Reaktor

Vissza az iskolapadba:  A tanévkezdés nehézségei, és amit tehetünk ellene, magunkért
Vissza az iskolapadba:  A tanévkezdés nehézségei, és amit tehetünk ellene, magunkért

A nyár a diákok számára a szabadságot jelenti, legyen szó általános iskolásokról vagy éppen egyetemistákról. Jó az idő, sokáig van világos és eltűnik a folyamatos órák és számonkérések által minden diákra nehezedő nyomás. Ám a nyár által jelentett idilli állapot nem tart örökké, sőt a végét jelentő szeptember nagyon gyorsan el is érkezik minden alkalommal. Ezen változtatni bár nem tudunk, de van pár dolog, amit tehetünk annak érdekében, hogy a visszatérés az iskolapadba könnyebb és stresszmentesebb legyen. A szorgalmi időszak elejét jelentő rohanást követően is érdemes megállnunk, és átgondolni, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján mit tudunk változtatni annak érdekében, hogy az előttünk álló szorgalmi- és vizsgaidőszak egyszerűbb és stresszmentesebb legyen.

 taska2.jpg

 1. Időbeosztás és tervezés

Minden kezdet nehéz, de ennek a fő oka az, hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan mire számítsunk. Egy új tanévvel számos, előre láthatatlan kihívás is következik, de sok esetben tervezéssel és az időbeosztásunk átgondolásával sokat tudunk magunkon segíteni. Fontos, hogy a szeptemberi lehetőséghalmazban ne vesszünk el, és ne vállaljuk túl magunkat. Ahhoz viszont, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi fér bele az időnkbe és mi nem, át kell gondolnunk az előttünk álló kihívásokat. Erre egy egyszerű módszer egy sima listát készíteni minden az évben előre tervezhető feladatról. Miután megvan a listánk, gondoljuk át, hogy mi a legfontosabb az azon szereplő dolgok közül (egyetem, munka, szakkollégium, sport, stb…). Ez egy egyszerű módja annak, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy amennyiben választanunk kell az elfoglaltságok között, vagy nem jut mindenre időnk, mi számunkra a prioritás.

Szintén hasznos lehet nem csak az év elkezdésekor, hanem a mindennapok folyamán is az Eisenhower-mátrix. Itt 4 kategóriába lehet besorolni a tevékenységeket a fontosságuk és a sürgősségük szerint. A mátrix tudatosítja bennünk, hogy valójában melyek a legfontosabb teendőink, és segít szelektálni közülük.

the-eisenhower-matrix.png

Számos applikáció segít még az időbeosztásban, amivel egyúttal a produktivitásunkat is komolyan meg tudjuk növelni. Ilyenek például:

Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a számos feladat és kihívás mellett a kikapcsolódás is elengedhetetlen. A saját belső nyugalmunkhoz a legfontosabb, hogy az időbeosztásunk egyensúlyban legyen, és megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyek igazán boldoggá tesznek minket a mindennapokban.

 1. Figyeljünk oda önmagunkra

Komoly negatív következményei lehetnek ha az ember folyamatosan a saját határait feszegeti. Elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk önmagunkra, és ne menjünk szembe a saját szervezetünk jelzéseivel. Sokan éreznek bűntudatot, amikor tanulás vagy munka helyett a pihenést vagy a kikapcsolódást választják. Azzal, hogy elolvasunk egy könyvet, megnézünk egy filmet vagy csak alszunk egy jót, sokkal többet teszünk magunkért, mintha nem hagynánk magunknak alkalmat a pihenésre.

 1. Töltsünk időt a szabadban

Az ősz magával hordozza az egyre rövidebb napokat, a szomorkásabb időjárást és az általános depressziós hangulatot. A szobába bezárkózva viszont sokkal rosszabbnak tűnhet az őszi hangulat, mint kint, a természetben. Azzal, hogy kiülünk egy parkba, elmegyünk egy kört futni vagy sétálni, nem csak a közérzetünket növeljük, hanem az egészségünkért is teszünk. És mellett észrevehetjük, hogy az ősz is pont olyan szép, mint a nyár volt, csak a maga módján.

Ahogy Ludwig Jacobowski is megmondta: „Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént!”. Próbáljunk meg visszatekinteni a nyár emlékeire és gyűjtsünk abból erőt az új tanévhez. És ha úgy fogjuk fel a tanévkezdést, mint egy új esélyt, hogy olyan mindennapokat alakítsunk ki magunknak, ahova mosolyogva kelünk fel, akkor már nem is tűnik olyan ijesztőnek az egész.

Miért ilyen hosszúak a vármegyék nevei?
Miért ilyen hosszúak a vármegyék nevei?

A magyar közigazgatási rendszer alapját képező 19 vármegye nevét már az általános iskola alsó tagozatában megtanulják a diákok. A 8-10 éves korosztály számára azonban komplikált lehet a kettő vagy akár három tagból álló vármegyenevek memorizálása és az sem világos minden esetben, miért van szükség ilyen hosszú elnevezésekre. A kérdésre a vármegyerendszer több mint ezer évre visszanyúló története ad magyarázatot.

 

Szent István vármegyéitől a kiegyezésig

Államalapító királyunk az ország területén a honfoglalás kora óta létező nemzetségi birtokrendszer átalakításával hozta létre a királyi udvari birtokokból és a várbirtokokból álló vármegyéket, melyek élén az ispán állt. A nemzetségi birtokok sem tűntek el végleg, korábbi kiterjedésük egyharmadán tovább működtek magánbirtokként. A 12. századtól az Árpád-ház uralkodói egyre nagyobb mértékben használták a földadományozás intézményét politikai céljaink eléréséhez, így a királyi vármegyerendszer alapját képező gazdasági funkcióval bíró udvarbirtokok királyi tulajdonhányada lecsökkent, ezzel hozzájárulva Szent István közigazgatási rendszerének átalakulásához.

Az Aranybullában rögzített rendelkezések a királyi vármegyerendszer nemesi vármegyékké történő átalakulását segítették, jogköröket és önrendelkezési szabadságot adva a vármegyék fő-és középnemesi csoportjainak. A királyi fennhatóság továbbra is fennmaradt, hiszen a vármegyék legfontosabb tisztségét továbbra is a király által kijelölt ispán (később főispán) töltötte be. A vármegyék középnemességének erősödését jelezte azonban, hogy az alispánt és a szolgabírót a nemesség választotta.

Újabb változást jelentett az Oszmán Birodalom 16. század elejétől felerősödő befolyása, mely Nándorfehérvár 1521-es bevétele és a mohácsi csata után a Magyar Királyság területi egységének felbomlását is előidézte. Buda 1541-ben török fennhatóság alá került, ezzel pedig az ország három részre (Királyi Magyarország, Hódoltság és Erdélyi Fejedelemség) szakadt. A középső országrészben, a Duna mentén kialakult ékben a török közigazgatási rendszert is bevezették. A vármegyéket szandzsákok váltották fel, melyek vilajetekbe (~tartomány) tömörültek. A Királyi Magyarországon és Erdélyben a nemesi vármegyék funkciója a török előtti időkhöz képest nem sokat változott, egészen a 17. század végéig.

A törökök kiűzése után a Habsburg uralkodók a Magyar Királyság birodalomba való beolvasztását tűzték ki célul. A magyar nemesség 1687-ben a pozsonyi országgyűlésen lemondott az ellenállás és a szabad királyválasztás jogáról, ezzel megteremtve a lehetőséget a bécsi udvar számára az abszolutista törekvések véghezvitelére. A Habsburg udvar például 1691-ben Erdélyt külön kormányzat alá helyezte (Erdélyi Királyi Gubernium) és a kiegyezésig önálló közigazgatási egységként kezelte. A Magyar Királyság a Habsburg birodalom részeként igyekezett megőrizni különleges státuszát.

