran találunk ki sztereotípiákat a nagyszüleink korosztályáról, majd erre válaszként születnek cikkek, ahol megvédik az idősebb generációt. Természetesen hiába sok mindenben ügyesek a mai nyugdíjasok, van, amiben mi tudatosabbak vagyunk. _7054afc4-92f8-4c77-bf1d-67c391314c68.jpg

Az egészségünk az egyik legfontosabb dolog, ebben pedig tapasztalatom szerint sokkal felelősebbek vagyunk. Bizonyára sokaknak ismerős, hogy férfiatlan az, ha egy ember gyakran jár az orvoshoz. Egyesek kifejezetten csak akkor mentek orvoshoz, ha már egy betegség miatt elviselhetetlen fájdalmuk volt. De említésre érdemes az az idősek körében gyakran hallható vélekedés is, ami szerint a genetika meghatározza azt, hogy ki meddig és milyen egészségi állapottal él. Ez alapvető tévedés, hiszen már régóta bizonyított tény, hogy az esetek túlnyomó többségében minimum erősen befolyásoló hatású az életmód, avagy az alvás, étkezés, testmozgás és stressz milyensége. Nagyon ritka az olyan eset, amikor nem az életmód miatt alakul ki valamilyen betegség, még ha hajlamos is rá a páciens.

A fiatalok körében pozitív változás, hogy egyre nyitottabbak az a súlyzós edzésre, ez pedig a testi egészségen túl a szellemi jóléthez is hozzájárul, mert önbizalmat és a társas kapcsolatokban elismerést ad, ha valakinek esztétikus és egészséges a fizikuma. 

Az étkezés tekintetében izgalmas terület a kávéfogyasztási szokás. Egyrészt nem mindegy, hogy mikor, mennyit és milyet iszunk. Kutatások alapján korán reggel nem érdemes kávét fogyasztani, viszont délelőtt már hozzájárul ahhoz, hogy nap közben frissebbek legyünk, de csak ha eleget aludtunk. Figyelembe kell venni azt is, hogy éhgyomorra nem szabad kávézni, mert a gyomornak nem tesz jót, ez különösen fontos a refluxosok esetében. Az már kevésbé egészségügyi, inkább igény szerinti különbség, hogy az én generációm nem csak a hatása, hanem az íze miatt is, mint gasztronómiai remekművet fogyasztja a kávét. Tehát nem elégszik meg a legolcsóbb instant vagy darált kávéval, másrészt az elkészítés során is odafigyel, hogy ne égett kávét igyon, hanem valóban pörköltet. Ebben én viszont kivétel vagyok, mert a kotyogós kávéfőzőről nem mondok le, nekem az adja meg a kávézás hangulatát itthon. További generációs különbség a kávé hőmérséklete, mi a meleg kávé helyett a hideget preferáljuk.

_ba6cfab4-d239-46ac-9aa1-d5f87d8f1fc4.jpg

Kávéval szemben viszont a fiatalokra kevésbe jellemző a napi rendszerességű alkoholfogyasztás. Szintén a nagyapáink korosztálya vélte úgy, hogy egy pálinka ebédkor egészséges, na meg egy pohár bor is serkenti a vérsejtek termelődését, meg az emésztésnek az is jót tesz. Én a népi bölcsességeket nagyon szeretem, mert van bennük igazság. De érdemes elhatárolni a klasszikus népi bölcsességeket az alkoholfogyasztást jó dologként bemutató közhelyektől. Ugyan is az alkohol a legkisebb mennyiségben is egészségtelen, ezzel pedig a Z generáció nagyon is tisztában van. 

Bizonyára sokaknak lehet ismerős az idősek internetes jelenléte is, ami sokszor komikusnak tűnhet, mert a nyugíjasok nem mindig érzik a súlyát annak, amit a virtuális világban írnak. Így több Facebook csoport is alakult már arra, hogy ezeken a komikus megnyilvánulásokon jókat nevessenek. Az agresszív kommentek, indokolatlanul giccses GIF képek a legtöbb unokának nem ismeretlenek. De kiemelendők az internetes csalók is, akik előszeretettel lopják el a nagymamák és nagypapák nyugdíját különböző, fiatalabbak számára abszolút átlátszó, de a naivabb időseket megtévesztő csalásokkal. Felelős internethasználat terén tehát szintén jobban áll az én generáció, de tény, hogy a cikkben felsoroltak nem feltétlenül alkotnak nagy szakadékot, inkább csak erős javulást lehet tapasztalni.

Példaként hozható az alkoholizmus problémája, ami minden generációt érint, de a fiatalok már nem próbálják megmagyarázni, hogy az jó. Ez már is egy pozitív változás abba az irányba, hogy csökkenjen rendszeres alkoholfogyasztók száma. 

A konklúzió tehát, hogy nem mi vagyunk jobbak, hanem a körülmények változtak, ami pedig az elődeinknek köszönhető. Ők építettek fel mindent körülöttünk, így nekünk jobb lehetőségek adottak. Az, hogy a lehetőségekhez mérten melyik generáció hoz ki többet, nem lejátszott meccs még, de nem is verseny, hiszen a generációknak egymást kell segíteni, nem szemben állni egymással. Egyébként pedig vannak fiatalos idősek és olyan fiatalok, akikre kevésbé jellemzők a Z generációs stílusjegyek, tehát ebben a tekintetben ugyan vannak tendenciák, de általánosítani semmiképp sem lehet.

50689.gif

Az előző két képet a Bing mesterséges intelligenciája készítette, ezt a jellegzetes GIF-et viszont még ember szerkesztette meg. Vajon a jövőben az idősek is elkezdik használni az AI-t?

Külhonban otthon - Magyarok a világ minden szegletében
Külhonban otthon - Magyarok a világ minden szegletében

pexels-andrea-piacquadio-842532_1.jpg

A közbeszéd gyakori tárgya a számos kisebbség, amely Magyarországon él. Érdekes, hogy mennyire nem része a beszélgetésnek a külhoni magyarság, akik határainkon kívül -akár a világ túlsó felén - vannak otthon.

A múlt század következménye, hogy a becsülten 14,5 millió lelket számláló magyarság nem ugyanazon állam határain belül élnek. Mindegyik környező országban vannak honfitársaink, de messzi-messzi kontinenseken is megtalálhatóak földijeink és családjaik és ez a cikk ezeket a  jelentős „magyar szigeteket” veszi áttekintésbe és egy kis betekintést nyújt a helyiek életében.

Amerikai Egyesült Államok (1,4 millió fő)

Az első magyar 1583-ban tette lábát az Új Világ talajára, Budai Parmeniusz István személyében. A magyar kivándorlás az ígéretes fiatal államba 1830-as évek táján indult és több hullámban valósult meg, az első jelentős kivándorlási hullám az 1848-as forradalmat követő években történt. A „Kossuth-bevándorlók” migrációját lehetővé tette a vasút, a gőzhajók, a transzatlanti utazás elterjedése, elérhetővé válása és nem utolsó sorban a Staatsgrundgesetz általi migráció legalizálása a kiegyezés következtében.

A legnagyobb hullám a két világháború közötti időszakra tehető, később az ’56-os forradalom leverése következtében is rengeteg magyar vándorolt ki az USA-ba.

Több, mint ezer magyar él ma is minden egyes államban, a legtöbben Ohio (203,417 fő), New York (157,863 fő) és Kalifornia (133,988 fő) államokban. Az amerikai magyarság dobogó szíve Cleveland, Ohio.

1920 körül 300 magyar tulajdonban lévő vállalkozás működött Clevelandben és 81 magyar szervezet működött.

Említésre érdemes Haraszty Ágoston története, aki Futakon (mai Szerbiában) született és az amerikai borkultúrát honosította meg először Wisconsinban, majd Kaliforniában, Napa Valleyben.

Becslések szerint ma 4 millió magyar származású ember él az Egyesült Államokban.

pexels-markus-winkler-5384598_1.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Németország (210.000 fő)

Németországba a második világháború után történt jelentős kivándorlás. Ez mintegy 180.000 személyt jelentett, főként sváb származásúakat. Ebben faktor volt a kitoloncolásuk is, azóta viszont Németország gazdasági ereje vonzza a magyar munkavállalókat. 2023. május 26-i adat szerint 26 ezerrel több férfi, mint nő él kint hazánkból. Jellemzően Bajorország területén telepedtek le, akik német területen kívántak maradni, de sokan csak átmenetileg tartózkodtak Németországban, hogy tovább utazzanak Angliába, Amerikába. Kifejezetten menekült magyarok találtak gyakran itt otthont, a Prágai Tavasz után Csehszlovákiából, és a Ceaușescu rezsim elől Erdélyből menekülők.

Az Uniós csatlakozásunk könnyítette a letelepedési feltételeinket, hiszen se külön munkavállalási engedélyt nem kell beszerezni, az adminisztrációs kötelezettségek is megszűntek.

Bajorország a Karpát-medencéhez való közelsége révén vonzó, míg kelet-Németországban az NDK-s munkaerő-csereprogram miatt telepedtek le sokan.

Sok magyart számláló nagyvárosok Stuttgart és Berlin.

pexels-tran-564883.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Egyesült Királyság (172.000 fő)

Annak ellenére, hogy mennyire modern jelenség a magyarok Angliába való kitelepedése, vannak igazán korai feljegyzett angliai magyarok is. Az első magyar oxfordi diák történetesen éppen az első amerikai magyar, Parmeniusz István.

Persze az arisztokrácia köreiben hamarabb vált szokássá a brit szigetek látogatása, kapcsolatok építése és akár a kitelepedés is, így egy sor brit arisztokratát is fel lehet mutatni, ilyenek Lord Balogh Tamás államtitkár, Lord Bauer Péter egyetemi tanár vagy Baroness Emma Orczy írónő. A köznép számára igazán jelentős kivándorlást egy modernebb kor tartogatott, az Európai Unió tagállamai közül leghamarabb moratórium nélkül a britek engedték be az új tagországok polgárait munkát vállalni. A kilépést követően 154.100 magyar folyamodott tartós letelepedési engedélyért -írja az Index-, főként Londonban és dél-Angliában, valamint Walesben.

London az 5. ,,legnagyobb magyar város" volt 2015-ben, tehát akkori 350.000 angliai magyarból a fele az angol fővárosban élt.

pexels-marianna-89432.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Izrael (9500 fő)

Itt a lélekszám egy igen spekulatív módon megadott adat. Legutóbb Izraelben 2008-ban tartottak népszámlálást, és az alapján ekkor 12.030 fő volt magyar kötődésű (ennek többsége 70 év feletti). Idősödő társadalmi csoport lévén számuk azóta csak csökkent, bár Izraelben felmerül a kérdés, hogy „ki számít magyarnak?”. Aki beszéli a nyelvet? Esetleg a felmenők szülőföldje a mérvadó? Miben nyilvánul meg, hogy valaki magyar?

Izraelben a magyar származásúakat nem az aktív összetartás jellemzi.

Van egy bizonyos diszkrepancia az online és a valós aktivitás között. Az online csoportokból sok van és népesek, rengeteg különböző profilú programmal. A valóság, hogy ezek a csoportok egymásból kiválva aprózódnak konfliktusok során és a programok visszatérő gyengepontja a létező kulturális összeférhetetlenségek többek között a magyar és a kóser konyha között. A témában csak ajánlani lehet Surányi Ráchel kutatásait.

pexels-faheem-ahamad-15147467_1.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Brazília (80-100.000 fő)

A világ 5. legnagyobb országába is eljutott a magyar diaszpóra, a São Paolo-i magyar kolónia jelentős kultúréletet szervez és több száz fős táncházakra mozgatja meg a magyar származású közösség tagjait családjaikkal együtt. Rio de Janeiroban és Porto Alegreben is élnek magyar közösségek. Valószínű, hogy Colonia Santo Antonio lakosai aligha vannak tisztában a ténnyel, hogy az 5 székely által alapított Boldogasszonyfalván élnek, amelyből az etnikai magyarság és velük együtt a neve is kiveszett.

