Reaktor

Tüzesvaspróba és perdöntő bajvívás – avagy a kora középkor perei   
Tüzesvaspróba és perdöntő bajvívás – avagy a kora középkor perei  

 33096894_2536304_ccde92e6c6c2a040cd63752b7f079650_wm.jpg

Ma már a büntetőeljárás – optimális esetben – szabályozott keretek között zajlik, a terhelt ismeri a jogait és a kötelezettségeit, törvény által szabályozott rendben zajlik az eljárás. Ez a rendszer azonban nagyon messze állt a középkor valóságától.

 

Előzmények

Az állam megjelenése előtti időkben nem volt egy szuverén, akinek a kezében a büntetőhatalom lett volna. Így a törzsi korszakban virágzott a kollektív felelősségre vonás: a vérbosszú volt a leggyakoribb büntetési mód, mely végrehajtásában mindenki részt vett. A vérbosszú mellett gyakoriak voltak a kiközösítések, amik akkor fordultak elő, amikor a közösség valamely tagja a közösség ellen vétett. A kiközösítés valójában egyet jelentett a halállal, hiszen a közösségen kívül, mindenféle védelem nélkül az egyén ki volt szolgáltatva minden külső tényezőnek.

Az állam megjelenésével és a társadalom átalakuló rendjével párhuzamosan megjelent a király igénye arra, hogy bizonyos bűncselekmény esetén ő hozzon ítéletet; ez a megszilárduló királyi hatalom egyik következménye volt.

Az államalapítástól kezdve a király és a királyi akarat egyre gyakrabban lépett fel a jogvitákban, azok eldöntésében.

 31439881_0151037c335a2a421e7c9c90149fb808_wm.jpg(Forrás: femina.hu)

Az akkuzatórius per

Ahogy az állam monopolizálta a büntetőhatalmat, úgy terjedt el a bíróság és a per intézménye is. A 11-13. század között az ún. akkuzatórius eljárás volt az, ami meghatározta a bíróságok működését.

Az akkuzatórius eljárás egyik legjellemzőbb ismérve az volt, hogy az eljárás csak magánkezdeményezésre indult.

Így akinek bármilyen sérelme volt, az egyszerűen eljárást tudott indítani.

A 13. századra tisztázódtak az akkuzatórius eljárás pontos szabályai. Amennyiben a bíró úgy ítélte meg, hogy a felperes panasza és kezdeményezése alapos, a felperes megfizette az eljárás megindításához szükséges összeget, akkor a bíró perbe hívta az ellenérdekű felet, az alperest. Az alperes részéről kötelező volt a perbe lépés. Amennyiben nem tett eleget ennek a kötelezettségének, a bíró bírsággal sújtotta.

A tárgyalás csak akkor kezdődhetett meg, ha mindegyik fél személyesen jelen volt. Ezek a tárgyalások nyilvánosak voltak, bárki megtekinthette őket. A per a feleletváltással kezdődött, amikor is először a sértett adta el a panaszát és erre az alperesnek lehetősége volt reagálni. Ezt követően a bíró arról döntött, hogy kit terhel a bizonyítási teher, vagyis kinek kell bizonyítani a maga igazát. Érdekes, hogy az egész eljárás szóbeli volt, sokszor előfordult, hogy még a bíró is írástudatlan volt.

 allatper2.jpg(Forrás: greenfo.hu)

A bizonyítási eszközök

Ennek a korszaknak a legnagyobb sajátosságai egyértelműen a bizonyítási eszközök voltak, ami mai felfogással nézve nélkülöztek bármilyen racionalizmust. Gyakran folyamodtak formális, sőt, szakrális eszközökhöz, aminek kimenetele döntötte el a jogvitát. Mivel az esetek többségében a bírónak nem álltak rendelkezésére olyan tárgyi bizonyítékok, amik egyértelműen eldönthetik a bűnösség kérdését, ezért sokszor Isten segítségét kérték, hogy bizonyos szakrális cselekmények során ,,nyilvánítsa ki akaratát”. Nézzük sorban a legelterjedtebb bizonyítási eszközöket!

Az eskü során egy tényállítást vagy egy tagadást ünnepélyesen, Istenre való hivatkozással tettek meg.

Az istenítéletek akkor voltak elsősorban használtak, amikor nem állt rendelkezésre más bizonyíték. Az eljárás többi részéhez hasonlóan, ezek is előre meghatározott rendben, a nyilvánosság bevonásával zajlottak.

Az istenítéletek egyik leggyakoribb fajtája a hidegvízpróba volt, amit előszerettek alkalmaztak boszorkányperek esetén. Ennek során megkötözve vízbe hajították a vádlottat. Amennyiben a lemerült a víz aljára (és megfulladt) ártatlannak minősült. Ha viszont a víz felszínén maradt, akkor bűnösnek kiáltották ki, elítélték és kivégezték.

Ennek az istenítéletnek a párja a forróvízpróba volt, amikor egy gyűrűt kellett kihalászni egy forró vízzel teli üstből. Amennyiben a vádlott sérülés nélkül végre tudta hajtani a próbát, akkor bűnösnek minősült.

Magyarországon a legelterjedtebb formája az istenítéleteknek a tüzesvaspróba volt. Ennek részleteit a Pallas Nagy Lexikona az alábbiak szerint írja le:

,,A templom előcsarnokában (…) kellett a vádlottnak meghordozni egy 1-3 fontos tüzes vasat, melyet előbb megszentelt a püspök. Három nappal azelőtt már imádkozni, bőjtölni kezdett a vádlott, kezét pedig vászonba csavarták, hogy valami bübájos szert ne használhasson a vas izzó ereje ellen; a vásznat lepecsételték s a vádlottat szemmel tartották. Csak a próbánál bontották ki a kezét, de a próba után ugyanigy jártak el és csak harmadnap vizsgálták meg hivatalosan, megsérült-e, vagy sem. Tehát ártatlan-e, vagy bünös. Ha próbaközben a vádlott heves fájdalmat érzett, nem mozdult ki a templomból, vagy megfutott, hogy büntetését el ne vegye. Esetleg mezítláb 6-17 izzó szántóvason vagy égő máglyán keresztül kellett mennie vagy éppen izzó vaskesztyüt felhuznia a vádlottnak.”

Az áldozás próbáját leggyakrabban vétkes papokon alkalmazták. Ennek során abban a hitben éltek, hogy a bűnösen áldozó személy életét veszíti.

Az istenítéletek között említhető a keresztpróba is. Ennek során a perben állóknak egy kereszt előtt kellett állniuk, kitárt karokkal. Akinek a karja előbb lehanyatlott, az volt a bűnös.