A magyar rendek abszolutizmus elleni fellépésének legfontosabb intézményei a vármegyék voltak, melyek a helyi nemesség befolyása alatt állva szabtak gátat számos rendelet megvalósításának.

A bécsi udvar a vármegyék ezen funkcióját kívánta megszüntetni részleges sikerekkel. 

A reformkort követően Európát forradalmi hullám söpörte végig, melyből Magyarország sem maradt ki. 1848-ban a pesti forradalom résztvevőinek 12 pontból álló követelései közt szerepelt Erdély külön kormányzatának megszüntetése is. Az áprilisi törvényeket V. Ferdinánd ugyan elfogadta, de az új uralkodó, Ferenc József nem tekintette a magyar kormányt legitimnek és döntés elé állította a magyar vezetést. A forradalmi eszmékért és Magyarország szuverenitásáért a Batthyány Lajos vezette kormány vállalta a fegyveres konfliktust, mely azonban bő egy évvel később külső erők csatlakozását követően magyar vereséggel végződött. A vesztes szabadságharc utáni megtorlást egy központosító, elnyomó rendszer, a Bach-korszak követte. Az osztrák belügyminiszterről elnevezett időszakban egyebek mellett a közigazgatás reformjára is sor került. Magyarországot öt katonai-közigazgatási körzetre osztották (Pozsony, Kassa, Sopron, Pest-Buda, Nagyvárad), Erdélyt, a Határőrvidéket és a Bánátot pedig külön kormányzat alá helyezték.

A Bach-korszakban bevezetett közigazgatási rendszer Magyarországon

 A 64 vármegye

Az 1867-es kiegyezéssel megkezdődött a dualista monarchia intézményi kereteinek megteremtése. A közjogi és politikai berendezkedés átalakulásának nyomán szükség volt a közigazgatási rendszer átalakítására és modernizálására is, melyre Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején, 1876-ban került sor. A reform minimalizálta a területi aránytalanságokat, megszüntette az exklávékat és enklávékat, valamint a törvényhatóságok számát is csökkentette. A reform Erdély területén idézte elő a legnagyobb változásokat, hiszen Erdélyben volt a legtöbb különleges jogállású és önkormányzatú közigazgatási egység. Székelyföld és Királyföld székely, illetve szász székeit is felszámolták, ezzel előidézve a helyi lakosság nemtetszését. A Tisza-kormány intézkedése nyomán 65 vármegyét alakítottak ki, mely 1881-re két összeolvadással 63-ra módosult. A magyar tengermellék a vármegyerendszeren kívül maradt, mégis szokás Fiuméra 64. vármegyeként tekinteni.

Magyar vármegyerendszer a dualizmusban

 

Közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék (k.e.e. v.-k)

Az első világháború a központi hatalmak vereségével végződött, így a soknemzetiségű, belső feszültségekkel teli Osztrák-Magyar Monarchia területi integritása már a háború hivatalos lezárása előtt bomlani kezdett. A nemzeti tanácsok megalakulása az évszázadok óta fennálló államhatárok változását vetítették előre, melyet katonai tevékenység is követett. Magyarország hadereje a háborúban kimerült, újraszervezésére kevés esély kínálkozott, ezzel szemben a román, csehszlovák és délszláv katonai erők gyorsan szerveződtek és jelentek meg az ország területén. 1918-ban megkezdődött a történelmi Magyarország területi széthullása, mely az említett népek megszálló tevékenységével vált teljessé. A magyar vezetés érdemi ellenállás nélkül követte az eseményeket, bizakodásra csupán a románok által megszállt erdélyi területeken megtartott magyar közigazgatás és az antant katonai vezetőinek informális ígéretei adtak okot.

1920-ban a magyar delegáció kézhez kapta a béke feltételeit Párizsban. A rendelkezések területi, katonai és gazdasági szegmensei is sokkhatást idéztek elő, hiszen az új országterület nagyságát önmagában meghaladta a történelmi Magyarországtól Romániához került erdélyi és bánáti területek kiterjedése. A magyar közélet központi kérdése a revízió lett, mely a két világháború közti politikai berendezkedést és az ország külpolitikai mozgásterét is determinálta.

A revizionizmus szellemében a csonka országterületen nem hajtottak végre átfogó közigazgatási reformot, a vármegyerendszer megtartása mellett a csonka vármegyék ideiglenes összevonásával alakítottak ki működő közigazgatási rendszert.

Az ideiglenesség hangsúlyozásával és történelmi vármegyenevek megtartásával a kormányzat egyértelmű célja volt a határok felülvizsgálatának szükségességét kiemelni és a trianoni békediktátum igazságtalanságát hirdetni. Az elnevezések (k.e.e. vármegyék) a revíziós sikerek nyomán visszatért országrészeken is megmaradtak, így a második világháború alatt összesen 10 k.e.e. vármegye létezett.

 

A Magyar Királyság közigazgatása 1941-44. között

 

Az 1950-es közigazgatási reform

 

A vesztes második világháború után Magyarország – Kelet-Európa többi országához hasonlóan a szovjet érdekszférába került. A kommunista hatalomátvétel több lépcsőben zajlott és 1949-re végződött. A trianoni határok visszaállítása és a kommunista ideológia nacionalizmussal való szembenállása miatt szükségessé vált a közigazgatás átfogó reformja, melyre 1950-ben került sor.

A vármegyék helyett megyerendszert vezettek be és több vármegye összevonásával, a megyehatárok átalakításával igyekeztek méretben arányos, a közigazgatási funkciókat betölteni képes egységeket létrehozni.

Az 1950-ben létrehozott 19 megye a mai napig létezik, azonban nevük azóta több esetben változott. 2023-tól a közigazgatási egységeket ismét vármegyéknek hívják, hűen a történelmi elnevezéshez. Ma a 19 vármegyéből 8 vármegye neve kettő- vagy háromtagú.

A többtagú megyenevek a történelmi Magyarország közigazgatási egységeinek neveit őrzik. Jellemzően azok a mai vármegyék, melyek a trianoni országterületen maradt több csonka vármegyéből álltak össze, megőrizték mindkettő, vagy adott esetben mindhárom vármegye nevét.

Hajdú-Bihar vármegye nagyobbik fele például a történelmi Hajdú vármegyéből, kisebbik fele az egykori Bihar vármegyéből áll, de az összevont vármegye mindkét elnevezést őrzi. Hasonlóan, a többi többtagú vármegyenév is jellemzően összevonással, történelemhű névmegőrzéssel jött létre.

Az Európai Unió megavasút projektje: A Rail Baltica
Az Európai Unió megavasút projektje: A Rail Baltica

A Rail Baltica az Európai Unió és a három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia több, mint 5 milliárd euró összértékű beruházása, melynek megvalósulása szimbolikusan a Balti-államok visszatérését jelentené Európába. Természetesen jogos felvetés hogy a Balti államok eddig is Európa része voltak, sőt EU tagállamok is 2004 óta, akkor mire is értjük a visszatérést? Hát a Balti-országok vasúthálózatára!