Pannonhalmi bencések monostort alapítottak São Paolo Morumbi negyedében, ahol egy Eszterházyról elnevezett zeneiskola is működik, valamit, ahol megtalálható Latin-Amerika legnagyobb magyar könyvtára.

Gimnáziumot is működtetnek a mai napig, a Colégio Santo Amérigo, tehát Szent Imre Kollégiumban mintegy 1000 diák tanul, elsőstől az érettségizőig. Ékköve a brazil magyarságnak a Casa Húngara de São Paolo, azaz a Magyar Ház. Az épület, amely valaha a banánszárítás mesterségének adott otthont a Vila Olimpia negyedben található, amely ma már egy frekventált üzleti negyed. Itt tartanak magyar nyelvkurzusokat, magyar vacsorákat, itt próbál a Pántlika Néptáncegyüttes és innen indultak a 17 alkalommal megrendezésre került Dél-Amerikai Néptánctalálkozóra és havonta egyszer magyar szentmisét is celebrálnak.

A kolónia jövőjéről úgy vélekedik a közösség, hogy a nyelvet aligha fogják tudni őrizni, de a kultúrát, a konyhát, a táncot és a zenét annál inkább.

pexels-abraham-challco-17782050_1.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Ausztrália (73.000 fő)

A világ másik végén található óriási ország, egy önálló kontinens, az ausztrálok igazán semmihez sem hasonlítható világa. Kevés lakos, még kevesebb őslakos alkotja ezt a nemzetet és lényegében mindenki bevándorló, a magyar bevándorló lakosság sem lóg ki igazán a sorból. Az ausztrálok híresen lazák, a kultúrák többé-kevésbé súrlódásmentesen keverednek és élnek egymás mellett. Kényelmes öltözködés, kényelmes életritmus – és kényelmes államigazgatás.

Letelepedni hosszas és drága vállalkozás a szigetországban. A hölgyeknek fontos információ lehet, hogy a fodrász, manikűr-pedikűr sem igazán része az átható lazaságnak, már csak azért is, mert könyörtelenül drága. Cserébe itt kapja az ember a legtöbb munkaszüneti napot.

 pexels-monstera-production-7412094_1.jpg(Fotó forrása: pexels.com)

Ez a jelen utazás vége a Föld minden sarkába, magyarok után kutatva. Sok kis szigeten élnek, különbözőbbek alig lehetnének, de őrzik a közös magyarságuk és ennek érdekében igazán említésre méltó erőfeszítéseket tesznek.

 

 

(Borítókép forrása: pexels.com)

Kortárs képzőművészet, mint biztos befektetés
Kortárs képzőművészet, mint biztos befektetés

Az elmúlt év időszaki múzeumi kiállításainak köszönhetően felfigyelhettünk olyan elismert magyar klasszikus festők munkásságára, mint Vaszary János, Gulácsy Lajos és persze Csontváry Kosztka Tivadar. A nagy klasszikus nevek mellett, érdemes közelebbről megismerni a kortárs (tehát második világháború után alkotó) magyar képzőművészek munkásságát is, hiszen szemmel láthatóan megnőtt a kereslet a kortárs festmények iránt. Ennek feltérképezésében dr. Bacsek Júlia – művészettörténész és kurátor volt segítségünkre, akivel a kortárs művészeti piacból szemezgettünk néhány példát

Az elmúlt évek aukciós adatait vizsgálva megfigyelhető, hogy a kortárs alkotások leütései messze meghaladják a korábbi évek aukciós forgalmát. Arra is volt precedens, hogy valaki egy kortárs aukción megduplázta korábbi életműrekordját – derül ki a Kieselbach Galéria cikkéből. A Kieselbach Galéria 2022. évi őszi árveréséről ki lehet emelni két kortárs rekordleütést is, nevezetesen Keserü Ilona Sírkövek 2. című képét és Kondor Béla A műtücsök felbocsátása című festményét. A neoavantgárd világhírű sztárjának, Keserü Ilonának festménye 110 millióért kelt el. Magyarországon élő kortárs művész esetében ez sosem látott rekord. Természetesen a művész reputációját nem csak a rekordleütés igazolja, hiszen a nemzetközi szakma is nagy elismeréssel adózik munkássága előtt.

Keserü enigmatikus alkotásai olyan közgyűjteményekben kaptak helyet, mint például a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum vagy a Washington-i National Museum of Women in the Arts gyűjteményében.

A kortárs aukciókon Maurer Dóra munkái is sokszoros, rekordárakon kelnek el az elmúlt évekhez képest. Maurer, aki mind a nemzetközi, mind a hazai művészeti szcéna fontos szereplője, 1968-tól magyar-osztrák kettős állampolgárként vállalt szerepet a magyarországi neoavantgárd nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítésében. A londoni Tate Modern 2019 augusztusa és 2020 júliusa között, Maurer Dóra önálló kiállításának adott helyet.

A háború után emigrált magyar művészeink közül, Reigl Judit és Hantai Simon képei értek el rekord leütési árakat nemzetközi aukciókon. Egy Reigl által festett, 1956-os Éclatement-ért 2015 decemberében a Sotheby’s párizsi árverésén 315.000 eurót (99,8 millió forint) adtak. Legutóbb pedig 2018 júniusában a Sotheby’s párizsi aukcióján egy 1964-es Ecriture en masse (Tömbírás) című Reigl-festményért fizettek ki 273.000 eurót (88,1 millió forint). Ugyanebben az évben a Sotheby’s párizsi árverésén valaki 2 409 000 eurót (648 millió forint) adott Hantaï Simon M.C.7 (Mariale) című, 1962-es munkájáért. Hantai nevét már csak azért is érdemes itt megjegyezni, mivel Rózsaszín írás című festménye díszíti Emmanuel Macron francia elnök irodáját.

macron-hantai_szines.jpg

macron_hantai.jpgForrás: Mandiner

2019-ben a magyarok közül a legnagyobb leütést Moholy-Nagy László vitte el, akinek Segments (Szegmensek) című, 1921-es munkájáért februárban a Sotheby’s londoni aukcióján 495 000 fontot (183,2 millió forint) fizetett ki egy gyűjtő. Szintén a Sotheby’s aukciósház árveréseiről megemlíthető a Párizsban élő Molnár Vera, aki januárban ünnepli 100. születésnapját. Molnár ötszáz NFT-munkáját vitte online árverésre, és egy óra alatt az összes vevőre talált. A Themes and Variations (Témák és variációk) című sorozatot a művész az N, az F és a T betűk különböző variációiból állította össze Martin Grasser számítógépes művész közreműködésével

 

Fiatal, feltörekvő magyar művészek és jövőbeni kilátásaik 

A fentiek után felvezethető egy új korcsoport, a fiatal felfedezettek személyében, akik koruk ellenére is nagy elismertségnek örvendenek.

„Vegyük példaként a Kieselbach Galéria 2022 őszi kortárs aukcióján Gresa Márton sikereit, aki élen jár az új technikák és eszközök kísérletezésében.”

Gresa fújt/vegyes alkotásmóddal dolgozik, a plotter vágó pedig egy fontos eszköze a munkafolyamatnak. Munkáira az acb Galéria is felfigyelt, itt rendezhetett önálló, független kiállítást. Kortárs felfedezettként még Ádám Dóra is sikeres aukciót tudhat maga mögött, szintén a Kieselbach Galéria aukcióján. A fiatalabb generációból is felhozhatunk olyan neveket, akik külföldön futottak be, de a tudósításoknak és cikkeknek köszönhetően, már itthon is felfigyeltek rájuk. Erre Bozó Szabolcs is jó példakánt szolgál, a Forbes cikke szerint a Sotheby’s és a Christie’s tavalyi hongkongi aukcióin közel 50 millió forintért keltek el képregényszerű festményei. Bozó eleinte Londonban vendéglátóként dolgozott, majd egy privát gyűjtő az Instagramon keresztül fedezte fel.

Bozó Szabolcsnak egyfajta inspiráló hatása is lehet más kortárs festők számára, hiszen bebizonyította, hogy fiatal magyar festőként is meg tud élni, sőt, a 2022-es aukciós forgalmát tekintve, az élő magyar művészek listájának első helyére került.

aukcios_forgalom_2022.pngMűtárgyak.com

Ugyanígy Nemes Márton neve is ismerősen csenghet Magyarországon is, hiszen 2024-ben ő képviselheti Magyarországot a magyar pavilonban a Velencei Biennálén. Továbbá előfordul olyan is, hogy egy Magyarországon élő képzőművész munkássága itthon még kevésbé ismert, míg külföldön többen felfedezték. Ez esetben Bordos László Zsolt fényművész, az ’illúzió mesterének’ neve merülhet fel. A 3D-s architekturális vetítéssel és kivilágítással foglalkozó művész világhírű, megvalósult projektjei között már az Eiffel-torony megvilágítása is szerepelt.

Ezen generáció tehetségeinek alkotásaiban már meghatározó szerepet játszik a digitalizáció, figyelembe véve azt is, hogy a jövő gyűjtői feltehetőleg érdekeltek lesznek ebben a témában. Ebben a szakaszban olyan képzőművészekről is beszélhetünk, akiknek alkotásfolyamatába beszivároghat a mesterséges intelligencia, ezáltal egy teljesen új vonalat képviselhetnek a kortársak körében. A digitalizáció témakörét ki lehet egészíteni például Weiler Péter író, üzletember és képzőművésszel, valamint Borsi Flóra fotóművésszel. Weiler értékesítette Magyarország első képzőművészeti NFT-jét, elmondása szerint a mai világot digitális képekkel lehet a legjobban tükrözni. Weiler Péter digitális munkáit Illustratorban készíti, mindent nagyon precízen kitalálva, layerekből felépítve. Borsi pedig fotómanipulációt használva alkot művészi képeket. Munkásságára olyannyira felfigyeltek külföldön, hogy már a bostoni Lanoue Galériában, illetve Franciaországban a Louvreban is megtarthatta kiállítását.

 

Elhivatottság és siker egy festőművész példáján keresztül

Az eddig bemutatott képzőművészek – saját szerény bevallásuk szerint – szerencsés csillagzat alatt születtek, ugyanakkor elkötelezettségük és kitartásuk nélkül nem tudnának/tudtak volna egy ilyen felfelé ívelő karrierpályát befutni. Ezekért az eredményekért mindenképp meg kell dolgozni, a szerencsén talán csak a folyamat hossza múlik. Hasonlóan vélekedik Tomasz Piars – lengyel származású festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egykori végzettje és az Art Salon Contemporary alapító tulajdonosa. Tomasz saját tapasztalatira hivatkozva úgy látja, egy - még nem/kevésbé ismert - fiatal tehetség lehetősége egyetemi, iskolai szinten veszi kezdetét. Számára például nagyon inspiráló volt az az alkotói közeg, amiben éveket tölthetett fejlődéssel és kapcsolatteremtéssel. Arról nem is szólva, hogy egy egyetemi képzés mennyi ösztöndíjprogramot és pályázati lehetőséget kínál a kitörni vágyóknak.„Amellett, hogy megismerkednek külföldi művészekkel és gyűjtőkkel, pénzjutalmat nyerhetnek, az egyetemi kiállítótermek pedig nagy segítséget jelentenek egy művészi portfólió összeállításában” – osztotta meg gondolatait Tomasz Piars festőművész.