Az istenítéletek között utoljára a perdöntő bajvívás említendő, aminek a ,,kiváltsága” csak a nemeseket illette meg. A párbaj azért tartozott az istenítéletek közé, mert a középkor embere úgy gondolta, hogy Isten mindig azt a felet segíti meg a harcban, akinek igaza van.

A tanúkkal való bizonyítás ebben az időszakban másodrangú volt, csak később lett a tanúvallomásnak perdöntő ereje.

 

A középkor emberének a világa Isten körül forgott, feltétel nélkül bíztak Isten erejében és igazában. Ezt bizonyítja az, hogy a perek többségét istenítélettel döntötték el. Ugyanakkor nem szabad szó nélkül elmenni amellett sem, hogy ebben a rendszerben már megjelentek a büntető eljárásjognak olyan elemei, amik a mai napig meghatározzák a büntetőjog rendszerét (nyilvánosság, ártatlanság vélelme…)

 

(Borítókép forrása: femina.hu)

A legdacosabb magyar író, aki lőfegyverrel járt templomba
A legdacosabb magyar író, aki lőfegyverrel járt templomba

than_buda_ostroma_wiki.jpg

Mindannyian ismerjük nagy íróinkat: Jókai Mórt, Mikszáth Kálmánt, később akár Móricz Zsigmondot, Szabó Magdát, Fekete Istvánt, Kertész Imrét és még sorolhatnánk. Mindannyian hallunk a 19. század végének irodalmi problémájáról, a rengeteg Petőfi-epigonról, az „új”, a modern hiányáról – némelyek akár bizonyos előhírnököket is fel tudnának sorolni. Most egy elfeledett magyar írót, egy korai modernség-előképet mutatunk be, igazi dacos, ízig-vérig magyart: Tolnai Lajost.

Büszke urak fia

Tolnai Lajosnak nem ez az eredeti neve, de ne gondoljuk, hogy idegen eredetű lett volna.

Nagyon régi nemesi családba született,

neve csupán származási helyéből, Tolna vármegyéből eredt – ugyanis az itteni Györkönyben született 1837-ben, a helyi nemesi származású jegyző, Hagymássy Sándor fiaként – akinek felmenői egyes hagyományok szerint Erdélyből érkeztek a Dunántúlra a kora újkorban, bár valószínűbbnek tűnik, hogy régi dunántúli család voltak. Apja soha meg nem alkuvó, lobbanékony, konok ember volt, az 1848-49-es szabadságharc után is büszke függetlenségi, a saját maga igazságáért mindig kiálló, erős, kötekedő természetű, aminek okán magának rengeteg ellenséget szerzett. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a család elszegényedett – előfordult, hogy emiatt patkányokkal laktak egy szobában.

Anyja, a dunaszentgyörgyi – az egyetlen tolnai, javarészt nemesek által lakott falu – Kolozsváry Julianna – felmenői minden bizonnyal Kolozsvár környékéről érkeztek az 1600-as években előbb a Felvidékre, Bars vármegyébe, majd onnan 1720 körül Dunaszentgyörgyre. Férjével ellentétben kevésbé harsány, de okos és ravasz természetű volt, rendszeresen megrótta férjét és fiát elhamarkodott viselkedésükért.

dji_0414.jpg

Dunaszentgyörgy református temploma - a költő anyai felmenői a nemesi lakosságú falu első telepesei közé tartoztak (forrás: Parókia Portál)

Nemesi származására mindkét szülő oly büszke volt,

mintha semmi más kincsük nem lenne (bár az igazat megvallva: nem is nagyon volt).

"El ne parasztosodjál, ezeket a kesztyűket le ne vesd, azok a szép formás kezeid, Kolozsvári-kezek, el ne durvuljanak. [...] Ne engedd, hogy valaki tegezzen, a szemét kiüsd."

"Te is olyan vagy, mint az apád. Azt gondolod, csak te vagy a becsületes, csak neked van eszed - és nem tudsz megférni a bőrödben."

- részletek A szentistváni Kéry-családból és A sötét világból. (Előbbi esetében egyértelmű a párhuzam, míg utóbbi önéletrajzi regény.)

Arany János nyomdokain

Elemi iskolai tanulmányai után Nagykőrösre ment – ahol

Arany János tanította a magyart.

Felfigyelt a tehetséges diákra, aki ezután – mint szegény, nemes ifjú – református teológiát tanult Pesten. Első verseskötete a hatvanas években jelent meg, és lehetett volna belőle egy tipikus Petőfi- vagy Arany-utánzat: kortársai dicsérték, a népnemzeti irányzat megszokott képviselőjét látták benne, bár éppen Arany volt az, aki a próza felé irányította ezután, mert nem nyűgözték le Tolnai versei. Regényei sem sok mindenben különböztek a megszokottaktól: már halad valamiféle kritika felé, de züllött köznemeseket előtte is ábrázoltak. A kiegyezés előtt a Kisfaludy Társaság tagja, elismert író-költő. Polgári állása is volt: a teológián tanított klasszikus nyelveket, de időközben megnősült, fia született, és a bér kevésnek bizonyult.

arany_janos_wikipedia.jpg

Arany János, Tolnai magyartanára Nagykőrösön (forrás: Wikipedia)

Ezért fogadta el a marosvásárhelyi lelkészi állást, ahol kibontakozhatott – na ez hozta meg számára azt a közutálatot, amit kapott.

A lelkész, aki nyílt utcán verte meg ellenfelét

Marosvásárhelyre 1868-ban került, és magasabb kultúrát várt, mint amit Magyarországon tapasztalt. De mit is kapott? Korrupt, műveletlen hivatalnokokat, ugyanolyan kulturális közeget. Mint jó kálvinista prédikátor komoly erkölcsi üzenetet hordoztak prédikációi: előbb a többi vásárhelyi lelkész ügyeit prédikálta ki – szeretőket tartanak, isznak, kártyáznak, nem tudnak prédikálni stb. Később a hivatalnokokat, értelmiséget ostorozta, majd nekiment a köznemességnek és az arisztokráciának.

Regényei egyértelműen hitet tettek a negyvennyolcas örökség mellett.

Egyébként nem egyszer egyértelműen saját rokonságáról mintázta az alakokat, a már idézett, A szentistváni Kéry-család c. regényében például a Kéryeket lenéző Kolozsvári-lány az elbeszélő anyja.

Irodalomszervezéssel is próbálkozott, bár ebben sem volt túl sikeres. Prédikációi az elöljárókkal, paptársaival, később pedig a gyülekezet nagy részével szembe helyezték.