A három országban az európai szabvány 1435 mm-es nyomtávú vasút helyett, még a szovjet maradvány 1520 mm-es nyomtávolság a jellemző, emiatt a vasútközlekedés Európa irányába az átállások miatt nehézkes, lassú és drága. Erre legjobb példa, hogy már a Rail Baltica munkálatok megkezdése előtt is körülményes volt Varsóból Tallinnba eljutni, minimum két átszállás volt szükséges és hosszú-hosszú volt a vonaton és állomásokon töltött idő. Tehát a Rail Baltica projekt nem csak gazdasági, politikai, hanem utas szempontból is kiemelten fontos.

Geopolitikai szemüveggel is érdemes megvizsgálni az új vasút terveit, hiszen a Balti-országok esetében eddig nem beszélhettünk modern vasúti összeköttetésről a szövetségesekkel. Az előző bekezdésekben említettek miatt a  közlekedés a Baltikumban leginkább Oroszország irányába kedvezett, így védelmi szempontból hiánypótló lesz a gyors és megbízható vasúti összeköttetés az Európai Unióval, mind pedig a NATO európai tagjaival.

A Rail Baltica projektnek természetesen meg van a gazdasági jelentősége is, mégpedig hogy összekösse az Északi-tengert, a legnagyobb német kikötőket (pl. Hamburg), a Benelux kereskedelmi csomópontokat, és megkönnyítse a vonatokon való szállítást. A terv neve North-Sea-Baltic Corridor, azaz Északi-tenger-Baltikum folyosó. A projekt a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kiemelt projektje, gazdasági, környezetvédelmi és persze utasközlekedés szempontjai miatt.

rail_baltica.jpg

A tervezett Rail-Baltica vonala és bekopcsolódás a TEN-T-be. Kép forrása: https://baltictransportjournal.com/index.php?id=169

 

A vasúthálózat várható hossza 870 km, Varsóból kiindulva a egészen Helsinkiig tartana. Tehát öt ország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Észtország és Finnország összeköttetéséről beszélhetünk. Fontos megemlíteni, hogy Tallinn és Helsinki között egyelőre kompokkal tervezik megoldani a tengeri-szakasz áthidalását, azonban 2024-ben megkezdődhetnek a tervek egy vasúti alagút építésére, mely segítségével 20 perces menetidőn belül, át lehetne kelni a két főváros között. A vonatok sebessége elérheti a 249 km/h-át, és teherszállítás esetén is képes a 120 km/h elérésére.

Milyen mértékben rövidülnek le az utazási idők a Baltikumban?

Jelenleg, ha Tallinból szeretnénk tömegközlekedéssel (repülőt leszámítva) eljutni Berlinbe, akkor a leggyorsabb választásunk a busz, amellyel az út 22 óra 35 percet venne igénybe. Ez a táv még autóval utazva is borzalmasan hosszú, több, mint 17 órával kell számolnunk. A várható költségek 25.000-55.000 körül mozognak, ha a buszt választjuk, autóval pedig a benzináraktól és fogyasztástól függően 50.000 forint felett kell számolnunk. 

Ezzel szemben a Rail Baltica tervei alapján, az utazási idő mindössze 12 óra 30 percre rövidülne. A Rail Baltica Tallin-Varsó szakaszára a várható utazási időtartam 6 óra 47 perc, Varsó-Berlin szakaszon pedig 5 óra 28 perc. Tehát a példán keresztül egyértelműen láthatjuk a projekt legnagyobb várható előnyét. Persze itt árakat még nem tudhatunk, hiszen az csak 2028-ra várható. A Varsó-Berlin szakasz jelenleg 10.000-20.000 forint körül mozog.

rb-ulemiste-terminal-v_lisvaade.png

A Tallin állomás terve. A nyertes pályázatot Zaha Hadid Architects és az Esplan nyújtotta be. Kép forrása: https://www.railbaltica.org/the-construction-of-the-rail-baltica-ulemiste-joint-terminal-will-take-place-next-year/

 

A projekt tervezett összköltsége 5,8 milliárd euró, mely összegnek megközelítőleg 85%-át az EU, azaz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) fedezi. A többi költség eloszlik a három beruházó állam, Litvánia, Lettország és Észtország között.

Ahogy láthatjuk egy óriási projektről van szó, és a kiugró költségek ellenére is kulcsfontosságú a Balti-államok vasúti elszigeteltségének megszüntetése. A kiemelt projekt megtérülési mutatói is hasonlóan magasak, a várt megtérülés több, mint 16 milliárd eurót tesz ki. Tehát a beruházástól az Európai Unió profitot, elszigeteltség megszüntetését és szimbolikusan persze, de a Balti-államok teljes visszatérését várja Európába.

Szlovákiai Választások: Lesz-e magyar párt a szlovák parlamentben?
Szlovákiai Választások: Lesz-e magyar párt a szlovák parlamentben?

kozesz-cikk-720x360.jpg

Remény

A modern Szlovákiában rendszeresen voltak magyar pártok a szlovák parlamentben, az 1990-es választásokat követően egészen 2020-ig. Ez alatt a 30 év alatt 16 év során részt vettek magyar pártok a Mečiar-, a Dzurinda-, a Radičová-, a Fico- és a Pellegrini kormányok munkájában. Volt olyan választási év, amikor a szavazatok 11,68%-át is begyűjtötték.

Bár a magyar lakosság csökken Szlovákiában, ugyanakkor még mindig a népesség 8,4%-át teszi ki. Mindebből fakadóan az 5%-os parlamenti küszöb megugrása nem lehetetlen kihívás a magyar pártok számára.

Ígéretes Kezdetek

A 2020-as választás volt az első parlamenti választás a modern Szlovákia történetében, amikor nem került be magyar párt a szlovák parlamentbe. Ekkor az Összefogás Mozgalom, a Magyar Közösség Pártja és a Magyar Fórum, azaz 3 magyar párt/mozgalom megegyezéséből létrejött a Magyar Közösségi Összefogás választási párt, ami 3,9%-ot ért el a szavazáson. A Most-Híd nevű magyar párt ekkor külön indult és 2,05%-ot ért el.

A választásokat követően 2021-ben megalakult az Alliancia – Szövetség párt a 3 legnagyobb szlovákiai magyar politikai párt/mozgalom (az Összefogás Mozgalom, a Magyar Közösség Pártja és a Most – Híd) részvételével, hogy a következő választásokon közösen indulva bejuthassanak a parlamentbe. 2023 márciusában a Focus közvéleménykutatása szerint már 4.7%-on állt a Szövetség támogatottsága.

Törések

Március után a közvélemény kutatások egyre gyengébb támogatottságot jósoltak a Szövetségnek: az áprilisi közvéleménykutatások átlagban 2,95%-ot, a május elejiek átlagban 2,3%-ot.

Ezt követően a Szövetség Most-Híd platformjának meghatározó tagjai kiléptek a pártból és május közepén Most-Híd 2023 néven új pártot alapítottak, egyúttal bejelentve, hogy Mikuláš Dzurinda korábbi szlovák miniszterelnök pártjával (a Modríval) közösen indulnak a szeptemberi választásokon.

Mindemellett a Magyar Fórum és a Szövetség közötti tárgyalások is zátonyra futottak, így a Magyar Fórum is a Szövetségtől külön indul.

Győzelem vagy Bukás?