Visszakanyarodva a közösség jelentőségéhez, érdemes megjegyezni, milyen együttműködések jöhetnek létre a diáktársak között. Tomasz például első galériáját egy ilyen kollaboráció segítségével nyitotta meg, mely 2007-ben a MŰ-VÉSZ Pince nevet kapta. „Tulajdonképpen mindenki hozzátett valamit ahhoz, hogy kiállítások jöhessenek létre ezen a helyen” – mondta. Következő mérföldkőként LATARKA Galériája emelhető ki, ennek kiállításait már a Lengyel Intézet finanszírozta. E két projektben 135 kiállítást szervezhetett, ezeknek köszönhetően a sajtóban is figyelmet kapott. Ennyi sikeres projekt és kooperáció után Tomasz elhatározta, hogy különböző tematikák mentén szervez kiállítást a kiemelkedő tehetségekkel. Két éve működő szalonjában ezzel lehetőséget biztosít ismeretség szerzésre.

tomasz_piars.jpg

Az Art Salon Contemporary egy olyan hely, ahol a művészeknek lehetősége van „együtt alkotni”, csoportban képviselni egy projektet. „Ez esetben számottevő a művészek hozzáállása is, fontos, hogy szeressenek együtt dolgozni, nyitottak legyenek egymás ötleteire, kivitelezéseire” – emelte ki Tomasz. A közös erőfeszítésekért cserében, a szalon elismert kurátorokkal, egy kiemelkedő minőségű bemutatás keretében ad helyt a kiállításoknak. 

„Mindig is az volt a célom, hogy egy közönség számára élvezhető megközelítéssel álljunk elő. A jelek pedig arra utalnak, jó úton járunk, hiszen egy visszatérő – hozzáértőkből, gyűjtőkből, érdeklődőkből álló) vendégkört alakítottunk ki”

– mesélte el Tomasz Piars zárógondolatként. 

Továbbá, figyelemreméltó a Youngart.hu online galéria, mely egy kiválasztási folyamat után elérhető áron mutatja be a fiatal művészek alkotásait, biztosítva ezzel olyan alkotók megjelenéseit, akik még nem szerződtek galériával. A Youngart online platformja a gyors elérése miatt megkönnyítheti az érdeklődők mindennapjait. Aki viszont élőben is meg szeretné tekinteni a képzőművészeti alkotásokat, annak lehetősége nyílik erre is, hiszen a Youngart együttműködik különböző helyszínekkel, például kávézókkal. Így biztosított a kellemes környezet is.

Összegezve, egy feltörekvő művésznek érdemes minden közösségi és szereplési lehetőséget megragadnia a siker és az elismerés érdekében. Ez még nem elegendő, kellő alázattal és kitartással lehet csak előre haladni, nyitottnak kell lenni minden véleményre és tanácsra. Az kooperációkészség pedig az önmegvalósításra törekvő alkotóművészek esetén is elengedhetetlen.

 

Hova tart Németország? - Interjú Bauer Bencével
Hova tart Németország? - Interjú Bauer Bencével

bauer_bence.jpeg

Megtalálható Spotify-on

és Apple Podcast-en is.

A legfrissebb gazdasági előrejelzések nagyjából egy ilyen 0,4%-os visszaesést prognosztizálnak idénre a német gazdaság számára, ami bár nem sok, de ezzel szemben például Franciaország esetében ez az előrejelzés egy csekély mértékű növekedés. Minek köszönhetőek a német gazdaság problémái? Mi jelentett megoldást ezekre a gyengélkedésekre?

Nagyon sok kihívással küzd jelenleg a német gazdaság, és tényleg ez az egyik legrosszabb adat az egész Európai Unióban. Számos probléma van. Ezek hosszú távú problémák, vagy akár a német múltban rejtőznek, de akár az aktuális kormányzatnak a rossz, illetve csekély gazdaságpolitikának a hatásai. Németország évek óta küzd olyan kérdésekkel, krízisekkel, mint az infrastrukturális problémák, vagy akár a rossz közlekedési helyzet, az internetnek a nagyon rossz minősége Németországban. Ez egyre inkább megkérdőjelezi a német gazdaság teljesítőképességét. De itt vannak olyan kérdések is, mint akár a járműipar hanyatlása, a járműipari aktuális trendeknek az átalvása úgymond, hogyha Kínába megyünk, ott már messze nincsen szó, ha elektromos autókról beszélünk, messze nincsen szó már a német autókról, ez már mind a múlt. Németország nagyon a múltban felépített tartalomból él, és már új tartalmat, vagy új ötletet, innovációt nagyon keveset állít elő. De emellett olyan problémák is vannak, amik évek óta fennállnak, mint magas adók, bürokrácia, engedélyezési eljárásoknak a hosszúsága, és olyan gond is van, hogy a németek nagyon nehezen keveredtek ki a koronavírusból. Szerintem a koronavírus az egyik utolsó szög volt itt ebben a koporsóban, úgymond ha most ezzel a fogalmazással szabad élnem. A koronavírus-válságból nehezen keveredett ki a német gazdaság, majdnem hogy utolsóként nagyon későn érték el az előző adatokat, a krízis előtti adatokat, és valahogy lelassult a döntéshozatal. Még most is sokan home office-ban vannak, nehezen elérhetőek, és a munkaerő kihívás is még egy további probléma. Nagyon nagy munkaerőhiány ,ezt és mindezt tetőzi még egyébként a német gazdaságpolitikának a különböző ideológiai alapon hozott döntéseit, gondolhatok itt az energiakérdésre, gondolhatok itt arra, hogy nincsen már atomenergia Németországban, de gondolhatok arra is, hogy nagyon befektetőellenes, gazdaságellenes politikát visz az aktuális baloldali kormány.

Mindezen hátrányok egy gyengélkedés ellenére Németország továbbra is uniós szinten a legnagyobb a világ, szinte pedig a negyedik legnagyobb gazdaságnak tekinthető, amennyiben a bruttó hazai összterméket nézzük. Veszélyben lehetnek-e ezek a pozíciók a közeljövőben ezeknek a tényezőknek a hatására?

Szerintem veszélyben lehetnek, ez egyértelmű, mert a többi ország azért másképp fejlődik, és más viszonyrendszerben vannak. Németország nagyon nehezen mozog. Nagyon sokáig a múltban megdolgozott jólétből gazdálkodott, és ez az embereknek az életvitelén is meglátszik. Az egész politikának a hozzáállása, az egész közéletnek a hozzáállásával ez látszódik. A járműipari innovációkat a németek már elaludták. Az energia kérdésekben a németek gyakorlatilag teljesen más technológiára fektetik a hangsúlyt, a megújulót akarják erősíteni, de ez még nagyon lassan megy, most visszatértek a szénerőművekre, meg a barna szénre, kőszénre, és most Németország a CO2 kibocsátás terén egész rossz adatokat ér el, mert ezeket a régi technológiákat hozzák vissza, ugyanis az atomenergiát ideológiai okokból elutasítják, főleg a zöldek, akik kormányoznak. Szóval előbb-utóbb látszódni fog majd mindenki számára, hogy Németországnak a gazdasága nem biztos, hogy olyan gyorsan felívelő pályát tud felvenni, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy akár más országok gazdaságilag dinamikusabban fejlődnek, és ideológia mentesen csinálják a gazdaságpolitikájukat. Gondoljunk Lengyelországra, akik nemcsak, hogy nagyon sok atomenergia művet építenek, a lengyel gazdaság szárnyal, még a munkaerőhiányt is megoldották ukrán és fehérorosz emberekkel, akik egyébként kulturálisan Európához tartoznak, dolgozni akarnak, és kiválóan hozzájárulnak a lengyel gazdaságnak a fejlődéséhez. Ezt nem lehet mondani minden Németországba újonnan beérkező migránsról. Ott ugye még erről a problémáról nem is beszéltünk. De összességében annyit tudok mondani, hogy nagy veszélyben van a német gazdaság, és szerintem valahogy utolsó utáni percben vagyunk, itt egy fordulatra lenne szükség.

Magyarország egyértelműen legfontosabb gazdasági partnere lenne Németország. Az import és az exportforgalmunk is nagyságrendileg 20%-át folytatjuk velük a KSH adatai alapján. Milyen hatást gyakorol a német gazdaság gyengélkedése a mi teljesítőképességünkre, akár az autóiparnak a lemaradása?

Rövid távúan ez mindig probléma, mert azonnal megjelennek a német gazdasági adatok, ugye magyar adatokban is, a kölcsönösség és Magyarország kitettsége a németországi gazdasági folyamatoknak elég nagy, ez egyből megjelenik. Közép és hosszú távon viszont kicsit azért optimistább lennék, Magyarország megtalálja a saját útját, és ha próbál tényleg több lábon állni, és a konnektivitás elmélete alapján mindenkivel a világon érintkezni, akkor talán ki tudjuk venni a részünket más térségek gazdasági sikerében is. Szóval egyoldalúan Németországra nézni, az szerintem hiba lenne. A járműipar körüli huzavona, illetve a járműiparnak a kihívásai rámutattak arra, hogy nem jó teljesen egy oldalra, vagy egy területre, vagy akár egy országra helyezni a hangsúlyt, hanem több lábon kell állni. Hosszú távon én látok erre esélyt, és egyébként az sem kizárt, hogy a gazdaságellenes német környezetből kiindulva a német cégek, inkább a régiónk felé fordítanák a figyelmüket, tekintetüket. Tudjuk, hogy a Magyar Német Ipari Kamara évente végez felméréseket, és több mint 80% az itt tevékenykedő német cégeknek úgy látja, hogy nagyon jó volt a befektetése, és ezt a befektetést bármikor máskor is megtenné. Ez egy nagyon jó adat, nemzetközileg kiemelkedő adat. Ha Németországon belül megkérdeznénk a munkáltatókat és a cégeket, akkor sokkal-sokkal rosszabb számarányokat kapunk. Mert Németországban, ugye említettem, gazdaságellenes a környezet, és egyébként sokan pont azért nem mennek el máshova, mert rugalmasabb a munkaerőpiac, rugalmasabb a gazdasági környezet, feltörekvő piacokra lehet jobban érvényesülni, és azt se felejtsük most már el, hogy Magyarországon az energia is kedvezőbb a cégek számára, mint Németországban, ahol nemcsak a munkaerő nagyon drága, majd megfizethetetlen, de lassan már az energia is. Ez a kettő tényező nagyon sokat nyom latba, amikor arról beszélnek, hogy milyen helyszínt választanak a cégek maguknak.

Kicsit akkor, hogyha belpolitikai témára áttérünk. A jelenlegi német kormány támogatása folyamatosan csökken. Azt látjuk az elmúlt két évben, a közlekedési lámpának is nevezik ezt a koalíciót, és látszólag képtelenek együttműködni akár a legkisebb kérdésekben is. Jelenleg a választási ciklus felénél tartunk még két év van hátra a következő szövetségi választásokig. Hogyan lehet értékelni az eddig eltelt szociáldemokrata-zöld szabaddemokrata kormány teljesítményét, és lehet-e bármilyen fordulat az ő munkásságukban a következő két évben?