Egyszer a nyílt utcán „kegyetlenül elcsépelte” Nemes Ödön tanárt – meglepődött, hogy életben maradt. Egy idő után aláírásokat gyűjtöttek ellene, majd mivel levelekben fenyegették, revolverrel járt prédikálni a szószékre.

mvsrhely_templom_wiki.jpg

A marosvásárhelyi református Vártemplom (forrás: Wikipedia)

1884-ben visszatért a fővárosba, de ekkor már szembe fordultak vele egykori tisztelői, például Gyulai Pál. Minden regényében a valós alakokat keresték, akikről a szereplőket mintázta, és meg is találhatták bennük olykor. Valójában ő a hibákat meglátta a kiegyezés után is, és ami még fontosabb: ki is mondta ezeket. És

a kiegyezés után is megmaradt negyvennyolcasnak,

szemben az irodalmi élettel, amely beletörődött. Ugyanakkor az ellenzéki Petőfi Társaság tagjának választotta.

Élete fénykora

Kiegyezni soha nem tudott, de

Budapesten írta legjobb regényeit, amelyek ugyanúgy erős társadalomkritikát fogalmaznak meg, de már irodalmilag is kidolgozottabbak, igényesebbek.

Szabó Dezső elődjévé vált: féltette a falut az átalakuló gazdaságtól (ugyanakkor egyben szükségesnek is tartotta az újat). Gyakran ír az elmaradott, konzervatív világról – saját világáról – és a tenni akaró, olykor utópista és naiv, a fősodortól eltérő emberekről. Rengeteg írása jelent meg 1891-től az általa alapított és szerkesztett Képes Családi Lapok c. folyóiratban, 1894-95-ben pedig megjelent életrajzi műve, A sötét világ. Ez fontos kordokumentum, és segít megérteni Tolnait. Egyetemi magántanár lett, de megakadályozták, hogy taníthasson, ugyanakkor mindeközben polgári iskolai igazgató is volt. 1902-ben halt meg Budapesten, halálára három évvel később már Mikszáth Kálmán sem emlékezett pontosan.

tolnai_lajos_wikipedia.png

Tolnai Lajos (forrás: Wikipedia)

Irodalmi értéke

A Magyar Irodalmi Arcképcsarnok szerint

„Ő volt a magyar realista regény előharcosa, anélkül hogy meg tudott volna írni egy igazi realista regényt.”

Műveiben valódi problémákról ír, de sokszor elnagyolt az a kép, amit a társadalomról vagy az egyes szereplőkről ad, tényleg nem válik realistává, bár az akar lenni. Még fontosabb ennél, hogy

az igazságkereső, meg nem alkuvó író személyes indulatai, olykor gyűlölete elnyomja a valóság pontos leírását.

Ennek ellenére, főleg az 1884 után Budapesten keletkezett írásaiban, előfordulnak már pontosabb, irodalmi téren is jóval értékesebb és igényesebb művei. Kortársai közül azok, akik nem a kiegyezés elitjébe tartoztak, nagyon is elismerték, ugyanis

kívánták azt a botrányt, amely írásait övezte,

ráadásul a művei valóban igazságkeresők, leleplezők és botránykeltők.

Ez a soha meg nem alkuvó ellenzéki, negyvennyolcas ember egyébként egyházával szemben is kritikus volt, miközben megmaradt ostorozó kálvinista prédikátornak. Itt is az igazságot kereste: jótevőjét, aki pártfogolta, első magántanítványát szerezte, a gyönki gimnázium – ahol Nagykőrös előtt tanult – tanítóját, Filó Lajost önéletrajzi regényében megörökíti: később nagykőrösi lelkész lett, és lehetett volna püspök is, csak hát ellenfelének, Szász Károlynak mágnás kapcsolatai voltak…

tlg-12.jpg

A gyönki gimnázium jogutódja, a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium - az eredetileg Nagyszékelyben alapított gimnáziumot néhány év után áthelyezték Gyönkre, és Tolnai Lajos is itt tanult. Jogutódja Tolnai Lajos nevét viseli (forrás: Gyönk Város weboldala)

Akik maradéktalanul elismerték, azok természetesen Ady és Móricz. Ady szerint pontosan látta a problémákat, Móricz pedig egyenesen a modernség, a realizmus emberének tartotta, és a legnagyobb magyar regényíró elmének nevezte. Az igazságot azonban Mikszáth Kálmán és Németh László (A Nyugat elődei c. esszéjében) mondták ki:

a társadalom problémáit valóban jól látta, de a személyes ellenszenv, az indulatok tönkretették,

hajlamos volt szereplőitől – Mikszáth szerint – „irigyelni” a boldogságot, és – Németh László szerint – „első felháborodásában aljasságokba keverte hőseit”. Ugyanakkor a Nyugat folyóirat elődjének tartotta. Azt írja továbbá:

„Épen mert úttörő volt, nagyobbak támadtak nála”,

mégpedig Szabó Dezső és Móricz Zsigmond. „Vajdában és Tolnaiban emelkedik fel az új irodalom első hulláma.”

 

Borítókép: Buda ostroma 1849-ben (forrás: Wikipedia)

Kvíz: mennyire vagy képben a környezetvédelemmel?
Kvíz: mennyire vagy képben a környezetvédelemmel?

A környezetvédelem és a fenntarthatóság témakörei lassan megkerülhetetlen részei lesznek -szerencsére- a mindennapjainknak. Megfigyelhető azonban, hogy minden felületen ugyanazokat a sabloninformációkat találjuk meg, ha információt keresünk ebben a témában. Te vajon ismered azokat a tényeket is, amikkel nem kerülsz szembe minden nap?

turbines.jpg

Halálos drog vagy jótékony gyógyszer? - A kábítószerek története és a kannabisz legalizálásának kérdései
Halálos drog vagy jótékony gyógyszer? - A kábítószerek története és a kannabisz legalizálásának kérdései

5b436ba4-pexels-photo-2178565.jpeg

Manapság számtalanszor említik és felhívják a figyelmet arra, hogy a kábítószer fogyasztása káros, hatalmas veszélyei vannak a fiatalokra nézve. Valójában miről is beszélünk, amikor a már-már baljóssá vált “drogozás” kifejezést használjuk?

 

A tudatmódosító szerek történelmi áttekintése

Jóval régebbre kell visszatekintenünk mint gondolnánk, ugyanis az első “kábítószerként” értelmezhető termékeket már egészen az őskor óta használja az emberiség. Meglepő, de új kutatások szerint a társadalmak már a neolitikum előtt alkalmaztak tudatmódosító szereket különféle rituális ceremóniákra, ünneplés céljából.

A régészeti feltárások ugyanis olyan emberi csontok melletti fosszíliákat és tárgyakat találtak, melyek tudatmódosító szerekre utaló nyomokat tartalmaztak.

Különféle pszichoaktív szereket, dohányt, gombát és alkoholt is találtak a feltárások során.