A választások szeptember 30-án lesznek megtartva. Az augusztusi közvéleménykutatások 2,2 és 5,3 százalék közé teszik a Szövetség támogatottságát, átlagban 3,3%-ra, a Modri, Most-Híd-ét 1,4-2,1%-ra, átlagban 1,6%-ra, a Magyar Fórumét pedig 0,4-1,1%-ra, átlagban 0,7%-ra. Természetesen a közvéleménykutatások tévedhetnek a tényleges eredményekkel kapcsolatban, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 3 magyar érdekeltségű párt versenyez a 8,4%-os magyar népesség támogatásáért. A közvéleménykutatások szerint a Szövetségnek van a legnagyobb esélye bejutni a szlovák parlamentbe, azonban megismétlődhet a 2020-as választási eredmény, ami során egyik magyar párt sem jutott be a parlamentbe.

Lesz-e magyar párt a szlovák parlamentben? Szeptember 30-án kiderül. 

(Nem) Lehet Más a Politika?
(Nem) Lehet Más a Politika?

ungarpeter-750x430.jpg

Összecsaptak az ellenzéki médiaorgánumok hullámai az LMP-s Ungár Péter feje fölött az elmúlt napokban, mivel Orbán Viktor az LMP társelnökének és EP-listavezetőjének nővérénél, Ungár Annánál nyaralt az Adrián. Az ellenzéki médiumok ezt alapvetően úgy keretezték, hogy a hírt Ungár Péter személyére hegyezzék ki. Köztudott, hogy Ungár Péter édesanyja, Schmidt Mária történész, aki közeli kapcsolatban van Magyarország miniszterelnökével.

Ennek a cikknek nem célja feltárni mindazon lehetséges szálakat, amelyeket Ungár Péterrel szemben felhoznak, erről rengeteg cikk született már, nem kívánom ezt az irodalmat bővíteni. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy ez a botrány miképpen hathat az LMP jövőjére, annak 2024-es kampányára és szereplésére.

Az LMP 2010-ben a Jobbikkal egyetemben robbant be a magyar politikai közéletbe, ugyanis zöldmezős beruházásként (jellemző a magyar pártrendszerre, hogy meglehetősen zárt, vagyis új szereplők nem igazán tudnak betörni a parlamenti pártok sorába) bejutott az Országgyűlésbe. A párt deklaráltan az MSZP ellenében jött létre, megkérdőjelezve annak baloldaliságát. A párton belül azonban hamar törést okozott a "régiekhez" (Gyurcsány Ferenc) való viszony, az összefogás problematikája. Ennek a vitának lett a végeredménye végezetül a Párbeszéd, amely hajlandó volt már jóval korábban együttműködni a többi baloldali párttal kivált az LMP-ből.

Az LMP távolságtartása végezetül az ellenzék hatpárti összefogásáig tartott, a 2022-es vereség óta újra külön utakon jár.

Az LMP elsősorban a zöld értékekkel azonosuló választókból akar meríteni; de más, nem zöld szavazók számára is számítana a párt. Ungár Péter az ellenzék sikertelenségét a radikalizmusában látja. Azzal, hogy az ellenzék egy elhivatottan rendszerellenes, de a kormánypártok szavazótáborától jóval kisebb populációnak tetsző üzeneteket kommunikál, azzal hozzájárul a közbeszéd polarizációjához, illetve nem tudja megszólítani azokat az el nem kötelezett szavazókat, akik ezekre az üzenetekre nem fogékonyak. A kormánypártok és az ellenzék végsőkig kiélezett, vérre menő küzdelme könnyen előidézhet egy olyan réteget, amely ennek köszönhetően apolitikussá vált, számukra lehet csalogató üzenet a higgadt ellenzékiség üzenete, hogy a szimbolikus ügyek helyett érdemi szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg egy párt.

A magyar politikai fejlődés sajátossága, hogy az ellenzéki pártok jellemzően radikálisan szembe helyezkednek a kormánypártokkal, s nem is tudott kialakulni az a váltópárti szisztéma, amely a világ számos országában megszokottá vált. A domináns pártokról szóló irodalomban a dominancia megtörésében kiemelt szerepe van a mérsékeltebb ellenzéki pártoknak, hiszen megvan bennük a potenciál, hogy az ellenzéki keménymagon túl más csoportokat is képesek megszólítani.

Azonban érezhető a "radikális ellenzék" részéről egyfajta védekező mechanizmus minden olyan kísérlet ellen, amely az általuk képviselt nézeteken és hozzáálláson kívül helyezkedik el. Ha valaki az ő koordináta rendszerükön kívülről fogalmaz meg állításokat, akkor az biztosan álellenzéki.

Vegyük példának azt a Kanász-Nagy - Hadházy vitát, amelyet a Válasz Online podcastjában lefolytattak! Hadházy a radikális ellenzékiség mintapéldája, szerinte Magyarország nem demokrácia, hanem hibrid rezsim (valamennyire a demokrácia és a diktatúra közé lehetne tenni, azonban ezt nem kívánom hosszan kifejteni, a lényeg, hogy vitatja az egész rendszer demokratikusságát), amelyet az ellenzék nem legitimálhat azzal, hogy a kormánnyal konstruktív párbeszédet folytat, hanem ellent kell állni mindennek. Ezzel szemben Magyarország Kanász-Nagy Máté szerint vezérdemokrácia (ami szintén politikatudományi fogalom, amelyet megint csak nem fogok kifejteni, de mindig érdekes hallani a politikusok részéről, hogy ilyen módon is tájékozódnak), ami arról árulkodik, hogy elismeri a kormány demokratikus legitimitását, valamint pótcselekvésnek tartja például az Országgyűlés alakuló ülésén eljátszott ki és bevonulgatásokat.

Azonban nem csak Hadházy az egyetlen ellenzéki politikus, aki ebből kiindulva gondolkodik, leginkább az ellenzék zömét lehetne radikálisnak tekinteni. Várhatóan Ungár Péternek nagyon sok felszólítással kell majd találkoznia az ellenzéki kollégáitól - meg is jöttek az első fecskék Kele János (Momentum) részéről. Ungár Péter várhatóan (és láthatóan is) elsősorban arra fogja kihegyezni a hangsúlyt, hogy nem hozzá ment nyaralni Orbán Viktor és ha tehetné se változtatná meg a származását.

Az ügy annyiban segítheti az LMP függetlenedési törekvéseit, hogy alátámasztja mindazt a kontrasztot, amit állítani kíván a radikális és a higgadt ellenzék közé, azonban ezzel egyúttal el is tűnhet a stabil identitású ellenzéki szavazók pártradarjáról, mint aki "Orbán Viktor zabigyereke" lenne (ezt maga Ungár Péter használta a Partizán-interjújában). 2002-ben Medgyessy Péter a Fidesz harcos politizálásával szemben mutatott fel higgadt alternatívát, ennek is köszönhette a sikerét a választáson, most úgy tűnik Ungár Péter kívánja ezeket a húrokat pengetni. Amennyiben az ellenzéki média életben hagyja, akkor akár újra erőre is kaphatna az LMP és szárba szökkenhetne a magyar politikai fejlődésből hiányos kormányellenzékiség.

2024-ben választ kaphatunk akár arra a kérdésre is, hogy lehet-e más a politikai fejlődés?

Mit érdemes tudni az új iPhone-okról?
Mit érdemes tudni az új iPhone-okról?

Két modell, iPhone 15 Plus és iPhone 15, mindegyiket egy kéz tartja. Az iPhone 15 Plus magasabb és szélesebb, mint az iPhone 15. Mindkét modell egész előlapot betöltő kijelzővel, felül középen található Dynamic Islanddel és lekerekített sarkokkal rendelkezik.