Nagyon rossz  az adatokkal rendelkezik a német közlekedési lámpa koalíció. A magyar hallgatóknak mindenképpen érdemes elmondani, hogy a szociáldemokraták, a zöldek és a szabaddemokrata FDP kormányhoz közösen 2021 óta. Akkoriban a Bundestag alkalmával Olaf Scholz lett a kancellár, aki szociáldemokrata, és egyébként onnan tudott nyerni, hogy nagyon hasonlított stílusban, politizálásban, fellépésben Angela Merkelre. A német szavazóknak ez szimpatikus volt. Úgy látták, hogy Angela Merkel nyugodt keze, kiegyensúlyozottsága, józansága szimpatikus, és Olaf Scholz ezt be tudta húzni. Azért mondjuk el az őszinteség kedvéért, hogy 25 százalékot kaptak a szociáldemokraták. Ez a történelmük során a harmadik legrosszabb eredmény. A kereszténydemokraták, Angela Merkelnek a pártja 24%-ot kaptak, ami a legrosszabb eredmény. De miután a CDU annyira rosszul szerepelt, még egy viszonylag rossz SPD szereplés mellett is elegendő volt kormányzati pozíciót szerezni, bár kettő másik partnerrel együtt. Az elején nagy optimizmus volt, és úgy mondták ennek a koalíciónak a programját, hogy merjünk több progressziót, merjünk több haladást, és a haladás az abban jelenik meg, hogy főleg társadalompolitikában egy nagyon zöld, balliberális agendát visz a kormány, és a zöldek nagyon sok mindenben diadalmaskodni tudtak. Az ő elképzelésük nyer. Tudni kell, hogy a Zöldek előtte 16 évig nem kormányoztak, de sok olyan társadalmi folyamat zajlott le Németországban, ami a zöldeknek kedvezett. Angela Merkel kormányzása kormányzása alatt különböző gesztusokat tett a zöldeknek. Ő több ízben a Zöldekkel akart kormányozni 2013-ban és 2017-ben is. Ez egyik alkalommal sem jött össze. 13-ban a zöldek ezt elutasították, '17-ben a szabad demokraták, amikor egy úgynevezett Jamaica-koalíció lett volna. Nagyon sok olyan döntés volt, ami balra vitte a német társadalmat, balra vitte a német politikát, mint az atomenergiának a felhagyása, amit maga Merkel határozott meg, ráadásul egy polgári kormányban. Voltak olyan döntések, mint a hadkötelezettség felfüggesztése, a homoszexuálisoknak a házassága, a menekültpolitika, ami nagy vitát váltott ki Németországban, és a zöldek már ilyen, vélt vagy valós társadalmi elvárásnak a szószólói voltak, és ez abszolút megjelenik a koalíciós programban is. Pár példát mondanék, hogy a könnyű drogokat most legalizálni fogják. Megszületett a törvénytervezet, az úgynevezett önrendelkezési törvény tekintetében, ahol már tizennégy évesek nemet tudnak változtatni havonta egyszer szülő beleegyezés nélkül akár. Olyan dolog is történik, mint a migrációnak a további serkentése. Állampolgársági törvény, már három év után a migránsok német állampolgárok lehetnek, előbb-utóbb le fogják csökkenteni a szavazói korhatárt 16 évre. Született egy választási törvény, ami a kettő ellenzéki pártot gyakorlatilag ki tudja kapcsolni egyik percről a másikra, a CSU-t meg a Bal pártot. Szóval nagyon sok ilyen elképzelés volt, ami nagyon vitatott, és akkor még nem is beszéltem a gazdasági kihívásokról. Az atomenergia műveket említettem, ez egy nagy probléma. Németországban nagyon drága az energia, nincsenek már atomenergia művek, egy energiaválság kellős közepette vagyunk, és a jól működő, biztonságos, olcsó atomenergiát lekapcsolják. Továbbá gazdaságpolitika téren olyan őrült ötletek voltak, hogy kötelező hőszivattyúkat beépíteni lakásokba. Ez most a német polgárok számára annyira nem szimpatikus, egy vagyonba kerül. Erőltetett modernizációs menet van, ami egy ilyen szűk nagyvárosi elitnek bizonyára nagyon kedvez és szimpatikus is lehet, és visz egy baloldali társadalompolitikai ideológiát, de az embereknek a többsége erre nem jól reagál. Tudni kell, hogy a társadalmi beágyazottság, tekintetében a zöldek ugyanúgy állnak, ahogy 2 évvel ezelőtt 14-15 százalékon, viszont a média, a közélet, az NGO-k, meg az egész berlini bubble-ban ők gyakorlatilag nagyon erősen érvényesülnek, hogyha kinyitja az ember az újságokat, meg megnézi a közéleti vitákat, a vitaműsorokat a tévében, közszolgálati televíziót, akkor majdnem minden arról szól, hogy a zöldek milyen jó dolgokat csinálnak. Viszont a társadalom már nem olyan pozitívan reagál ezekre a dolgokra, és előbb-utóbb már kialakult az, hogy a kormány elvesztette többségét, aktuális mérések szerint durván olyan 38 százalékuk van a kormánypártoknak, az ellenzéki pártoknak több mint 60. Ilyen rossz adata egy kormánynak se volt még Németországban. Az emberek előbb-utóbb elvesztik a türelmüket és főleg ez a fűtési törvény, az önrendelkezési törvény, vagy akár a többi intézkedés is nagyon negatív megvilágításban van a német szavazók szemében. Nem jó szemmel nézik ezeket a dolgokat.

Szóba került már az ellenzéki oldal legnagyobb pártja, a CDU/CSU pártcsalád, akik korábban 16 éven keresztül kormányoztak a Merkel alatt. Ugye továbbra is ők a legmagasabb támogatottságúak, de emellett folyamatosan növekszik a szélsőjobboldalinak nevezett AFD népszerűsége is, az Alternatíve Für Deutschland Párt. A Politico elemzés alapján a két párt támogatottsága már közel 50%, azonban jelenleg a CDU egyértelmű álláspontja, hogy nem lép szövetségre az általuk antidemokratikusnak nevezett AFD-vel. Elképzelhető, hogy a következő két évben a CDU módosít ezen az álláspontján, és ha igen, akkor milyen folyamatoknak kell végbemennie ahhoz, hogy ez megtörténjen?