A neolitikum alatt  bővült az emberek ismerete a kábító hatást okozó varázsszerekről. Fontos megjegyezni, hogy az ilyesfajta növények termései, magvak vagy akár maga a lábasokban felhevített cannabis is főként “túlvilági”, spirituális események alkalmával játszott központi szerepet. Jelentős ültetvények voltak a Közel-Keleten, a mai Kína területén pedig már régóta folyt az ópium termesztése. Gyógyszerészeti okok miatt is nagy volt e szerek jelentősége, hiszen sebek vagy gyulladásos betegségek, fertőzések kezelése során lényegessé vált különféle herbáriumok kialakítása és a növényismeret terjesztése. Részben azért is váltak az idős, tapasztalt emberek értékes tagjaivá az őskori társadalomnak, mert ők rendelkeztek megfelelő tapasztalatokkal az orvoslás terén.

Már az ősi India és az ókori Hellász népessége számára ismert volt az Amanita Muscaria nevezetű gomba, amit a közhasználatban légyölő galócaként emlegetünk. Elsőre valóban meglepő e veszélyes gombafajta külön célokra történő használata, mivel nagy mennyiségben a szervezet számára mérgező, ám amennyiben forrázva, kis adagokban fogyasztják, a halálos mérgezés valószínűsége igen csekély. A mérges gomba megevése szintén vallási, kulturális és orvosi célokból vált az emberek életének részévé.

A légyölő galóca: bemutatjuk a mesegombátA légyölő galóca külső fehér foltjait sokszor lemossa az eső. így könnyen összetéveszthető más gombafajokkal (forrás: turistamagazin.hu)

Régről ismertek az alkoholkinyerés és a koffeinkészítés fortélyai is. Példának okáért már a Biblia is említést tesz Noé története kapcsán borvidékekről és a részegedés folyamatáról. Nem volt idegen a tömeges sör- és borfogyasztás a középkori egyházak és szerzetesek számára sem. A kora középkori európai mentalitás – ami abban teljesedett ki, hogy a fanatikusan vallásos ember egy ideálképet kergetett és a lelkét “tökéletesítette” azzal, hogy a bűnös test vágyait a lehető leginkább korlátozza – nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a klerikusok és a hitbuzgók körében tömegesen elterjedt az alkoholizmus. Már csak azért is népszerűek voltak a középkori  szeszes italok, mert a víz sok helyütt szennyezett volt a csatornarendszerek hiánya miatt, s jóval higiénikusabb és biztonságosabb volt a bor vagy a sör ivása. A végletekig elmenő aszketikus lét és a sanyarú önmegtartóztatás sokaknál komoly mentális problémákkal járt, az emberek magukba fordultak és az alkohollal próbálták elnyomni lelki vívódásukat. 

Egyéb drogkészítmények használata nem volt bevett a középkori Európában, az orvoslással és a gyógynövényekkel a szerzetesek és egyházi személyek foglalkoztak. Bizonyos értelemben tehát kijelenthető, hogy a kábítószer ismerete a középkorban csak egy szűk elit privilégiumának számított.

Az európai gyarmatosítás és az azt követő századok rengeteg ember életvitelét változtatták meg, ha abból indulunk ki, hogy a koffein, a dohánytermékek és a teák tömegesen kezdtek beáramlani az Új Világból. Még a hódítók megjelenése előtt ismert volt az amerikai őslakosok számára a rekreációs szerek széleskörű ismerete. Az azték, zapotec és a maja kultúrában is bevett szokás volt például a dohányzás, de sokféle “gyógyfű” alkalmazásától sem riadtak vissza a prekolumbiánus, mezo-amerikai népek. Legjellegzetesebb használata a kábító hatású készítményeknek szintén gyógyítási célok miatt bontakozott ki és sámánok, gyógyítók rendelkeztek velük. Sokan úgy vélték, hogy a túlvilággal való érintkezés, kapcsolattartás ezen anyagok segítségével lehetséges. Említhetünk olyan főzeteket is, melyek több fűszerből és növényből lettek gondosan előkészítve, ilyen volt például az úgynevezett balché ital is, melyet – gyógyító hatása miatt – a maják előszeretettel fogyasztottak.

Egy dohányzó maja pap (forrás: smokingpipes.com)

Újabb sarokpont volt a 19. századra rendkívül széles körben elterjedő ópiumkereskedelem, melynek legfontosabb exportőre Kína volt. Ezzel párhuzamosan a felvilágosult európai kultúrkörben egyre inkább kezdett teret hódítani az akkor még gyerekcipőben járó pszichológia és elmondható, hogy fejlődött a tudományos élet.

A szellemi forradalom jelentősége abban is kiteljesedett, hogy az orvoslás egyre inkább elkezdett foglalkozni az emberi agresszió, szorongás és erőszak mögött rejlő lelki problémákkal. Rájöttek, hogy sok esetben éppen az alkohol volt az a tudatmódosító, mely a családon belüli erőszakhoz, az emberi test leépüléséhez és az agy jelentős károsodásához vezetett.

Szintén a 19. századhoz köthető egyébként a mai napig életbevágóan fontos penicillin feltalálása, mely révén közvetlenül több millió embert sikerült meggyógyítani a kóroktól. Hasonlóan jelentékeny folyamat volt a tömeges immunizáció és az ahhoz kapcsolódó védőoltások elterjedése.

A dohányzást illetően sajnos nagyon sokáig megosztó volt a közhangulat és egészségügyi kockázatait csak a 20. század második felében kezdték globális szinten realizálni. Mivel az átlagember néhány száz évvel ezelőtt még viszonylag fiatalon elhunyt különböző járványok és háborúk miatt, az orvosok számára a cigarettaszívás veszélyei kevésbé voltak szembetűnőek, mint napjainkban. Habár a nikotinfüggők száma szerencsére csökkenő tendenciát mutat, még a mai napig világszerte nagy a piaca a dohánytermékeknek.

Az 1900-as évek végére nagy számban kezdtek megjelenni a hallucinogén, euforikus érzést előidéző pszichoaktív drogok is: példaként felhozható a heroin, az LSD, az amfetamin vagy a kokain. Ugyanakkor pozitívum, hogy a századfordulóra sokat fejlődtek a gyógykészítmények, fájdalomcsillapító orvosságok is.

 

Milyen növény a Kannabisz, másik nevén Marihuána?

A kender termesztéséről talált emlékeink Kínához köthetők, ahol az időszámításunk előtti 3. évezredben már jótékony hatását felismerve, előszeretettel alkalmazták a császári udvarban.

Jelenleg is népszerű, az alkohol és a koffein után a leggyakrabban használt tudatmódosító.