Ha az új iPhone-ok iránt érdeklődsz, akkor jó helyen jársz! Összeszedtem neked a legfontosabb információkat az Apple legújabb csúcstelefonjairól, az iPhone 15-ről és annak Pro változatairól. Olvass tovább, és tudd meg, mit rejtenek magukban az Apple új zászlóshajói.

1. Új töltési szabvány: Az iPhone 15 és 15 Pro az első telefonok, amelyek a Qi2 mágneses vezeték nélküli töltési szabvánnyal érkeznek. Ez a szabvány mágneseket használ a töltőtekercsek pontos illeszkedéséhez, így nem kell aggódnod, hogy nem töltődik a telefonod, ha nem pontosan helyezted rá a töltőre.

2. Új gombok és anyagok: Az iPhone 15 Pro és Pro Max mostantól titániumból készül, ami könnyebb és strapabíró. Ezen kívül egy új "Action Button" is helyet kapott a készüléken, amelyet számos funkció aktiválására használhatsz.

ke_pernyo_foto_2023-09-13_10_12_43.png

3. USB-C csatlakozó: Az Apple bejelentette, hogy az új iPhone 15-ön a Lightning töltőportot egy univerzális töltővel cseréli le, miután az Európai Unióval való nézeteltérés után döntöttek így. Az EU ragaszkodik ahhoz, hogy minden telefon és egyéb kis eszköz legyen kompatibilis az USB-C töltőkábelekkel a jövő év végétől. Az Apple korábban azt állította, hogy saját kábelük biztonságosabb, mint az USB-C, de most úgy döntöttek, hogy az iPhone 15-ön is ezt a csatlakozót használják.

4. Újítások az operációs rendszerben: Az iOS 17 számos új csengőhangot és hangjelzést kínál. Emellett az Apple bemutatta a Grid Forecast eszközt is, amely segít abban, hogy megtudd, mikor használja otthonod a legtisztább energiát.

5. Kamerafrissítések: Az iPhone 15 Pro és Pro Max kamerái jelentős fejlesztéseken estek át. A készülékek 48 megapixeles kamerával rendelkeznek nagyobb szenzorral. Alapértelmezés szerint a fotók 24 megapixelesek, a lidar szkennelés pedig javítja az alacsony fényviszonyok közötti és az éjszakai fotózást. A telefonokon található még egy 12 megapixeles ultrawide kamera is, amely az előző év iPhone 14 Pro-jából származik. A nagy újítás azonban a jobb zoomolási képesség, különösen a nagyobb prémium telefon esetében. A Pro változat megtartja elődje 3x-os telefotó kameráját, míg a Pro Max 5x optikai zoommal rendelkezik – egy "tetraprism" kialakítással, amely többször is megtöri a fényt, lehetővé téve a nagyobb zoomolást az iPhone kompakt keretén belül.

Az iPhone 15 Pro hátoldalának felső részét bemutató nézet, amelyen látszik a titánszegély

6. Árak:

 • iPhone 15 (6,1 hüvelykes kijelző): Indulóár 399 990 Ft
 • iPhone 15 Plus (6,7 hüvelykes kijelző): Indulóár 449 990 Ft
 • iPhone 15 Pro (6,1 hüvelykes kijelző): Indulóár 499 990 Ft
 • iPhone 15 Pro Max (6,7 hüvelykes kijelző): Indulóár 599 990 Ft

7. Előrendelés és megjelenés: Az új iPhone-okat szeptember 15-én 14:00 órától lehet előrendelni, és szeptember 22-től lesznek kaphatók.

ke_pernyo_foto_2023-09-13_10_16_31.png

Az új iPhone-ok nem olcsó készülékek, de az Apple most meglepően kedvező árakat határozott meg, főleg ha figyelembe vesszük a kínált technológiai újításokat és a készülékek minőségét. Nem mindenki számára szükséges egy ilyen csúcskategóriás telefon, de ha úgy érzed, hogy neked igen, akkor jó hírünk van: részletfizetéssel is megveheted őket. Olykor 0% THM-mel is elhozhatod az új készülékeket, így nem kell egyben nagy összeget kifizetned. Érdemes több boltban és webshopban is megnézni az árakat, de figyelj arra, hogy hivatalos forgalmazótól vásárolj! Tájékozódj a részletfizetésről is mindenképp, hogy ne érjen meglepetés!

Ezek az újítások csak a jéghegy csúcsát jelentik! Ha többet szeretnél megtudni az új iPhone-okról, érdemes elolvasni a The Verge összefoglalóját a bejelentésről, a The Journal cikkét az új töltőről vagy a CNET kamerákra fókuszáló írását. Az iOS 17 rendszerről pedig az Apple oldalán tudhatsz meg többet.

Hivatalos oldal, illetve a képek forrása: https://www.apple.com/hu/iphone/

Elektromos autók - Pro? Kontra!
Elektromos autók - Pro? Kontra!

 
pexels-jack-s-9469484.jpg

Az elektromos autókról mindenkinek megvan a maga véleménye. Igazak vajon azok, melyek a világ megváltását látják ezekben a járművekben? Érdemes szkeptikusan hozzáállni a témához, mivel ha egy potenciális vásárló nem tájékozódik kellőképpen, a kereskedő oldalán csak olyan mondatokkal fog találkozni, melyek a legtöbb esetben egy csúnyácska tököt akarnak eladni aranyhintónak.

De mik is ezek a vásárlóvadász kijelentések?

Az elektromos autók környezetkímélők!

Pontosítanék: az elektromos autók környezetkímélők abban az esetben, amennyiben a töltésük megújuló energiaforrásból származó árammal történik. A valóságban azonban a töltőállomások túlnyomó többsége az áramot erőművekből nyeri. Tehát amíg nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségű, tárolható megújuló energiaforrások, amik lefedik azt az igényt, hogy az elektromos autók töltése is így történjen, addig az elektromos autók nem lesznek környezetkímélők. Csak lokalizálják a környezetszennyezést, az erőművek környékére. Illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy azok az akkumulátorok, amivel ezek az autók működnek, mindennek nevezhetők, csak környezetkímélőnek nem. Szóval az a pont, amikor az elektromos autók valóban nem ártanak a környezetnek, az a legbarátságosabb jóslások esetén is évtizedekben mérhető. Ezekben az évtizedekben vajon az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok mennyire fognak kimerülni? Ezek bányászata milyen visszafordíthatatlan károkat fog okozni a természetben? És ez a nyersanyaghiány milyen következményekhez vezethet? Milyen árnövekedés várható a felsorolt okok miatt?

pexels-kindel-media-9799996.jpg

Könnyedén, gyorsan, bárhol feltölthető!

Ismét pontosítanék: könnyedén, gyorsan, bárhol feltölthető, ha az országban teljesen kiépült töltőhálózat működik. Ez azonban nagyon messze van az igazságtól. A tavalyi év végén kicsit több, mint 1600 töltőállomás működött az országban, ebből 597 Budapesten. Szintén 2021 végén a zöld rendszámú autók száma meghaladta a 40 ezret, tehát minden 100 autóra 4 töltőállomás jut. Mindenki döntse el maga, hogy szerinte megfelelő-e ez az arány. Ez a mennyiség a jelenlegi szükségletet is alig fedi le. Mi lesz itt akkor, ha a reklámok hatására tömegesen kezdődik meg az elektromos autók vásárlása? Hiszen legyünk őszinték. A jelenlegi helyzetben, amikor a világ az egyik gazdasági válságból esik át a másikba, senki nem fog tudni dollármilliókat költeni arra, hogy országszerte kiépítsen egy jól működő töltőhálózatot az elektromos autók számára.