Ez a német politikának a nagy kérdése. Ugyanis, ha megnézzük egy kicsit nemzetközileg egy ilyen körképet csinálunk, akkor látjuk, hogy Magyarország egy kivétel, mert itt van egy nagyon domináns, jobbközép párt, sikeresen kormányoz. De vannak más országok, ahol van egy ilyen, inkább centrista, mainstream jobboldal, inkább középre hajló jobboldali jobbközép jobbliberális párt, és mellettük általában felnőtt egy jobboldalibb, egy populistának nevezett, vagy akár karcosan jobboldalinak, konzervatívnak, esetleg egyesek szerint nacionalistának nevezett párt. Ilyen Spanyolország, ahol feljött a VOX. Ilyen volt Olaszország, ahol gyakorlatilag a Fratelli d'Italia már kormányzik, és kormányzati erőminiszterelnököt ad. Ilyen Lengyelország egyébként, ahol a PO PiS ellentét, az pont arra vezethető vissza, hogy jobb oldalon volt egy ilyen belharc. Ugyanúgy van Svédországban, Finnországban, Franciaországban, a Benelux országokban, sok más országban. Én nem látom annak hosszú távon a realitását, hogy Németország gyakorlatilag mindenféle nemzetközi trendből kimarad. Szóval előbb-utóbb szerintem a németeknél is érvényesülnek ezek a nemzetközi trendek, és ugyanúgy érvényes, mint az összes többi országban a CDU/CSU-ra, hogy bizonyos mértékben balra tolódott. Olyan társadalmi miliőket, amik tőle jobbra vannak, vagy gyakorlatilag igény lenne ennek a képviseletére, azt már nem látja el. Innentől fogva az AFD megerősödni tudott, és az AFD Merkel kormányzásával tudott megerősödni. Az elejében ez egy liberál konzervatív, mérsékelt moderált párt volt, akik a görög mentőcsomag ellen szálltak síkra. Tudjuk, hogy a görög mentőcsomagok ellen sokan mások is síkra szálltak. Ugye közelmúltban volt Szlovákiában a választás, ahol Richard Sulík fémjelezte Szabadság és Szolidaritás Párt ismét bekerült a parlamentbe. Ők korábban pont a görög mentőcsomagok miatt buktatták meg Iveta Radicova kormányát, 2011, régen volt, 2011 őszén. Szóval ez a szemlélet, hogy a nagy adósságok ellen fellépünk, ez benne volt a német politikában, a szabad demokratáknak is volt egy nagy tábora, akik ezt ellenezték. Innen jött az AFD, 13-ban. Későbbiekben egy radikálisabb irányt vett, és folyamatosan a mérsékeltebb embereket kizárták, de 15-ben Merkelnek a Wilkommenskulturja, a menekültpolitikája, a migrációs politikája óriási nagy fellendülést okozott az AFD-nek, ugyanis az AFD egyből kritikusan tudta követni ezeket a folyamatokat, és egyből kritizálta és fellépett a migrációs politika ellen. Ők már akkor elmondták, hogy ez sok társadalmi frusztrációt fog okozni. Szociális, lakhatási, oktatási, egészségügyi, infrastrukturális, de akár közbiztonsági és főleg financiális problémákat vet fel, egy csomó pénzbe kerül magyarul. Ők ezt kezdettől kezdve mondták, és egyre inkább beigazolódik az, hogy amit mondott az AFD migrációs politika tekintetében, az igaz, és ez hiteles. Na most sok területen az AFD egy nagyon heterogén párt, és olyan emberek vannak ott, akik azért nem teljesen szalonképesek. Szóval vannak ott tényleg szélsőségesek, szélsőjobboldaliak, tényleg majdnem hogy nácik, nagyon heterogén párt. Vannak ott egyébként normális, konzervatív emberek, és akár ilyen teljesen liberális gondolkodású, liberál konzervatív gondolkodású moderált emberek is. De miután ilyen sok különböző árnyalata van ennek a pártnak, nagyon nehéz az együttműködés is. Ezt azért kellett elmondanom, hogy tudjuk, hogy honnan jön ez az egész párt. Hogyha most megnézzük a német történelmet, a német múltat, a XX. századot, és azokat a különböző reflexiókat a német társadalomban, hogy mindenképpen a nácizmus ellen épült fel a német társadalom és a Németországi Szövetségi Köztársaság. Megnézzük azt, hogy jönnek Amerikából azok a tendenciák, mint a discuss szűkület, a Cancel Culture, vagy akár a kontakt bűn, úgynevezett kontakt bűn, hogy valakivel nem szabad szóba állni, mert más a véleménye, ss meglátjuk a CDU/CSU helyzetét, akik egyébként sok kihívással küzdenek. Strukturális, személyzeti és akár tartalmi kihívással küzd a CDU, ezt mindjárt elmagyarázom, miért van így, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a jelenlegi reakciók csakis az lehet, hogy az AFD-vel semmiképp. De miért van a CDU/CSU szorított helyzetben? Ezt a magyar hallgatóknak érdemes kicsit szemléltetni, mert a mi szempontunkból ugye Magyarországon van egy viszonylag egyértelmű választási rendszer, egy többségi rendszer, van egy kormány, van egy ellenzék is, nagyjából mindent, amit a kormány csinál, az ellenzék nem tartja jónak, mindent, amit az ellenzék csinál, a kormány nem tart jónak. Itt világos képlet van. Ha megnézzük a politika térképet Magyarországon, az ország az narancs, Budapest Főváros meg kék, ellenzék. Németországban ez másképp van. Tizenhat tartomány van, és a tizenhat tartományban azt hiszem, most tizenkettő vagy tizenhárom különböző kormány van, mindenki mindenki mással, mindenféle konstrukcióban kormányoz. Kivéve AFD. Ők nem kormányoznak sehol. A német szövetségi parlamentben nyolc párt van, nyolc párt. Szlovákiában csak hét. Németországban nyolc. A CDU/CSU tartományi szinten gyakorlatilag sok helyen kormányoz, de csakis a baloldali pártokkal. Az az egy strukturális probléma, egy strukturális kihívás, ha arról beszélünk, hogy ők hogy tudnak politizálni, mert ugye bármit tesznek, nekik mindig a zöldek vagy a vörösek a koalíciós társaik. Egy helyen még a Bal pártot is támogatják, ahol tolerálnak egy exkommunista posztkommunista miniszterelnököt. Ez Türingia. Ilyen is van. Van egy tartalmi kihívása a CDU/CSU-nak. Mindent, amit most kritizálnia kellene, azt korábban önmaga támogatta, vagy ő maga hozta meg ezt a döntést. Atom, melegházasság, migrációs politika, mind ezek a dolgok. Ez nem hiteles, ezt most kritizálni, miután az maga a párt, a CDU/CSU pártcsalád támogatta ezt korábban, azaz egy tartalmi kihívása is van. Nem tud hitelesen szembeszállni a kormánnyal, aki egyébként Merkelt jónak tartotta, sőt, mármint a német kormány Merkelt jónak tartotta, Merkel politikáját még csak tovább viszi és erősíti. Merkelnek a támogatottsága a zöldeknél volt a legerősebb, a CDU-val szavazóknál nem annyira. Van egy egy személyzeti kihívása is a CDU/CSU-nak, ez a harmadik kihívás. Olyan emberekből áll, akik a Merkel időszakban kerültek oda, Merkel időszak 16-20 évig tartott, és a Friedrich Merz fémjelezte új pártvezetőségnek nagyon nehezére esik, hogy ezt a gordiuszi csomót átvágja. A CDU/CSU vezetője elmagyarázva: még azt is mondhatnánk akár, hogy sok mindenben egyetért a kormánnyal, sőt sok minden elvileg kritizálandó dolgot ő maga hozott, ő maga hozta azokat a döntéseket, a kormánypártokkal kormányoz, plusz azok az emberek vannak, akik mindig is a baloldalról akartak együttműködni, innentől kezdve mondhatnánk azt is, hogy nem igazán ellenzék. Vagy ha ellenzék, akkor csak formálisan, illetve nagyon gyenge. Miután a tartományok eleve együtt kormányoznak szövetségi szinten a szövetségi tanácson keresztül, gyakorlatilag kvázi kormánypárt. A saját értékelése is az, hogy kvázi kormánypártok úgy mondják, hogy Staatstragend. Azaz gyakorlatilag államalkotó, vagy államügyekben fontos szerepet betöltő CDU/CSU. El sem tudják képzelni, hogy ők valamilyen módon kívülre szorulnak. Most ez van, kint vannak, de úgy érzik, hogy még mindig bent vannak, és nem nőttek fel ahhoz, hogy ellenzék legyenek, és nem is hitelesek ebben. Megneveztem egy politikát, a migrációs politikát, ahol az AFD abszolút hiteles és autentikus. Hogy miért nem működnek együtt, az abban rejtőzik, hogy az AFD-nél megszólal valaki, valamilyen helyi vezető, aki mondjuk tényleg szalonképtelen kijelentéseket tesz, és időnként vannak ott náci szólamok is az AFD-ben, ezt el kell mondanunk. Akkor azonnal az egész pártnak az együttműködését, az egész pártnak a szavahihetőségét megkérdőjelezik. Jelenleg nincs együttműködés, és a kérdés az volt, hogy mikor lehet. Szerintem akkor lehet, amikor a CDU/CSU felismeri, hogy neki egyébként ellenzékben a jelzőlámpa-koalíció pártjai, az ellenfelei, akkor lesz itt szerintem együttműködés, és akkor lesz együttműködés, ha az AFD is valamilyen módon meg tud újulni, és ki tudja vetni magából azokat a nagyon problémás egyéniségeket, akik tényleg ezt gátolták eddig a múltban, és az AFD-nek magának el kell dönteni, hogy ő tényleg ilyen fundamentalista ellenzék legyen, vagy viszont tényleg próbál felnőni és esetleg kormányzati feladatot betölteni. Három évvel ezelőtt volt egy olyan közjáték, három és fél évvel ezelőtt, amikor Türingiában pont az általam említett Balpárti posztkommunista miniszterelnök ellenében egy szabad demokrata jelölt volt, és a szabad demokrata ajánlatot megszavazták. A szabad demokraták, a CDU-sok és az AFD, és nyert, és egy szavazattal ő lett Türingia miniszterelnöke. Ez teljesen elfogadhatatlan volt a német közélet számára, ugyanis a CDU/CSU az AFD-vel közösen szavazott. Angela Merkel akkor már nem volt pártelnök, de még kancellár, oldalról bekiabált, éppen Dél-Afrikában volt, hogy vissza kell csinálni az eredményt. Most milyen demokrácia az, amikor vissza kell csinálni a demokratikus eredményt? Akkor az AFD-nek az Ázsia nagyot nőtt, nemcsak a jobboldali szavazók körében, mert ugye ők azt mondták mindig is, hogy Alternative, kell lenni egy alternatívának a demokráciában. Nem lehet az, hogy csak egyetlen lehetőség van. Merkel korábban a görög mentőcsomagok révén úgy találta mondani, hogy nincsen más alternatíva. Ők viszont azt mondták, hogy dehogynem. Egy demokráciában kell lenni alternatívának, mindig így van ez. Magyarországon van alternatíva, Szlovákiában, minden országban kell lenni, a kormányzattal szemben, egy alternatívának, aki megfogalmazza, az ellenzék megfogalmazza az álláspontot, szerintem ez így természetes. Németországban ezt nem így vélték. Tudom, most egy kicsit már sokat beszéltem erről a témáról. Szerintem akkor lesz elképzelhető az együttműködés, amikor a CDU rájön arra, hogy milyen szerepet kell neki betölteni. Az AFD valamilyen módon mérséklődik. Konkrétum 2024 szeptemberében lesz Brandenburgban, Türingiában és Szászországban tartományi választás, ahol nagy valószínűség az AFD messze az első helyen fog végezni. Akkor el kell gondolkodni, hogy milyen módon tudnak együttműködni. Legkésőbb akkor.

Ez alapján akkor a 25-ös szövetségi választásokra már elképzelhető egy olyan felállás, ahol ez a mérséklődés megtörténik, és a két párt egymás felé nyitása?

Szerintem ez nem kizárt, bár jelenleg mindenki kizárja. Tudjuk, hogy a CDU részéről vannak ilyen nagyon enyhe kommunikatív próbálkozások. Friedrich Mertz tett egy ilyet, legalábbis a lokális szintre vonatkozóan, akkor őt úgymond a CDU bal pártja visszafütyülte, megtámadták. Most múlt héten Andreas Rödder a CDU alapprogramját kidolgozó bizottság elnöke felvetette, hogy netán tán, esetleg, talán majd a jövőben, valamilyen módon egy CDU kisebbségi kormányt lehetne majd egyszer csinálni, akkor azt egyből úgy interpretálták, hogy az AFD-vel akar együttműködni, kritizálták, le kellett mondania. Szóval jelenleg az intellektuális nyitottság a CDU-ban nagyon nincsen meg. Rödder professzornak Magyarországon is megjelent a könyve, az MCC Pressnél, Konzervatív 21.0 címmel. Ő egy nagy gondolkodó, egy jobboldali think tanket is alapított, ami már eleve Németországban, úgymond az elképzelhetetlen kategóriába tartozik, R21 címmel, és Röder úr ezt megfogalmazta, és gyakorlatilag őt nehéz tüzérség alá vették. Szóval 25-re majd meglátjuk, hogy 24-ben milyen konstrukció lesz, akkor dönthetünk. Most egyelőre figyeljünk az október elején bekövetkezendő hesseni és bajorországi választásra, ahol egyébként választási eredményvárót szervezünk, meglátjuk, hogy ott mi történik, és milyen konstrukciók lesznek egyelőre most. De szerintem az igazán érdekes az AFD tekintetében a kelet-német tartományi választásokon történő szereplése a jövőre.

A migrációról már esett szó. 2015-ben hirdette meg a Wilkommenskulturt Merkel kancellár, és ez akkor még Európában egy általános trendnek tűnt. Mára már egyre több európai ország emeli fel a hangját a tömeges migráció ellen, gondolhatunk itt például az olaszokra is. Azonban Németországban Nancy Faeser, aki az SPD-nek a belügyminisztere tovább szeretné egyszerűsíteni a bevándorlás szabályait a legfrissebb hírek szerint. Mit lehet elmondani jelenleg Németországban a migrációs téren, hogyan vélekedik erről a helyi közvélemény?