Nyugtató, görcs- és gyulladásoldó tulajdonságát főként a kendernövény virágában található THC, azaz Tetrahydracannabinol okozza. Tulajdonképpen mára már a köznyelvben elterjedt “fű”-ből nem csupán cigarettát, hanem gyógyolajokat és egyéb étrend-kiegészítőket is gyártanak.

A kannabisz mindennemű termesztése sokáig az egész nyugati világban tiltott volt, majd az 1990-es években elkezdődtek különböző laboratóriumi kísérletek, melyek során egyre elfogadottabbá vált a marihuána orvosi célú felhasználása. Kalifornia államban elsőként legalizálták a növény vásárlását és termesztését, de ma már több ország is engedélyezte a kannabinoidokkal való gyógyászati kezeléseket. Hangsúlyos, hogy eltérően más kábítószerektől, a marihuána mellékhatásai meglehetősen enyhék és sokkal kevésbé hajlamos függőséget okozni, mint más drogkészítmények.

Összevetve a magas alkoholtartalmú italok fokozott fogyasztásával, a marihuána kevésbé bizonyul veszélyesnek mind a használójára, mind az adott környezetre nézve. Meg kell itt említeni, hogy ellenben a kannabisszal, az alkohol – melynek fogyasztása globálisan évente megközelítőleg 3 millió ember halálát okozza – forgalmazása a piacon teljesen legális egyetemben az egészségre szintén rendkívül káros dohánytermékekkel.

Nagyon fontos, hogy mérlegeljünk és különbséget tudjunk tenni drog és drog között, ugyanis számos esetben komoly függőség alakulhat ki. Magától értetődő, hogy egy házilag is alkalmazott gyógyászati készítmény, például a paracetamol is drognak minősül, tehát számos esetben nem kell feltétlen olyan veszélyes és addiktív szerekre gondolni, mint például az amfetamin.

Nem lehet elégszer szorgalmazni az iskolák szerepének fontosságát a pszichoaktív anyagok használatáról való tájékoztatást illetően.

Hasonlóan lényeges ezzel egyetemben, hogy a piaci aktualitásokkal és a jelenleg hatályos jogszabályokkal is legyünk tisztában – sokszor ez inkább akkor okoz gondot, mikor valaki példának okáért marihuánát szállít be egy, az azt korlátozó országba anélkül, hogy tisztában lenne a fogadó ország szabályaival. Magyarországon jelenleg tilos a kannabisz árusítása és egyéni felhasználása is.

Milyen előnyökkel járna a legalizálás?

Felmerülhet a kérdés, hogy megérné-e a közeljövőben legalizálni a kender termesztését és árusítását. Sokak által vitatott téma ez, mivel egyrészt még számos kísérlet zajlik a cannabis hatásai tekintetében, másrészt komoly gazdasági érdekek ellenzik a legalizációt a piacon. Habár túlzott használata nem javasolt, az orvosi kannabisz kifejezetten biztató eredményeket tudott felmutatni például a multiplex sclerosis betegség kezelése folytán. Az sem mellékes, hogy a tiltott és üldözött portéka így-vagy úgy megjelenik a feketepiacokon, ugyanis a termék iránti kereslet nem szűnik meg azzal, ha központilag betiltják. Veszélyes viszont, hogy az illegálisan működő piacokon – mivel semmilyen szerv nem tudja kontrollálni és ellenőrizni forgalmazását – olyan drogok is elérhetővé válnak, melyeket bármiféle protokollt kikerülve gyártanak, így fogyasztásuk sok esetben akár halálos kimenetelű is lehet.

A “fű” esetében is meg kell jegyeznünk, hogy a feketepiacon történő vásárlása egyáltalán nem kockázatmentes, sőt sok esetben az is előfordulhat, hogy valami egészen más terméket kapunk, mint amiért fizettünk.

Kétségtelen tehát, hogy a marihuána törvényes piacának kialakítása mindenki számára előnyös lenne. Elsőre meglepő, de valójában a fiatalság körében nem emelkedne drasztikus módon a kábítószer-fogyasztók aránya a kannabisz törvényessé tételével. Egyik számottevő oka ennek az, hogy a kannabisz - mint már korábban hangoztattuk - nem minősül nagy függőséget okozó drognak, másrészt pedig a diákok körében már eleve elterjedt a “fű” fogyasztása és importja Magyarországon.

Mindent egybevéve, nem titok, hogy rengeteg alkoholárusító nagyvállalat érdekeltségeivel menne szembe bárminemű rekreációs drog legalizálása. Érzékenyen érintené a szintén konkurens dohánypiacot is. A fogyasztók egészségügyi szempontból viszont jól járnának, mivel leszűkítené a feketepiac mozgásterét, valószínűsíthetően ellensúlyozhatná a dohányzást, de kedvezően hatna az alkoholizmus elleni versenyre is. Természetesen ez esetben is hangsúlyozni kell a mértékletesség elvét és a bárminemű addiktív termék használata előtti megfelelő tájékoztatást.

 

(Borítókép forrása: szimpatika.hu)

Az ünnepelt bécsi táncosnő: Horthy Miklós nagyanyja
Az ünnepelt bécsi táncosnő: Horthy Miklós nagyanyja

c1671zh97015b.jpg

Karrier szempontjából a magyar nemesség számára a huszadik század elején kiemelt jelentőségű volt a császári-királyi kamarási cím – amelyet ugyanakkor csak az nyerhetett el, aki bizonyos számú, meghatározott nemesi ősöket fel tudott mutatni. Gondolnánk, hogy Horthy Miklósnak ez sikerült, de volt egy rejtélyes anyai nagymama…

Horthy Miklós felmenői

Apai ágon a család 1635-ben kapott nemességet, és valószínűleg Kolozsvár környékén éltek, ahova Debrecenből kerülhettek át – bár elterjedt, hogy székely eredetűek, ez valószínűleg Horthy Miklós körének terméke.

A későbbi házasságok eredményeképpen azonban nagyon régi, főként tiszántúli nemesi családok tagjai kerültek Horthy apai elődei közé.