A magasabb ára pillanatok alatt megtérül!

A kereskedők kedvenc fordulata ez. Azonban, ha ismét kritikus szemmel vizsgáljuk meg a helyzetet, akkor be kell látni, hogy ez a kijelentés ismét több sebből vérzik. Hiába spóroljuk meg a szervízt a motorral kapcsolatban, ha az akkumulátorokat viszont cserélni kell. Ráadásul van egy hatalmas gond az akkumulátorokkal: hiány van belőlük, alig lehet őket beszerezni, emiatt az áruk is nő. 

Itt érdemes megjegyezni, (hiszen a pro érveket sem lehet elhallgatni), hogy jogszabály alapján nem kell regisztrációs adót és átírási illetéket fizetni az elektromos autók esetén, valamint az állam támogatást nyújt az elektromos autók vásárlása során. Azonban ha az ember egy kicsit mélyebbre ás, láthatja, hogy néhány éve ennél is több kedvezményt biztosítottak az elektromos autót vásárlóknak, de ezeket a kedvezményeket tartalmazó rendelkezéseket villámgyorsan tüntetik el a jogrendszerből. Ezen kívül nem elhanyagolható tény, hogy a biztosítótársaságoknak teljesen szabad kezük van a díjszabás során. Általánosságban elmondható, hogy egy elektromos autó biztosítása drágább, mint a hétköznapi autóké. Ennek okai teljesen logikusak: mivel az elektromos autókból arányaiban lényegesen kevesebb van, ezért a különleges alkatrészek beszerzése lassabb, az egyedi szakértelmet igénylő munkafolyamatokhoz kevesebb szerelő áll rendelkezésre. Vannak olyan autók, melyekhez az alkatrészeket külföldről kell beszerezni, javításukat az országon kívül kell elvégezni, ebben az esetben előfordulhat, hogy a biztosító egyszerűen nem enged biztosítást kötni. Ezek az okok magyarázzák azt is, hogy a közkedvelt casco biztosítás ára is magasabb lesz.

pexels-pixabay-63294.jpg

Könnyedén eljut vele egyik helyről a másikra töltés nélkül!

Ez így igaz! Amennyiben az úticél nincsen messzebb, mint 250 km. Hiszen az ,,átlagember” számára is elérhető elektromos autók közül ez a 250 km a legnagyobb elérhető hatótáv; az egy töltéssel elérhető távolság inkább 180-220 km között stagnál. Viszont, ha a tulajdonos nagyobb távot szeretne elektromos autóval megtenni? Akkor előre meg kell tervezni, hogy hol, milyen típusú töltőállomáson, mennyi időt kell várakoznia. A töltőállomás egyedi tulajdonságaitól függően ez az idő nagyban változhat. (Van olyan töltőállomás ami képes 1 óra alatt 111 km-t, de olyan is, ami csupán 37 km-t ,,pumpálni” az autóba.) A tulajdonosnak otthonosan kell mozognia a különböző papok között, hiszen ezeken keresztül tudja a töltőpontot lefoglalni és a fizetést is így kell intéznie.

Félreértés ne essék. Őszintén hiszek abban, hogy az elektromos autók képesek lesznek arra, hogy kiváltsák a belső égésű motorral működő kocsikat. Ehhez azonban sok minden szükséges: megújuló energiaforrások fejlesztése, tárolása, töltőállomások kiépítése, az elektromos autók hibáinak a kiküszöbölése; röviden pénz és idő.

Összefoglalva az elektromos autóknak van jövője. Ettől a jövőtől viszont még rengeteg dolog választ el minket.

 

Hallgassátok meg kapcsolódó poodcastjeinket is: 

AZ EURÓPAI UNIÓ ZÖLD VÁLLALÁSAIRÓL - CÉLKITŰZÉSEK A RACIONALITÁS HATÁRÁN BELÜLA tiszta energiával kapcsolatos technológiák közül az akkumulátorok számítanak a fenntartható energia jövőjének egyik legfontosabb energiaforrásának.

ZÖLDRE FESTÉS ÉS ZÖLD SZÉGYENÍTÉS - MI A VALÓDI MENTŐÖV A BOLYGÓNK SZÁMÁRA?

RESPRAY - A VILÁG ELSŐ ÚJRATÖLTHETŐ FÚJÓS DEZODORACroce, ejtsd Krócse ♪♫
Croce, ejtsd Krócse ♪♫

 

1972. szeptember 20-án és 21-én az ABC-n futó The Dick Cavett Show keretein belül Maury Muehleisen aktív közreműködésével hangzik el az Operator c. zseniális dal egy bizonyos Jim Croce előadásában. Akkor senki sem sejtette, hogy pontosan 1 éven belül tragikus hirtelenséggel, pályája csúcsán, a repülőn tartózkodó öt társával egyetemben távozik az élők sorából. Az énekes-dalszerző mindössze 30 éves volt. 

Jim Croce 1943 január 10-én látta meg a napvilágot Philadelphiában olasz-amerikai munkás szülők gyermekeként. Jellegzetes arcszerkezetét is emigráns szicíliai nagyszüleitől örökölhette. Az érettségi és 1 év Malvern Prep után kezdi el a pennsylvaniai Villanova Egyetemet, 1965-ben diplomázik családjában elsőként. Egyetemi évei derekán, 62-ben, 20 évesen zsűritag egy philadelphiai „hootenanny-n” (folk énekesek, zenekarok informális ünnepi eseménye), ahol megismeri az akkor 16 éves – 4 évre rá már felesége – Ingrid Jacobsont, akivel együtt kezdenek el zenélni. A Capitol Records ugyan szerződteti a folk-duót, viszont a 68-as Jim and Ingrid Croce c. album az eladásokat tekintve gyengén szerepel, a hatvanas évek második fele egyébként is a sikertelenség miatti küszködéssel volt tele.

A zeneiparból és New Yorkból kiábrándulva hazatér és egy Lyndellben található farmra költözik. Eme évekre íródik a New York's Not My Home.

Croce pénzhiány miatt dolgozott tanárként, kamionosként, munkásként építkezéseken és volt idő, amikor Dj-zett. Ezen évek tapasztalásait, élményeit, az itt megismert figurákat később kiváló dallamokba és szövegekbe önti bele, ilyen szerzeménye például a Workin' at the Car Wash Blues – a srácról, aki úgy véli, a világ ura lehetne, de csak egy autómosóban gürizik helyette – vagy a Bad, Bad Leroy Brown – magáról a dél-chicagói gengszterről, Leroyról. Slágerek.


A dalt Frank Sinatra is feldolgozta (Kép forrása: Discogs)

1970-ben kereszteződéshez ér élete. Ingrid várandós, stabil munkahelyet kell keresnie. Egyik este motoszkált benne a gondolat, hogy a zenélést nem lehet ennyiben hagyni (egy gitár kivételével mindent el kellett adniuk), belső késztetést érzett arra, hogy még egyszer megpróbálja. Ugyanezen az estén írta meg – feleségének és szó szerint magzatpózban fekvő fiának, Adrian James Crocenak – Time In A Bottle címmel az egyik, ha nem a legnépszerűbb számát.

 

(Kép forrása: jimcroce.com)

 ABC Records kontraktus 71-ben, két éves turné, televíziós szereplések, A. J. születése. Ezek voltak Jim legsikeresebb évei, úgy tűnt végre kezdenek jól alakulni a dolgok. Az első baljós jelek a koncertekkel járó utazásból adódó kiégésben mutatkoztak: a folyamatos menetelés, a család távolsága felemésztette. Fokozta a bajt a rossz üzleti megállapodások következményeként ismét megjelenő pénzhiány. A család új kezdet reményében San Diego városába költözik, tervben volt egy nagyobb lélegzetvételnyi szünet is a koncertmaratont követően, ám a tragédia a család minden számítását keresztülhúzta, annulálta. 