Ugye, Nancy Faeser, a szociáldemokraták által jelölt szövetségi belügyminiszter, és ő az egyik szószólója a több migrációnak, és egyébként a könnyített bevándorlási törvényeknek. Amit úgy említettem, hogy három, illetve öt év után már a migránsok kaphatnak német állampolgárságot. Itt ugye némileg árnyalja a képet, hogy ő belügyminiszterként elvileg a németek biztonságáért is szavatol, vagy a közrendért is szavatolna, és neki kéne véghezvinni azt a döntést is, hogy az elutasított menedékkérőket, illetve a bűnözőket kiutasítják, de hát erre nem nagyon kerül sor, ezt azért el kell mondanunk. Aki egyszer Németországba vetette a lábát, az ott is marad, és hogyha három éve ott van, akkor német állampolgárságot szerezhet. Továbbá a Nancy Faeser csúcsjelöltje az SPD-nek a hesseni tartományi választásoknál október 8-án, és ott olyan dolgot találtak beleírni a választási programba, hogy kommunális szinten, ugye kommunális szinten most is az EU-s külföldiek szavazhatnak, az önkormányzati választáson az európai állampolgárok Magyarországon is szavazhatnak, Németországban is. Olyan programot írtak Nancy Faeserék Hessenben, hogy már hat hónap után minden külföldi kaphat kommunális választási jogot. Erről volt itt szó, amikor ez a magyar sajtót is megjárta. Aztán mikor kiderítették a Bill Zeitungosok, és ez gyakorlatilag mindenhol első oldalon szerepelt, jegyezzük meg, ezt valakinek ki kell nyomoznia, általában nem szokták az újságírók elolvasni a pártoknak a 120-150 oldalas programjait. Kiderült viszont, óriási botrány volt ebből, és akkor visszatáncoltak, hogy ők elvileg hat évre gondoltak. Na most mennyire komoly az a párt, ahol meghirdetnek egy programot, beírják, hogy hat hónap, és amikor jön a kritika, akkor azt mondják, hogy csak a gyakornok rosszul szerkesztette a Word-dokumentumot. Szóval na, kicsit most komolyra fordítva a szót, e tekintetben Nancy Faeser szerepe eléggé beszédes. Sokat elárul a német kormány, meg a német politikáról. Na de a németek hogy állnak az egész kérdéshez? Nagyon negatívan. A németek több mint kétharmada elutasítja a jelenlegi migrációs politikát, és ez a szám egyre nő. Még pár évvel ezelőtt még Wilkommenskultur volt, és azt hitték, hogy úgymond ők jókat tesznek a világgal, meg mindenkivel, hogy befogadják az embereket. Csak azt nem veszik észre, hogy nincs megállás, és egyre jobban mindenki Németországba akar menni, mert elterjedt az, hogy Németországban bárkit, bármit lehet, és aki egyszer betette oda a lábát, az ott is marad, majd szépen ellátják őt valahogy, és tényleg az van, hogy teljesen előtérbe került ez a világ megmentése elve. Már olyanok történnek, hogy idősek otthonból kilakoltatják az időseket, hogy migránsoknak legyen hely. A szociális lakásokat nem a szociálisan rászorulóknak utalják ki, hanem a migránsoknak. Tényleg ott a legnagyobb probléma, és ugye volt arról szó, hogy milyen módon tud esetleg a kormány változtatni. Ennek a kérdésnek a kapcsán szeretném megválaszolni. Ugyanis a migrációs krízis, aztán a Covid-krízis és most az energiakrízis egyaránt az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező rétegeket érintette negatívan. Ugyanis a migránsok szociális problémát okoznak, alsó, rosszabb munkahelyekért versenyeznek, rosszabbul fizetett munkahelyre versenyeznek a már ott élőkkel. A lakhatás területén az olcsóbb lakások irányába terelik a keresletet, akár a közbiztonság egy nagy kihívás, ott olyan környékeken laknak a szegényebb emberek, amik rosszabbak, és ott a közbiztonság gyorsabb ütemben romlik, és olyan dolgok történnek, hogy akár a szociális ellátás téren is lakhatás, egészségügy, oktatás, óvodai férőhelyek elveszik az ott élőknek a helyeit, és az pont azok az emberek szenvedik meg, akik nem olyan sok pénzzel rendelkeznek. Aki a nagyvárosban egy jó negyedben lakik, általában a zöld szavazók ilyenek, annak nem probléma, hogy magániskolába küldi a gyerekét, hogy megveszi a magánegészségügyi szolgáltatást jó környéken, aki észre sem veszi, hogy van migráció. Viszont a migráció és a covid-krízis idején, voltak a zöldeknek a törzsszavazói akik kényelmesen home office-ban ültek, akik állami, vagy mindenféle más alkalmazottak, és voltak azok az emberek, akik minden nap meg kell keresniük a kenyerüket, mint egy kereskedelmi egységben dolgozók, vagy szociális területen dolgozók, azoknak nehezebb volt. Akkor eljött még az energiakrízis, ahol megint a kisebb emberek fizették meg a számlát, és összességében egy olyan helyzetet alakított, hogy az emberek nagyon elégedetlenek, több krízis egymásba ér, és főleg a migrációt teszik felelőssé. Horst Seehofer korábbi keresztényszociális belügyminiszter úgy találta mondani, hogy a migráció az összes problémának az úgymond az anyja, és ez igaz is. Ezek a problémák most tetőznek. Szóval nyolc év óta van ez, most megint több a migráns, mint 2016-ban, több a menedékkérő, ukránokat be nem számítva, 400 ezer új menedékkérő van Németországban, ez 80%-os emelkedés, és a németeknek most már elegük van. Megjelenik ez az adatokban, ezért nem ilyen népszerű a kormány, ezt nagyon elutasítják. Szerintem, ha van esély a kormányon belüli váltásra, az kizárólag kettő tényező, kettő aspektus lehet itt, esetleg kilép a Szabad Demokrata Párt a kormányzásból, ha további rossz eredményeket kap. Ugye 5% körül táncolnak, ők 2 évvel ezelőtt 12-t kaptak majdnem, megfeleződtek, miután ők elvileg polgári pártként mentek be ebbe a balos koalícióba, gyakorlatilag a saját szavazóik elpártoltak tőlük, ha ők ebből kiszállnak, akkor vége, és akkor más konstrukcióra kerülhet sor, vagy akár kisebbségi kormányra, bár ennek Németországban nagy tradíciója nincs. Ott látok még egy tartalmi változásnak a lehetőségét, hogy a szociáldemokrata párt valamilyen módon dán példára, felkarolja megint a kisemberek ügyét, és elkezd egyre jobban migráció ellenesen, vagy migráció kritikusan fellépni. Jelenleg erre még nem látok esélyt, de szerintem ezt azért figyelembe kell venni, mert hogyha nem teljesen öngyilkosok, akkor ezt az utat fogják választani.

A másik sokat érintett téma az az atomenergia kérdése volt. Ugye a zöld eltárás, majd aztán a fukusimai atomerőmű atomerőmű, a katasztrófája után indult el Németországban az atomerőművek leállítása, és manapság ez gyakorlatilag az összeset leállították. Ez az elején még teljes társadalmi támogatottság mellett is történt. Viszont mára már ez a közhangulat megfordult. A Scholz-kormány viszont nem hajlandó ezt fontolóra venni, és nem tekintik témának azt, hogy esetlegesen újraindítsák ezeket a reaktorokat. Mi az oka ennek a hozzáállásnak, és milyen előnyökkel és esetleges hátrányokkal járna Németország számára az atomerőművek újraindítása.

Az atomenergia elutasítottsága az Németországban egy hosszú évtizedre visszanyúló társadalmi vitára vezethető vissza. A Zöldeknek az egyik alapító mítosza, alapító elve az az volt, hogy elutasítják az atomot. Ez nagyon fontos a zöld pártnak, és a zöld párt vezetősége, a zöld párt tagjai egyzsinórban elutasítják. Nagyon kevés olyan zöld politikust talál az ember, aki azt mondja, hogy nem egy rossz dolog. Az összes többi pártnak pragmatikus a hozzáállása, a szociáldemokratáktól kezdve az FDP-n át. A CDU ezt ugye pragmatikus aktuálpolitikai alapokon, a Fukusima után döntött nagyon hirtelen úgy, hogy le kell állítani az atomerőműveket, miután pont fél évvel előtte meghosszabbították azoknak a futamidejét, mert elvileg akkor polgári kormány volt a szabad demokratákkal 2009-től 2013-ig. Ők azzal kampányoltak, hogy meg kell hosszabbítani, és kell. Manapság már csak az AFD egyértelműen atompárti. A CDU atompárti lenne, de nem meri megtenni, mert ugye ők maguk hozták ezt a fatális döntést. A zöldek kiválóan mutogathatnak a CDU-ra, hogy lásd, lásd ezt a folyamatot - ami most ért véget, 2023. április 15-én állt le az utolsó reaktor -  Angela Merkelék indították el. Szóval gyakorlatilag a zöldek nem csináltak semmit, csak beültek a székbe, és kivárták a végét. Volt vita arról, hogy talán esetleg tovább maradjanak az atomenergia-művek. A Szabad Demokrata Párt emellett kampányolt, a kormányon belül a háború kitörése után, és az eredetileg 2022. december 31-ére tervezett leállást az utolsó három esetében 2023. április 15-éig meghosszabbították. Úgymond három és fél hónapos kompromisszum, hogy kihúzzák még a telet. De ez a három, nagyjából 6-8 százalékot állított elő a német energiaszükségletnek, és korábban egy évvel korábban további hármat kapcsoltak le, azaz 15-16-18 százalékról beszélünk, ami reálisan ott volt, és egyébként szükség lenne rá. Hogy az most visszajön? Annak nem látom a realitását. Ugye sokáig egy anti atom többség volt Németországban, enyhe anti atom többség volt, ami most egy erőteljesebb pro atom többség lett. A zöldeknek a szavazói körében is enyhe többségben vannak azok, akik favorizálják az atomenergiát, ez nagyon meglepő, ez sosem volt még így. A többi pártnál még több, ugye a szabad demokratáknál magas, CDU-nál magas, az AFD szavazóinál a legmagasabb az atom támogatottsága. Na de lekapcsolni, tovább üzemeltetni, az egy másik kérdés, mint egy már lekapcsoltat újra üzemelni, vagy akár újat építeni. Itt azért már nem olyan nagy a támogatottság, de még mindig megvan. Szerintem ez a kormány nem fogja meglépni, itt egy másik kormányra van szükség, és akkor lehet, hogy Németország fáziscsúszásban - a német politikára ez időnként érvényes - próbál hirtelen évtizedes hibákat gyorsan orvosolni, lehet, hogy akkor már késő lesz.

Végül egy kis kitekintés a magyar-német kapcsolatokra. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmazott nemrég úgy, hogy voltak már jobbak, a magyar-német kapcsolatok. Mi vezet a kapcsolatok megromlásához, illetve hogyan lehetne javítani ezekem?

A magyar-német kapcsolatok tényleg ezer éves múltra tekintenek vissza. Általában, amikor a magyar-német kapcsolatokról beszélünk, akkor úgy szlogenként a politika kapcsolatok hangzanak el. Az a mindennek a középpontja, úgymond az egésznek a kiteljesedése. De ugye a kapcsolatok hosszú időszakra nyúlnak vissza, és nagyon átfogó kapcsolatrendszer volt a kettő ország között, egymásba nyúl a két ország. Ennek vannak történelmi okai. Mi másképp viszonyulunk itt a régióban Németországhoz, mint akár mondjuk a lengyelek, vagy a csehek. Nekünk Németországgal nem voltak semmilyen konfliktusaink a múltban, és valahogy a kettő nemzet nagyon szorosan, szervesen egymásba kapcsolódik. Számos barátság van, testvérvárosi kapcsolatok, akadémia kapcsolatok, kulturális kapcsolatok, de persze a gazdasági kapcsolatok is nagyon lényegesek, és azok is kiválóan működnek. Szóval nem látok itt problémát, viszont a politikai kapcsolatok nagyon rosszak. Ugyanis a német jelzőlámpa-koalíciónak deklaráltan teljesen más elképzelései vannak a világról, mint Magyarország kormányának. Ez látszik is, a németek nagyon alapszinten kezelik a politikai kapcsolatokat, nincsenek magas rangú találkozók. Tavaly volt egy, Olaf Scholz és Orbán Viktor miniszterelnök között. Egyébként az akkori látogatások azok egy kicsit azért leálltak. Szóval látszik, hogy a német kormány úgymond ideológiai alapon nem tud mit kezdeni szerintem Közép-Kelet Európával. Lengyelországgal is megromlottak a kapcsolatok, azt is tudni kell, sőt a francia-német tandem, ami gyakorlatilag megronthatatlannak tűnt, az is valahogy leállt. Szóval itt sok kihívás van, nem vagyunk egyedül. Az viszont igaz, hogy a jelzőlámpa koalíció nagyon másképp gondol a világra is. Ez nem is lenne probléma, mert a németek megválasztották őket, és a németeket képviselik, és nyilvánvalóan Németországban más politikát kell vinni. De amikor ez a nemzetközi kapcsolatokra is rányomja a bélyegét, az már probléma. Szóval azt látjuk, hogy ők ideológiai alapon elzárkóznak az együttműködéstől, sőt, ha lenne is együttműködés, akkor próbálják egy olyan irányba terelni, ami nekünk nem mindenképpen jó. Ez látszik a francia viszonynál is, ahol egyébként több probléma volt, de szerintem túlmutatna most a műsoridőn, hogy ezt most is felvázoljam. Látszik a lengyel viszonyon is, olasz viszony is megromlott nagyon, ott a migráció miatt. Sok bilaterális viszonyrendszerben a németek nem remekelnek, és egyébként az, hogy most Németország lenne a vezető hatalma Európának, ezt aláírom, és fontos ország, de a jelenlegi német kormány azért sokat tett azért, hogy ez rossz legyen és lerombolják. Sajnos ez ideológiai alapon történik. Nincs meg az a nyitottság, hogy másik ideológiailag eltérő kormányokkal együtt tudjanak működni. A régiónkban ez egy kicsit más a helyzet, tudjuk, hogy milyen kiváló viszony volt Orbán Viktornak nemcsak a lengyel kormánypárttal, és az egyébként a konzervatívok sorait erősítő PiS-sel, hanem akár a most visszatérő Robert Ficóval is, akik egyébként szocialista politikus. Szóval nem mindenképpen pártpolitikai alapon kell keresni a jó viszonyt, hanem vannak ennek történelmi, gazdasági, mély rétegei, amit érdemes figyelni. A német politika, a német kormánypártok nem teszik túl magukat ezen, és teljesen egy ilyen Nyugat-európai szemlélet, zöld szemlélet uralja őket. Szerintem itt az egész akkor javulhat majd, amikor rájönnek arra, hogy Közép-Kelet-Európa nélkül nem lehet Európát csinálni, és talán arra is rájönnek, hogy talán nekik is szükségük van Közép-Kelet Európára, és nem csak nekünk, rájuk, kölcsönösen egymásra vagyunk utalva. Ezt szerintem a német kormánypártok még annyira nem ismerték fel, de biztos ennek is el fog jönni az ideje. Én nagyon bízom benne, hogy a realitások, a hatalom közelsége és a reálpolitikai szükségletek előbb-utóbb ott is kinyitják a szemeket és észre fogják venni, hogy érdemes a régiónkkal kooperálni, mert a régiónk egy gazdaságilag erős régió, feltörekvő régió, és Európához van némi hozzászólnivalónk nekünk is.