Apai nagyapja révén az ősi kárpátaljai Ilosvayak, a Jármyak, a szilágysági Szodorayak, a bihari Csanádyak és még napestig sorolhatnánk; nagyanyja pedig az ősrégi abaúji bizáki Puky család sarja, olyan felmenőkkel, mint a régi Fáy vagy Monoky családok, a szentmártoni Ónodyak – akik közül az első magyar betyár, Angyal Bandi származott –, és innen őse, anyai dédanyja révén az a roffi Borbély család, amelyik Erdélyből jött a 17. század végén, harcolt Eger visszafoglalásánál, ott volt Rákóczi mellett, majd birtokossá vált Tiszaroffon – és tulajdonképpen egyik gyökere Horthy ősi birtokos voltának.

horthypapamama_wiki.jpg

Horthy Miklós szülei (forrás: Wikipedia)

Anyai nagyapja révén hasonlóan újkori nemesítésű családból ered, anyjának, Halasy Paulának a nemzetsége ugyanis 1618-ban kapott nemességet, és eredetileg az Észak-Dunántúlon élt. Az ükapa, Halasy Márton lett birtokos Dévaványán, akkor Jász-Nagykun-Szolnok (ma Békés) vármegyében, de a házasságok révén Horthy innen részben felvidéki, részben dunántúli, főleg zalai családok leszármazottja, és mindkét ágon bőven találunk ősi nemeseket: Rakovszkyak, Pongráczok, Kubinyiak, Csúzyak, a már Árpád-korban szereplő ősi szentgyörgyvölgyi Bakács család tagjai (ráadásul a bárói címmel rendelkező ág), a Talliánok és a Sibrikek – utóbbi családból származott Deák Ferenc anyja.

Előkelő felmenők, csakhogy az anyai nagyapa, Halasy József kicsit máshonnan házasodott. Garber (Gerber) Erzsébetet vette el. Vajon milyen előkelő felmenőket rejthet Garber Erzsébet?

Milyen igazolást kapott Horthy Miklós?

A Horthy-fivérek, István és Miklós, először az 1890-es években próbálták megszerezni a kamarási címet.

Ugyan ekkor még nem feltétlenül lett volna szükség az anyai nagymama nemességére, mivel azt csak 1898-ban írták elő, de az osztrák nemesek a magyarokat kétkedve fogadták, így titokzatos nagyanyjukat megpróbálták beilleszteni egy nemesi családba. A kutatással előbb Baptist Witting bécsi genealógust, majd Magasházy Bélát, Borsod vármegye főlevéltárosát bízták meg.

1280px-kenderes_horthy_kastely_fohomlokzat.jpg

A kenderesi Horthy-kastély, amely a család anyai, Halasy-ági öröksége (forrás: Wikipedia)

Két évtizeddel később, amikor Horthy befejezte a szárnysegédi szolgálatot az uralkodó mellett, mégis megkapta a kamarási címet – bár 1913-at írunk ekkor, és több olyan udvari bált nem tartottak, ahová hivatalos lett volna, mert jött a világháború. A benyújtott dokumentumok szerint Garber Erzsébet apai ágon az 1714-ben nemesített Gerber családból származik, anyai ágról pedig a dunántúli nemes Szladovitsok a felmenői. A szülők eszerint Nagycenken kötöttek házasságot, de a benyújtott családfán utólag kérdőjelet raktak, és jelezték, hogy a származás bizonytalan. Persze a vizsgálattal megbízott udvari tisztségviselő (Alfred Anthony von SIegenfeld) jelezte, hogy a vizsgálat csupán formális (elegendőnek tartotta, hogy Garber Erzsébetet lánya keresztelési bejegyzésében tekintetesnek nevezik). Mikor került elő újból a kérdés?

horthy_the_regent_wiki.jpg

Horthy Miklós (forrás: Wikipedia)

Feltételezett zsidó gyökerek

A náci Németországban többször is elővették a velük szövetséges államok államfőinek családi hátterét, bár általában szemet hunytak az esetleges zsidó gyökerek felett (amíg az illető lojális volt), mondjuk a nyugat felé tett békepuhatolózások idejében még nagyobb nehezítést jelentettek volna Horthy számára.

Nem egyszer fordult elő, hogy az anyai nagymama zsidó származását vélelmezték.

Egy német diplomata, Edmund Glaise von Horstenau (korábban a bécsi hadi levéltár igazgatója, tábornok) naplójából az derül ki, hogy a nagymama táncosnő volt. Innen már az anyakönyvek alapján nagy valószínűség szerint megállapítható Horthy nagyanyjának kiléte.

Ünnepelt bécsi táncosnő

Gerber Erzsébet 1806-ban született Bécsben egy alkalmi szolga lányaként. Igen nehezen képzelhető el, hogy nemesi származású lett volna,

bár egyszer előkerült egy címer, de koronás, tehát nemességre utaló címert az osztrákoknál nem csak a nemesi családok használtak, ráadásul nem biztos, hogy családi címerről beszélünk. Katolikusnak keresztelték a Szent István-plébánián – vagyis nem volt zsidó származású, de ezt a kortársak nem tudhatták, mivel rossz években keresték a születését, és nem találták, ami sok feltételezésnek adott alapot. Előbb Bécsben, majd Pozsonyban és Pesten lépett fel, később a budai német színházba került. Itt ismerkedhetett meg Halasy Józseffel – innen már egyértelmű a történet.

wien_stephansdom.JPG

A bécsi Szent István-plébániatemplom (Stephansdom), ahol Horthy nagyanyját keresztelték (forrás: Wikipedia)

Gerber Erzsébetet már Bécsben is kiváló táncosnak és énekesnek tartották, de a kezdeti nehézségek után a prózai fellépésekben is remekelt.

Korának egyik legjobb színésznője volt,

két óra alatt meg tudott tanulni egy szerepet, és előfordult, hogy meg kellett ismételnie a daljátékát, mert a közönség ezt kívánta. Viszont mivel nem volt nemesi származású, így a kamarási cím iránti igénynek miatt nem fért fel a családfára. Azt nem tudjuk, hogy Horthy és környezete mennyit tudott róla, de nagyon úgy néz ki, hogy keveset. Egyébként egyik testvére valószínűleg látogatóban lehetett náluk az 1850-es években, amikor is teherbe ejtett egy tiszántúli (tiszaroffi) lányt…

 

Forrás: Cseh Géza: Egy elfelejtett reformkori színésznő nyomában. Horthy Miklós rejtélyes nagyanyja. Turul 92. (2019) 145–151.

 

Borítókép: A reformkor nagy magyar színésznői: Kántorné, Székelyné, Déryné. Forrás: Závodszky Géza–Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem. Bp. 1997. 15. (forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)

Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 4.: a felmondási tilalmak és korlátozások
Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 4.: a felmondási tilalmak és korlátozások

 pexels-christina-morillo-1181304.jpg

Sorozatunkban végigjártuk a munkavállaló jogait, kötelezettségeit, valamint azt, hogyan áll össze a munkaviszony megszüntetésének a rendszere. Az utolsó részt a felmondási tilalmaknak és a felmondási korlátozásoknak szenteljük. Ezzel a kis kiegészítéssel lesz valójában teljes a munkaviszony megszüntetésének a rendszere és amellett önmagukban is hasznos információk a tilalmak és korlátozások ismerete.

A felmondási tilalom

A felmondási tilalom fogalma elég egyértelmű: azokban az esetekben, amikor fennáll a tilalom, a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszony felmondással. De mik ezek az esetek?