Azon a csütörtökön még Mauryval a natchitoches-i Prather Coliseumban léptek fel, a baleset pár órával később történt, amikor az őket szállító repülő felszállás közben egy, a ködtől nem látott fának ütközve lezuhant.

 

(Kép forrása: jimcroce.com)

Az utasok közül, Jim-et beleértve, senki sem élte túl a zuhanást. Elhunyt:

 • Robert N. Elliot, a felelősnek tartott pilóta
 • Maury Muehleisen zenésztárs
 • George Stevens humorista
 • Kenneth D. Cortese menedzser
 • Dennis Rast road menedzser


Egyszóval Croce legfontosabb segítői, támogatói. Jim 30, Maury mindössze 24 éves volt. Robert Elliot nem tekinthető kezdő pilótának, hiszen a licensze 14 290 légtérben eltöltött órát jelzett, amiből 2190 csak a csapatot vitt gépen teljesített. Ez a gép soha nem érkezett meg a legközelebbi performansznak helyet adó texasi Austin College-ba. Egyetlen nappal az ABC szólólemez I Got A Name megjelenése előtt történt.

 

Movin' me down the highway, rollin' me down the highway

Movin' ahead so life won't pass me by

 

 

 

A Queen 1974-es Sheer Heart Attack albumán a Bring Back That Leroy Brown c. dal rá és a már említett Bad, Bad Leroy Brownra utal.

Egy egyetemre járt a szintén énekes-dalszerző Don McLeannel, aki American Pie című kultikus dalában az akkor 22 éves Buddy Holly 1959-es kora februári repülőszerencsétlenségét énekli meg  – „The day the music died”.

03fd807bde3aab27b9a6fc2affb7392d.jpg

Mindenkinek ajánlom, hogy akár Spotifyon, akár Youtubeon hallgasson bele az életművébe, különösképpen az I Got A Name és a You Dont Mess Around With Jim albumokba.

Dalaira egyedi sodrás jellemző, ami bevonzza az embert, megannyi történetet mesél el, olykor komoly gitártechnikai elemeket mutatva, máskor egyszerű, letisztult formát alkalmazva.

Jim Croce azon kevés előadók egyike, akinek igen rövid idő alatt sikerült jónéhány csodálatos dalt – vagy, ahogy náluk mondják „hit”-et – írnia, a kezdeti nehézségeket legyűrve nem egy alkotása telitalálat, játéka, valamint hangja a felvételeken és élőben egyaránt egyezik. Maximális tehetség, zéró effekt. Idén, 2023 szeptemberben 20-án lesz halálának 50. évfordulója, jövő januárban lenne 81 éves. Az örök felvetés a „mi lett volna, ha…” az ő helyzetében is egy érdekes kérdés, túl hamar hunyt el.

2022-ben Pennsylvania Historical Marker került elhelyezésre Lyndellben fellelhető otthona előtt, ezzel tisztelegve munkásságának.

 

(A borítóép forrása: jimcroce.com)

A globális adósság kilátásai
A globális adósság kilátásai

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani hasonló gondolatokat mint: „kapitalizmus évtizedek óta csupán adósságból képes működni és fennmaradni” vagy éppen „ez a gazdasági rendszer már összeomlott volna, ha nem tartaná életben az adósság”. A globális eladósodás kérdése egyre inkább a középpontba kerül, legyen szó fiskális konzervatív hírportálokról vagy éppen a rendszerkritikus baloldali közgazdász körökről. Magát a jelenséget sokan a kapitalizmus válság tüneteként értelmezik. De mi is az a globális adósság? Hogyan lehet globálisan eladósodni, és vajon valóban okot ad-e aggodalomra, ahogyan azt bizonyos körök sugallják?

A globális adósság kérdése a 2020-ban bekövetkezett Covid-válság és az ehhez kapcsolódó állami gazdaságösztönző intézkedések hatására került előtérbe. Az államok által végrehajtott kiemelkedően nagy mértékű fiskális mind monetáris expanzió következtében az államadósság rekordszintre emelkedett. Az International Monetary Fund (IMF) jelentése szerint a globális adósság 2020-ban elérte a 235 ezer milliárd dollárt, ami a világ össztermékének (GDP) 257 százalékát teszi ki.

Mi az a globális adósság?

Mielőtt azonban a jelenség mélyére ásnánk érdemes tisztázni, hogy vajon mit értünk globális adósság alatt. Emberek eltudnak adósodni egymás közt, eltudnak országok adósodni egymás felé, valamint el tudnak kormányok és cégek adósodni a lakosság vagy akár az állam felé. A globális adósság nagysága ezeknek a szereplőknek az egymás közti tartozásaiknak az összegét jelenti. A kérdés már csak az, hogy a kapitalizmus csak adósságból tudja fenntartani magát az nem egy természetes jelenség-e, hiszen amióta világ a világ az emberek a fennmaradó megtakarításaikat némi járadékért (pénz időértékét) cserébe átallokálták olyanoknak, akiknek éppenséggel nagyobb szükségük volt rá. Vagy ahogy az idézet maga is sejteti, hogy egy olyan helyzettel állunk szemben, amelyben egy fenntarthatatlan adósságspirál alakult ki, ahol a cégek, illetve az országok azért, hogy pillanatnyilag versenyben maradhassanak - hiszen az utolsó visz mindent - egyfolytában el kell adósodjanak. A rendszer buktatója, hogy amennyiben elfogy a maximálisan felhasználható tőkemennyiség akkor az egész rendszer finanszírozhatatlanná válik és összeomlik.

Azonban valóban ez a helyzet? Tekintettel az előzményekre, 2007-ben a globális adósság még a világ gazdasági kibocsátásának (GDP) 195 százalékát tette ki, majd a 2008-as válság csúcspontján, 2009-ben, ez a szám már 215 százalékra emelkedett. Azonban az idő múlásával és a globális események hatására a globális adósság mértéke tovább nőtt. A 2019-ben a globális adósság a GDP 227%-an állt míg a 2020-as évben már említett rekordmértékű 235 ezer milliárd dollárt. Természetesen azóta mind a kormányok mind pedig a privát adósságok csökkentek 2021-ben az adósság mértéke már csak 247% volt az előző évi 257%-al szemben.

Jól látható, hogy mind a 2008-as válság mind pedig az 2020-as Covid válság számottevően fokozta az adósságállomány növekedését, ennek ellenére jól kivehető, hogy itt inkább egy trendszerű növekedésről van szó. De mégis minek köszönhető az adósság folyamatosan növekvő szintje? Alapvetően két tényező állhat a jelenség háttérben. Egyrészt a különféle technológiai újítások vagy a tőke egyre nagyobb mobilitása következtében emelkednek a hozamok, aminek hála egyre több ember hajlandó a pénzét befektetni.  Ezt én kevésbé tűnik helyénvaló válasznak, mivel az emberek megtakarítási határhajlandósága kevésbé rugalmas és statisztikák szerint nem lesznek hajlandóak azért kevesebbet fogyasztani mivel kedvezőbb befektetési lehetőségek elérhetőek a piacon. A másik az általam reálisabban tartott eshetőség, hogy a gazdasági növekedés miatt az embereknek növekszik a megtakarítási hajlandóságuk, aminek következtében az állam és a vállalatok vagy éppen a lakosság kedvezőbb kamattal tud felvenni hiteleket. Ezt az elképzelést alátámasztja, hogy az adósság nagy része továbbra is a fejlett országokhoz kapcsolódik, ahol a lakosok viszonylag kisebb hányadát fordítják jövedelmükből fogyasztásra. Az IFF adatai szerint a fejlett országok birtokolják az adósság 67%-át, ezzel szemben a fejlődő országok csupán a teljes adósság 33%-áért felelnek.