Quad - egy újabb haszontalan együttműködés?
Quad - egy újabb haszontalan együttműködés?

quad-countries-483150.jpg

 

Kína erősödése számos politikai és gazdasági feszültséget szül az ázsiai és csendes-óceáni térségben. Különösen látványosan mutatkozik ez a Dél-kínai tengeren, amit Kína magának követel a hosszú évek óta zajló mesterséges szigetek építésével, amiken további katonai bázisokat hoz létre. A térség számos országát aggodalommal tölti el Kína aktív gazdasági, politikai és katonai fellépése, amely felborítja a több mint hetven éve fennálló, nemzetközileg elfogadott szabályokon alapuló nemzetközi rendszert és szabad hajózást a régióban. Mivel azonban Kína hatalmas gazdasági és katonai előnyével szemben a térség országai önállóan nem tudják felvenni a versenyt, ezért négy ország (az Amerikai Egyesült Államok, Japán, India és Ausztrália) együttműködésével létrejött a Quad (Quadrilateral Security Dialogue; Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd, vagy más néven a Négyes), amelynek keretén belül az országok kísérletet tesznek arra, hogy korlátozzák Kína dominanciáját.

A Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd formálisan a 2004-es indiai-óceáni cunami után kezdődött laza partnerségként, amikor a négy ország  összefogott, hogy humanitárius és katasztrófasegélyt nyújtson az érintett országoknak, erőfeszítéseik összehangolására pedig létrehozták a Tsunami Core Group nevű csoportot. A megállapodást 2007-ben Shinzo Abe akkori japán miniszterelnök hozta hivatalosan létre, de közel egy évtizedig nem történt semmilyen érdemleges találkozó vagy együttműködés, mivel Ausztrália túlságosan félt aktív partnerként fellépni egy egyértelműen a kínai dominancia ellensúlyozására alakult együttműködésben, ugyanis ő maga is komolyan üzletelt Kínával.

A Quad célja hivatalosan, ahogyan akkor az indiai miniszterelnök és külügyminiszter fogalmazott, egy „kiegyensúlyozott magatartás” képviselése volt a külpolitika terén, valamint a tagok közötti „eszmecsere” folytatása. Az országok hangsúlyozták, hogy az együttműködés nem jelent szövetséget és nem Kína kordában tartására jött létre. Kína azonban nem fogadta el ezt a magyarázatot és már az első találkozó (2007. május) előtt magyarázatot követelt a Quad hivatalos céljait illetően és egyértelmű tiltakozását fejezte ki annak felállítása ellen. Peking rendkívül negatív reakciója tükrözte az ötlet jelentőségét, és valójában fokozta a Négyesre irányuló figyelmet.

A kezdeti tárgyalások és a Bengáli-öbölben tartott közös hadgyakorlat ellenére az együttműködés pár hónap után elhalt, miután Ausztrália kijelentette, hogy nem kíván tovább részt venni az együttműködésben.

A Négyes majd tíz évvel később, 2017-ben alakult újjá, amikor az ausztrál kormány új külpolitikai irányt jelentett be és jelezte a nemzetközi közösségnek, hogy nyitott többoldalú együttműködésre más országokkal. Az együttműködés feléledését segítette a Pentagon nemzetvédelmi stratégiája, amely az USA indo-csendes-óceáni térségben meglévő szövetségesi kapcsolatainak kiterjesztését tűzte ki céljául.

 

terkep.png

Az indo-csendes-óceáni térség

Kép forrása: Wikimedia Commons; Pageo

 

Mi a Négyes célja, és mi vezetett az újjáalakulásához?

Az együttműködés célja hivatalosan a szabad és nyitott indo-csendes-óceáni térség biztosítása. Ennek hátterében kimondatlanul az áll, hogy Kína fokozódó és gyakran a nemzetközi jogot sértő katonai tevékenysége, valamint az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezésből (Belt and Road Initiative; BRI) eredő gazdasági befolyása a Dél-kínai-tengeren, az Indiai-óceánon és a Kelet-kínai-tengeren veszélyezteti a Quad országok érdekeit. Kína azt kifogásolta az együttműködés újjáalakulásával kapcsolatban, hogy a csoport egy "ázsiai NATO" létrehozására tesz kísérletet, bár a négy ország között nem létezik kölcsönös védelmi paktum a NATO-val ellentétben.

A négy ország tagadja ugyan, de céljuk Kína tengeri terjeszkedésének és befolyásának korlátozása azáltal, hogy együttműködnek a szabad hajózás és repülés fenntartása, a konfliktusok békés úton való rendezése, valamint a tengeri biztonság megtartása érdekében. Azonban India, Japán és Ausztrália részéről van egy másik indok is, amiért elkötelezettek az együttműködése mellett, ez pedig az, hogy így biztosítani tudják az amerikai jelenlétet és szerepvállalást az indo-pacifikus térségben. Amerika a második világháború óta a térség domináns katonai aktora; szerepvállalása a térségben az elmúlt években pedig méginkább jelentőségteljes lett, főleg mióta Donald Trump, volt amerikai elnök meghirdette a kereskedelmi háborút Kína ellen.

A Quad-ra többféleképpen tekintenek a térség országai: egyrészt úgy, mint egy, a biztonság fenntartására összpontosító csoportosulásra, amelynek célja a kínai agresszió elrettentése; másrészt a csoport a jólét előmozdításának és megerősítésének eszköze lehet. A Quad több mint stratégiai vagy gazdasági célt szolgál, ugyanis ez lehet az a stabil középpont, amely körül egy inkluzív, szabályokon alapuló rend alakulhat ki az indo-csendes-óceáni térségben.

A Négyes azonban egyértelműen kihívások elé néz: az újjáalakuláskor tapasztalható kezdeti lendület megtörni látszik, nem utolsósorban az országok eltérő belpolitikai nézetei miatt. Az eredeti elképzelés szerint a négy ország között rendszeres találkozóknak kellett volna megvalósulnia, mindez azonban nem történt meg, többek között az USA-nak köszönhetően, mivel 2017-et követően változások voltak az amerikai külügyminiszteri és nemzetbiztonsági tanácsadói poszton, így ez kihatott a másik három ország hozzáállására is az együttműködéssel kapcsolatban. Az sem tisztázott, hogy milyen szinten folytatódna az együttműködés: államtitkári, külügyminiszter-helyettesi vagy külügyminiszteri szinten.

A legnagyobb kihívást a Quad-ra jelenleg India jelenti, ugyanis az ország az utóbbi években egyre jobban közeledni látszik Kínához. India lehet az a partner, akinek szerepe a Quad együttműködésben könnyen megkérdőjelezhetővé válhat a jövőben, ugyanis az állam híres az évtizedek óta tartó külpolitikai semlegességéről, amelyet igyekszik megőrizni jelenleg is. A globális színtéren mutatott visszafogottság azonban határozott regionális érdekérvényesítéssel párosul, így habár néhány kérdésben közeledni látszik egymáshoz az indiai és kínai szempont, a két ország között vannak fesztült külpolitikai helyzetek (például ha a Dalai Láma indiai tartózkodására gondolunk, vagy a több száz kilométer hosszú közös határra, amelynek egy jelentős része a mai napig rendezetlen).

 

kina_india_hatar.jpg

India és Kína közös határainak rendezése visszavetheti a jelenleg javulóban lévő kapcsolatot a két ország között

Kép forrása: azatlasz.hu

 

További kétségek merülhetnek fel az együttműködés jövőjét illetően a tagállamok Kínával való kapcsolatai miatt: ugyan a Négyes tagországai tartanak Kína növekvő befolyásától, ám valamennyiüknek Kína az egyik legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere, akit egyértelműen nem szeretnének elveszíteni.

Felmerül az a kérdés a Quad jövőjével kapcsolatban, hogy az együttműködés miként fogja érinteni az ASEAN-t (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége; Association of Southeast Asian Nations), hiszen a térségben a regionális biztonsági kérdéseket illetően ez a tíztagú szervezet központi szerepet tölt be, így feszültségek forrása lehet, ha ezt megpróbálják elvenni tőlük. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az ASEAN önmagában nem képes Kína kordában tartására, mivel nem képvisel egységes álláspontot a kérdést illetően.

 

asean-1.jpeg

 Az ASEAN tagállamai

Kép forrása: Shutterstock; Pageo

 

Az említett kihívások miatt egyelőre kérdéses, hogy mikor lesz a Quad-ból egy valóban hatékony és működőképes együttműködés, ami képes lehet megvalósítani céljait a térségben. Mindenesetre arra számítani kell, hogy Kína tiltakozni fog minden nyíltan vagy titokban ellene irányuló együttműködés ellen. Lehetséges, hogy a fenálló gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok annyira erősek, hogy egyetlen olyan ország sem lesz az USA kivételével, amely nyíltan szembe merne fordulni Pekinggel és a kínai gazdaság jelentette potenciális lehetőségekkel. Így a Quad jelen formájában egyelőre megmarad egy ígéretes próbálkozásnak, amely még nem képes beteljesíteni azt az ígéretet, amit magában hordoz.

 

Borítókép forrása: Sarahbeth Maney-Pool/Getty Images

Honvédelem és a Körforgásos Gazdaság: Fenntarthatóság és Biztonság
Honvédelem és a Körforgásos Gazdaság: Fenntarthatóság és Biztonság

istock-665205866.jpg 

A körforgásos gazdaság elvei és a honvédelem látszólag különböző területeknek tűnhetnek, azonban az élelmiszerbiztonság, erőforrás-hatékonyság és fenntarthatóság összekapcsolódása jelentős hatással van a nemzetek biztonságára és védelmére.

Az élelmiszerbiztonság szempontjából a körforgásos gazdaság lehetőséget nyújt arra, hogy az élelmiszerek termelése, feldolgozása és fogyasztása fenntarthatóbbá váljon. A helyi élelmiszertermelés és a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok segíthetnek csökkenteni az élelmiszerimportra való függőséget, ami kritikus tényező lehet a válságos helyzetekben.

Az erőforrás-hatékonyság és az újrahasznosítás az ipari területeken is elősegítheti a nemzetek stabilitását. Az alapanyagok és nyersanyagok hatékonyabb felhasználása csökkentheti az importra való szükségletet, és hozzájárulhat a gazdasági fenntarthatósághoz. Emellett az újrahasznosítás és a környezetvédelem védelmet nyújthat a környezeti károktól, amelyek befolyásolhatják a társadalmi és gazdasági stabilitást.

istock-1490309099.jpgA körforgásos gazdaság hozzájárulhat a klímaváltozás mérsékléséhez is, ami közvetlen hatással van a nemzetek biztonságára. Az alacsonyabb üvegházhatású gázok kibocsátása és az energiahatékonyság javítása révén csökkenthetők az extrém időjárási események és természeti katasztrófák kockázatai.