A terhesség, a szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés ideje, önkéntes tartalékos szolgálat, valamint a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéstől a felmondás közléséig 30 napig tartó felmondási tilalom.

Azaz amíg ezek az esetek fennállnak, a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással.

Érdemes megemlíteni, hogy a vezető beosztású munkavállaló esetén nem nyújt védelmet a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság. Tehát a vezető beosztású munkavállalónak ugyanúgy fel lehet mondani ezen idő alatt is. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a munkavállaló csak akkor hivatkozhat a várandósság és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés adta védelemre, ha arról tájékoztatta a munkáltatót.

pexels-kei-scampa-3013668.jpg

Egy kicsit érdemes kibontani, hogy mit is jelent a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon alapuló felmondási tilalom. Ez a tilalom alapvetően két esetet ölel fel: az első a gyermek 3 éves koráig, a másik pedig a gyermek 10 éves koráig, a gyermek személyes gondozása érdekében illeti meg a munkavállalót.

Ez a felmondási tilalom a nőket és a férfiakat is védi, hiszen bármelyik szülő jogosult arra, hogy otthon lehessen a gyermekével. Abban az esetben azonban, amikor a gyermek gondozása céljából történő szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, akkor a szülők közül csak a nőt illeti meg a védelem.

pexels-josh-willink-286625.jpg

Amíg fennáll - a fentiek közül bármelyik okból - a felmondási tilalom, addig a munkavállalóknak nem lehet jogszerűen felmondani.

A felmondást először a felmondási tilalom megszűnését követő első napon lehet jogszerűen közölni.

A felmondási korlátozások

A felmondási korlátozásoknak három típusa van: az első, amikor a munkáltató csak akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha teljesít bizonyos többletkritériumokat, a második esetben a felmondás érvényességéhez egy harmadik személy egyetértése szükséges, a harmadik eset, pedig azt a kört fedi le, amikor ugyan a munkáltató közölheti a felmondást, de a felmondási idő kezdete - bizonyos okokból - csak később kezdődik.

Védett kor

A védett kor a felmondási korlátozások első típusába esik, vagyis a munkáltató csak bizonyos többletkritériumok esetén szüntetheti meg a munkaviszonyt.

A védett kor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év.

Ez a felmondási korlátozás csak abban az esetben illeti meg a munkavállalót, ha határozatlan idejű munkaszerződése van.

A többletkritériumok ekkor úgy védik a védett korú munkavállalót, hogy csak akkor szüntethető meg a munkaviszonya, ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentősen megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását ellehetetleníti.

Érdekes, hogy ezek pont a tényállások megegyeznek az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondásra okot adó tényállásokkal.

pexels-andrea-piacquadio-3831645.jpg

Egyéb okból - munkavállaló képessége vagy munkáltató működéséből fakadó okok miatt - csak akkor szüntethető meg a védett korú munkavállaló munkaviszonya, ha az adott munkahelyen nincsen a munkavállalónak megfelelő betöltetlen, másik munkakör vagy az erre történő ajánlatot a munkavállaló visszautasította.

Harmadik személy egyetértése

 A harmadik személy egyetértése a felmondási korlátozások második típusát öleli fel.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy az Mt. által meghatározott esetekben (ha a munkáltatói felmondás az üzemi tanács elnökére, az üzemi megbízottra, vagy a választott szakszervezeti tisztséget  betöltő munkavállalóra irányul) kimondja, hogy a munkáltató általi felmondás csak harmadik személy (pl. üzemi tanács, munkavállalók közössége, felsőbb szakszervezeti szerv) előzetes egyetértése esetén érvényes.

pexels-christina-morillo-1181533.jpg

Felmondási idő kezdetének az elhalasztása

A felmondási idő kezdetének az elhalasztása lehetővé teszi a munkáltató számára a felmondás közlését, de a felmondási idő csak a védelmi időszak lejártát követő napon kezdődik meg. Mik ezek az esetek, ahol fennáll ez a védelem?

A betegség miatti keresőképtelenség idején, ami legfeljebb a betegszabadság lejártát követő egy év lehet. A beteg gyermek ápolása miatta keresőképtelenség ideje alatt, illetve a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt.

A szerző az alábbi tankönyvet használta forrásként

 

Látótávolságban a lengyel parlamenti választások
Látótávolságban a lengyel parlamenti választások

lengyel_valasztasok.jpg

Ebben az évben több olyan országban is választásokat tartanak, amelyek eredményei Magyarország számára is fontosak. A valószínűleg ősszel megtartandó lengyelországi választások azonban különösen érintik Magyarországot, több szempontból is. Az ezer éves lengyel-magyar barátságot az egy évvel ezelőtt elkezdődött orosz-ukrán háború és az arra adott válaszok komoly próba elé állították, ugyanakkor azt nem szabad elvitatni, hogy Lengyelország még mindig Magyarország egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb szövetségese Európában. A következőkben a minden bizonnyal idén ősszel megrendezésre kerülő lengyel választások kilátásait latolgatnám, bemutatva a főbb pártokat, különös tekintettel a választásokat meghatározó és a győzelemre esélyes lengyel politikusokra

Elsősorban érdemes tisztázni azt, hogy pontosan hogyan is zajlanak le a parlamenti választások Lengyelországban.

A választópolgárok a kétkamarás Parlament mindkét házába választhatnak képviselőket. A felsőházba, vagyis a Szenátusba, valamint a Szejmbe, amely az alsóháznak felel meg.

Előbbi 100, míg utóbbi 460 főből áll. A félreértések elkerülése végett fontos megjegyezni, hogy a Szejm kifejezést szokták használni a Parlament épületére is, mivel itt ülésezik mindkét ház, ugyanakkor az az alsóház hivatalos megnevezése. A Szenátus tagjait relatív többséggel választják meg, míg a Szejm képviselőit pártlistás arányos választási rendszerben. Ahhoz, hogy egy párt a Szejmben többségben legyen, 231 képviselővel kell rendelkezzen. Ez a rendszerváltás óta csak kétszer történt meg (mindkétszer a PiS érte el). További érdekesség, hogy a Parlament által megválasztott kormányfő, aki a magyar viszonylatokban a miniszterelnöknek felel meg, a Lengyelország Minisztertanácsának elnöke nevet viseli.

A 2023-as lengyelországi parlamenti választásokon várhatóan

két nagy, domináns párt fog indulni a győzelemért. Az egyik a jelenleg is kormányzó Jog és Igazságosság pártja (lengyelül: Prawo i Sprawiedliwość, PiS) és annak Egyesült Jobboldala, a másik a Polgári Platform nevű párt (lengyelül: Platforma Obywatelska, PO), és annak Koalíciója.