Ugyanakkor, hogy konzisztens legyen az elmélet érdemes ellenőrizni, hogy a fejlett országokban, ahol növekmény nagyobb része válik befektetéssé, majd pedig adóssággá történt-e, olyan mértékű gazdasági növekedés, amely olyan mértékben feltornázta volna az emberek megtakarítandó pénzét, hogy a 2007-es 195%-os adósságállományt feltornázhatta volna 2020-as 257%-ra. A válasz ránézésre egyszerű igennek tűnik. 2007 és 2022 között a világ össz GDP-je 72%-al növekedett. Az USA gazdasága eközben 60%-al növekedett, az Unióé pedig 50%-al tehát jól láthatóan a fejlett országok is kivették a részüket a növekedésből. Szintén igazolja a gondolatmenetet az a tény, hogy a fejlett gazdaságokban az államadósság a 2007 es 2020 között a GDP körülbelül 70 százalékáról annak 124 százalékára emelkedett míg a magánszektor adóssága ennél mérsékeltebb ütemben, 164 százalékról 178 százalékra emelkedett. Ugyan nyilvánvaló, hogy van egy nagyságrendi eltérés, amelyet a 2 válság következtében fellépő kontraciklikus gazdaságpolitikai intézkedésekkel (mint például az adócsökkentés vagy éppen az állami beruházások növekedése) lehet magyarázni, de ettől független a növekedés mindkét szektorban kézzel tapintható.

Hogy kell-e globálisan félnünk a globális adósság emelkedésétől? Szerencsére nem annyira, hiszen pont azokban a fejlett országokban emelkedett a legjobban az állam eladósodottsága (2007-ben az államadósság a GDP 70%-a 2020-ban a GDP 124%-a) ahol az államoknak a legnagyobb mozgásterük van, hogy ezt orvosolják adóemeléssel vagy éppen a mostanság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő pénznyomtatással (már amennyiben természetesen a saját valutájukban adósodtak el.)

Érdekesség, hogy országunk és lakosságunk és cégeink eladósodottsága a GDP 227-án áll, ami egy közepes érték a szlovákok 207%-hoz képest vagy a osztrákok 240%-hoz képest.

Az új korszak küszöbén: Cserélhető lesz az akkumulátorod!
Az új korszak küszöbén: Cserélhető lesz az akkumulátorod!

Free photo smartphone charging via cable in a car

Az EU legújabb jogszabályai nemcsak a technológiai ipar, de a felhasználók számára is új korszakot nyitnak. Nézzük meg közelebbről, mit is hoznak ezek az újítások!

Mobiltelefonok és akkumulátorok:

Mindenki átélte már azt a pillanatot, amikor a kedvenc mobilja akkumulátora nem bírja tovább, és a cseréje vagy túl költséges, vagy egyenesen lehetetlen. 2027-től azonban az EU szabályozása értelmében a gyártóknak olyan készülékeket kell létrehozniuk, amelyeknél az akkumulátor cseréje egyszerűbbé válik.

Előnyök a fogyasztók számára:

 • Költséghatékonyság: Nem kell új telefont venni, csak mert az akkumulátor nem működik tökéletesen.
 • Környezettudatosság: Kisebb az elektronikai hulladék mennyisége, ami a környezetvédelem szempontjából is lényeges.
 • Hosszabb élettartam: A készülékek élettartama meghosszabbodik, csökkentve az új termékek iránti igényt.

Free photo business hand with mobile phone .
Transzparencia a fogyasztók számára:

Az új szabályozás másik érdekes eleme a teljes transzparencia. A mobilgyártóknak jövőben QR kódokon keresztül részletes információt kell biztosítaniuk az akkumulátorokról. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy jobban informált döntéseket hozzanak.

Környezeti hatások és az EU célkitűzései:

Az EU a felhasználók segítésén túl egyéb célokat is kitűzött. Az új szabályokkal az akkumulátoroknak fenntarthatóbbnak és környezetbarátabbnak kell lenniük, csökkentve ezzel az ökológiai lábnyomukat.

Összességében az új szabályozások az EU elkötelezettségét mutatják a fenntartható technológiai fejlődés és a fogyasztói jogok védelme terén. A változások nemcsak a fogyasztók, de a környezet számára is előnyösek lesznek. A jogszabály azonban csak 2027-től lép érvénybe.

Addig is néhány tipp az endesa blogról, hogyan növeld telefonod akkumulátorának az élettartamát:

 • Eredeti töltő használata: Mindig használj gyári töltőt, vagy minőségi utángyártottat! Az egyes gyártók eltérő szabványokat alkalmaznak. Ha nem az eredeti töltőt használod, az akkumulátorod nem töltődik megfelelően.
 • Ne merítsd le teljesen, de 100%-ra se töltsd fel rendszeresen: Ha az akkumulátort 80% felett töltenéd, károsítod azt. Ha 20% alá engeded, az is terheli az akkumulátort. Ideálisan 20% és 80% között tartsd az akkutöltöttséget. Sok iOS 13-as rendszerű telefonban már van erre egy mesterséges intelligencia, de más rendszereken is vannak alkalmazások erre a célra.
 • Vigyázat a túlmelegedéssel: A legideálisabb töltési hőmérséklet 16º és 22º C között van. Kerüld a közvetlen napfénynek és hőforrásoknak való kitett töltést.
 • Tartsd tisztán a telefonod: A töltés hatékonyabb, ha az akkumulátor és a töltő csatlakozói tiszták.
 • Hosszabb tárolás esetén 50%-os töltöttség: Ha huzamosabb ideig nem használod a telefonod, 50%-os töltöttségnél tárold.
 • Használj power bankot, ha nagyon merülőben vagy és nincs lehetőséged hálózatról tölteni.

Free photo a woman holds a power bank and a phone in her hands

Power Bank, az alacsony töltöttség megoldása:

 

A power bank elengedhetetlen kiegészítő azok számára, akik sokat vannak úton vagy helyeken, ahol nincs lehetőségük az eszközeik feltöltésére. Segítségükkel nem kell aggódnunk, hogy lemerül az akkumulátor a legrosszabb pillanatban, legyen szó fontos hívásról, navigációs alkalmazás használatáról vagy akár zenehallgatásról. Egy jól választott kapacitású power bankkal napokig is eltarthatunk töltés nélkül, így az utazások, kirándulások vagy hosszabb munkanapok során is megbízhatóan működő eszközökre számíthatunk. 

Két költséghatékony, de jó külső akkumulátort ajánlok, mind a kettő Xiaomi márkájú:

XIAOMI Redmi Power Bank 10000mAh

6400 Ft-ba kerül ezen az oldalon.

XIAOMI Redmi Power Bank 10000mAh fekete

 Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

11000 Ft-ba kerül és itt tudod megvásárolni.

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh fekete (PB200LZM / VXN4304GL)

képek: https://www.freepik.com, https://ipon.hu/, https://aqua.hu/

 

 

süti beállítások módosítása