A fenntartható körforgásos gazdaság elvei tehát nemcsak az ökológiai és gazdasági stabilitást erősítik, hanem hozzájárulnak a nemzetbiztonsághoz is. A környezetvédelem, élelmiszerbiztonság és erőforrás-hatékonyság iránti elkötelezettség segíthet megőrizni a nemzetek stabilitását és védelmét a változó világ kihívásaival szemben.

Az EU Tanácsának elnöksége: Magyarország felkészül!
Az EU Tanácsának elnöksége: Magyarország felkészül!

Az Európai Unió tagállamai az EU biztosította számos előny mellett különböző feladatokat is magukra vállalnak, melyek közül kiemelet jelentőségű az Európai Unió Tanácsában való elnökölés. A 27 tagállam féléves ciklusokban váltja egymást a pozícióban, ahol 2024. júliusától Magyarország kerül sorra.

Az Európai Unió intézményei közül kiemelt jelentőségű az Európai Unió Tanácsa, melyet gyakran csak Tanácsnak neveznek. Míg az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, a Tanácsban az elnöklésért a meghatározott sorrendben következő tagállam felelős. Az államok nem választják a Tanács elnökségük időpontját, arra minden ország esetében 13 és fél évente kerül sor. Magyarország 2011 első felében töltötte be első alkalommal a soros elnökségi pozíciót, melyre 2024. júliusától lesz újra lehetősége.

eu_2.jpg

Fotó: Európai Unió Tanácsa

A Tanács elnökségét betöltő tagállam mindig részét képezi egy triónak, melynek rendszerét a 2009-es Lisszaboni Szerződés hozta létre. „A trió tagjai hosszú távú célokat tűznek ki, és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat a témákat és lényeges kérdéseket, amelyekkel a 18 hónapos időszak során a Tanács foglalkozni fog. E program alapján a három ország mindegyike elkészíti saját részletesebb féléves tervét.” – áll a Tanács hivatalos oldalán. Az aktuális elnökségi triót Spanyolország, Belgium és Magyarország alkotja, akik programjukban komoly hangsúlyt fektetnek többek között az EU versenyképességének növelésére, az uniós polgárok szabadságának és biztonságának garantálására, egy zöldebb és igazságosabb Európa létrehozására és az EU külső kapcsolatainak és partnerségeinek megerősítésére.

A programok összeállítása, csupán egy apró részlet a Tanács elnökségre való felkészülés hosszas folyamatából. Magyarország a betöltendő funkcióra való tekintette létrehozta az Európai Ügyek Minisztériumát, melynek vezetésével dr. Bóka János lett megbízva.

Milyen feladatokat kell ellátnia a Tanács elnökséget betöltő tagállamnak?

            Az elnökölő országnak biztosítania kell az EU programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, és a tagállamok közti együttműködést. Az elnöknek feladata semleges közvetítőként eljárni, a szervezet érdekeit szem előtt tartva. A Tanács elnökséggel járó feladatokat két nagy kategóriába lehet sorolni:

  1. A Tanács és az előkészítő szervek üléseinek előkészítése és vezetése

Az elnökség vezeti a Tanács különböző formációinak és előkészítő szerveinek üléseit, ez alól csak a Külügyek Tanácsa kivétel, melynek állandó elnöke az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az Elnökség feladata a Tanács eljárási szabályzata és munkamódszerei gyakorlati megvalósulásának, és a megbeszélések szabályszerű lefolytatásának biztosítása. Ezen feladatkör magába foglalja az ülések napirendi pontjainak összeállítását, vagy éppen a Tanács épületeihez tartozó termek beosztása. Az Elnökség továbbá formális és információs találkozókat is szervez egyaránt Brüsszelben és saját fővárosában.

  1. A Tanács képviselete a többi uniós intézménnyel fennálló kapcsolatokban

 Az elnökség feladatai közt szerepel a Tanács képviselete az EU többi intézményével folytatott kommunikációban. A gyakorlatban ez általában az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való kapcsolattartást jelenti, gyakran a jogalkotást érintő kérdésekben. Az elnökséget betöltő tagállam szoros koordinációt folytat az Európai Tanács elnökéves és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. A főképviselő kérésére az elnökség képviselheti a Külügyek Tanácsát az Európai  Parlamentben, vagy a kereskedelempolitikai kérdéseket érintő egyeztetések alatt vezetheti a Külügyek Tanácsát.

Az Európai Unió Tanácsa a szakminiszterek találkozóin kívül számos munkacsoport és bizottság munkáját fogja össze, melyek az EU szakpolitikáiért felelősek. Az elnökséget betöltő tagállamnak egyszerre kell szem előtt tartania az EU stratégiai érdekeit, az egyes szakpolitikákkal kapcsolatos fejleményeket, és a tagállami szintű érdekeiket. Az elnökség alapvetően nem a tagállami célok megvalósítását jelenti az EU segítségével, de a tagállam számára fontosabb kérdések előtérbe helyezésére mindenképp egy jó alkalom a Tanács elnökségének betöltése. Magyarország előtt kétség kívül egy kihívásokkal teli időszak áll, de remélhetjük, hogy az elnökség közelebb tudja majd hozni egymáshoz Hazánkat és az Európai Uniót.

Mi Orbán Viktor "európai ellenmodelljének" a háttere?
Mi Orbán Viktor "európai ellenmodelljének" a háttere?

ov_7.jpg

Igen sok témát érintett Orbán Viktor a Fidesz Tisztújító kongresszusán. Az egyes elemzők rendre mást emelnek ki. Van, aki a sorok között potenciálisan megbúvó, párton belüli üzenetekre hívják fel a figyelmet, van aki a zöld átállás "zöld ideológiamentes magyar útjával" foglalkoznak. Szó esett még a kormányzati teljesítményről, az ellenzékről, a háborúról és minden egyéb témáról, amelyek nem ismeretlenek a politika iránt érdeklődők számára. Igen nehéz leszűkíteni, hogy mivel érdemes foglalkozni, mi az a része a beszédnek, amellyel kevesen foglalkoznak. A nindzsa-kormányon is egész biztosan el lehet időzni, érdekes újítás.

Természetesen elfogadható az az értelmezés is, hogy a beszéd programadó volt, hiszen rengeteg jövőbeli feladatot vázolt fel a Fidesz politikai közössége számára, azonban Orbán Viktor programja nem szűkíthető le csupán Magyarországra. A magyar miniszterelnöktől már megszokhattuk, hogy a kormány politikáját elhelyezi a nagy nemzetközi folyamatok kontextusában, felvázolja azokat az összefüggéseket, amelyek szerinte a világot alakítják. Bár az is régóta része a miniszterelnök vélekedésének, hogy az Európai Unión változtatni kell; ilyen harsányan még nem igazán fejtette ki abbéli véleményét, hogy egy európai ellenmodellt kell megfogalmazni és megvalósítani.

Sokan úgy vélekednek Orbán Nyugat-kritikájáról, hogy az a volt MSZMP-s retorikával rímel. Ez csak akkor lenne helytálló összefüggés, ha figyelmen kívül hagynánk a magyar politikai gondolkodás hagyományait. A "Nyugatos ellenzék" és a "Keleties kormánypártok" megosztottsága sokkal összetettebb, mint ahogyan azt a politikai véleményformálók felvázolják. A rendszerváltás egyik kívánalma a 2004-es Uniós csatlakozással teljesült, egész pontosan az a több évtizedes, elnyomott vágy, hogy Magyarország újra visszakerülhessen Európa vérkeringésébe. A 2000-es évekig nagyjából konszenzus övezte ennek a közös célnak a jellegét: kis túlzással bármit meg kell valósítani, amely egy kicsit is közelebb viszi Magyarországot az uniós tagsághoz. Azonban ez a konszenzus felbomlott, a jobboldal egyre inkább kritizálta a baloldal túlzott másolási hajlandóságát, engedékenységét.

Miután 2010-ben jelentős fordulat következett be, az Orbán-kormányok az integrációhoz való hozzáállásával is szakított az azt megelőző húsz évvel. Volt már erre példa a magyar történelemben. A dualizmus korában szintén a Nyugat jelentette azt a viszonyítási pontot, amelyhez fel kellett zárkóznia Magyarországnak. A Horthy-korszak ezzel szemben szakítani kívánt Nyugat-Európával és befelé fordulni. Ezért a párhuzamok keresése során tévút egyedül az 1948-1989-es időszakra mutogatni. A bipoláris világrendben a két oldal  (a kommunista és a kapitalista) a status quo megőrzése mellett az volt a célja, hogy a világnézetét a saját történelmi rendeltetésének megfelelően a másik oldalra is kiterjessze.

A Nyugat az általa képviselt szabad piacos, liberális demokráciájában látta a történelem beteljesülését. A kommunista Kelet a marxi történelmi dialektika haladásgondolatából vezette le a Nyugat alkonyát, illetve a kommunizmus szükségszerűen bekövetkező globális diadalát. A szembenállás végcélja a másik oldal gyökeres megváltoztatása volt. A kádári Magyarország Nyugat-kritikája ezekben a koordinátákban volt értelmezhető.

Orbán Viktor és a Fidesz Nyugat-kritikája bármennyire meglepő sokaknak: szintén nyugatos álláspont. A magyar politikai gondolkodásban két nézőpont jegecesedett ki, ami a Nyugathoz való viszonyulást illeti. A mintakövető nyugatosság úgy tekint Nyugat-Európára, hogy ami ott megvalósult és jól működik, azt mindenképpen át kell ültetni a magyar valóságba, hiszen a nemzeti érdek egyenlő a felzárkózással. Ez a viszonyulás jellemzően egyirányú, nem kíván visszahatni a mintaországokra, nem tekinti feladatának, hogy kritikával éljen.

A mintaformáló nyugatosság az előbbihez hasonlóan szintén nyugatinak érzi magát, azonban tagadja, hogy az egyedüli kapcsolódás a másolás lehet. A visszacsatolás, a Nyugat megváltoztatása ugyanúgy lehetséges kimenetel, tehát kétirányú a kapcsolat. A kommunista világnézetből fakadó Nyugat-kritika ebből a szempontból nem vezethető vissza magyar hagyományra, nem önálló szellemi termék; sokkal inkább tekinthető egy geopolitikai szükségszerűségből fakadó átvett gondolati sémának.

Orbán Viktor a magyar modell "európai ellenmodellként" való feltüntetése sokkal inkább a mintaformáló nyugatosságnak feleltethető meg, semmint az állampárti, kommunista retorikának. Orbán szerint a magyar modell (migráció megállítása, gyermek- és családvédelem, keleti nyitás, szuverenitás, munkalapú társadalom, a keresztény kultúra megvédése, nemzetben gondolkozás stb.) a gyógyír Európa minden bajára. Az úgynevezett magyar modell a mintaformáló hagyomány terméke. A miniszterelnök célja, hogy 2024-ben egy olyan változás következzen be, amely összeér az ő Nyugat-képével. A HUXIT ebből a szempontból messze áll a realitástól.

Ez az álláspont jelenleg Európában a fősodron kívül helyezkedik el, de egy versengő alternatívát képez(het). Olykor lehet találkozni olyan európai jobboldali vagy amerikai republikánus véleményekkel, amelyek Orbán Viktor mintaadó szerepére mutatnak rá. A magyar kormányfő úgy véli, hogy az európai jobboldal egy jelentős része  irigykedik Magyarországra, azonban ezt nem merik felvállalni. 2024-ben kiderül, hogy a magyar modell mennyire elfogadható alternatív Európa-modellként, illetve azt az európai konzervatív és jobboldali-populista pártok mennyire merik majd követendőnek tekinteni.

süti beállítások módosítása