Előbbinek az a Jarosław Kaczyński a vezetője, aki testvérével együtt társalapítója volt a pártnak 2001-ben. Jelöltje minden bizonnyal a jelenlegi kormányfő, Mateusz Morawiecki lesz, míg utóbbinak az a Donald Tusk, aki 2007-2014 között volt Lengyelország Minisztertanácsának elnöke, valamint 2014-2019 között az Európai Tanács elnöke. Ennek a két formációnak van esélye arra, hogy többséget szerezzen. A két párt rivalizálása azért is ígérkezik érdekfeszítőnek, mert a 2019-es parlamenti választásoknak is ők voltak a főszereplői. Ahhoz, hogy megértsük, miért is számít ez a versengés kiemelkedőnek és meghatározónak, érdemes röviden kitérni a már említett 2019-es választásokra.

Jarosław Kaczyński, wicepremier (cropped).png

Jarosław Kaczyński, a PiS társalapítója, Lengyelország egyik legbefolyásosabb politikusa. Forrás: Wikipédia

Négy évvel ezelőtt is a PiS és a PO rivalizáltak egymással, ahol végül a PiS került ki győztesen, a Szejmben 235 mandátummal, ugyanakkor a Szenátusban ,,csak" 48 helyet szerezve elvesztette többségét. A választások érdekessége, hogy a PO nem külön, hanem a Polgári Koalíció nevű egyesülésben indult, ahol a zöldek és a szociáldemokraták is helyet kaptak. A választások után az a Mateusz Morawiecki  alakíthatott kormányt, aki már az előző ciklusban is kormányfő volt.

Az azóta eltelt három és fél évben azonban a jelenlegi kormánypárt helyzete nem volt egyszerű. A Covid-19 miatt a lengyel kormány egy sor olyan szükséges intézkedést hozott, amely szükségszerűen számos kritikát váltott ki a választópolgárokból és az ellenzékből. Az orosz-ukrán háború kitörése után a lengyel kormánypárt egyértelműen és feltétel nélkül Ukrajna oldalára állt, és az orosz agresszor elleni minél keményebb fellépést szorgalmazta. Ebben a kérdésben nagy egyetértés mutatkozott Lengyelország és az Európai Unió között, azonban itt fontos rávilágítani a két fél közötti heves ellentétekre. Mint ismeretes, az Európai Unió jogállamisági problémákra hivatkozva visszatartotta a járványügyi helyreállítási alap összegét Lengyelországtól és Magyarországtól. A magyar kormány kompromisszumokkal elérte, hogy az alap egy részét folyósítsa az Unió, azonban Lengyelország még mindig nem kapta meg a szükséges forrásokat. Ez annak fényében is eltántoríthat választópolgárokat a jelenlegi kormánypárt támogatásától, hogy a kihívó Donald Tusk minden kétséget kizáróan az EU oldalán áll és az EU-pártiságot is kiemeli pártját illetően. Ez tehát bizakodásra adhat okot a befagyasztott pénzeket illetően. Ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy egy felmérés szerint a lengyelek egyre kevesebb százaléka bízik az Európai Unióban, így elképzelhető akár az is, hogy Donald Tusk népszerűsége valamelyest csökkeni fog.

Argentyna. Donald Tusk gra w piłkę podczas szczytu G20 w Buenos Aires

Donald Tusk, az Európai Tanács volt elnöke, a legesélyesebb ellenzéki párt vezetője. Forrás: Wikipédia

Az ősszel tartandó választásokkal kapcsolatban a Politico részletes közvéleménykutatásokat végez, ahol rendre a PiS jön ki favoritként: a legutóbbi felmérések szerint 37%-al vezet, míg a PO által vezetett koalíció, a Polgári Koalíció (lengyelül: Koalicja Obywatelska, KO) 30%-al követi. Ugyanakkor hallani lehet olyan elképzelésekről is, miszerint az ellenzéki pártok egyesülve legyőzhetik a PiS-t és az Egyesült Jobboldalt. Ez egyfelől matematikailag helyes állítás, ugyanakkor veszélyes húzás is lehet, mivel 2022 áprilisában a magyarországi ellenzéki pártok hasonlóképpen egyesülve szenvedtek el nagyarányú vereséget a Fidesztől. 

Összegezve tehát, az őszi lengyelországi parlamenti választások a PiS és a PO között fognak eldőlni. Ugyanakkor nem lehet előre megjósolni, hogy melyik csoportosulás fog győzelmet aratni, mivel addig még sok fordulat és nem várt esemény is történhet. Egy biztos: a jelenlegi helyzetben a lengyelországi választások biztosan kétesélyesek. 

A borítókép forrása: The New York Times

Ezen országok lakossága fogy rekordsebességgel
Ezen országok lakossága fogy rekordsebességgel

elderly-bulgarians-the-lost-generation.jpg

Az 1900-as évek közepétől a világ lakossága egy erőteljes növekedési pályán haladt, ám ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden térségben egyöntetű lenne az ilyesfajta gyarapodás. Míg ugyanis az elmúlt évtizedek legnagyobb húzóországai Kína és India voltak, a 21. század pedig Afrika esetében hoz majd robbanást, országok sokaságában népességfogyásra lehet számítani növekedés helyett.

Rangsor

Ország

Várható népességfogyás 2020 és 2050 között (százalék)

1

Bulgária

22.5

2

Litvánia

22.1

3

Lettország

21.6

4

Ukrajna

19.5

5

Szerbia

18.9

6

Bosznia-Hercegovina

18.2

7

Horvátország

18.0

8

Moldova

16.7

9

Japán

16.3

10

Albánia

15.8

11

Románia

15.5

12

Görögország

13.4

13

Észtország

12.7

14

Magyarország

12.3

15

Lengyelország

12.0

16

Grúzia

11.8

17

Portugália

10.9

18

Észak Macedónia

10.9

19

Kuba

10.3

20

Olaszország

10.1

Ezt mutatja többek között a fenti táblázat is, mely top 20-as (korántsem örömre okot adó) rangsora jelzi, hogy bizonyos országok lakosságának szinte negyede eltűnhet 30 év alatt.

Ilyen például a listavezető Bulgária, ahol a már most tapasztalható 20 százalékos veszteség mellett 22.5 százalékos az előre jelzett csökkenés 2050-ig, vagyis csak 5.4 millióan fognak élni az országban – miközben 1987-ben a lakosok száma a 9 milliót is elérte, jelenleg pedig 6.9.

Nem sokkal jobb viszont a helyzet Litvániában (22.1 százalékos várt csökkenés) vagy Lettországban (21.6 százalék), ahogy Ukrajnában sem (19.5 százalék). Utóbbi különösen is érdekes példa, hisz meglehetősen népes országként az 1991-es 51.5 millióról a 2050-es 35.2 millióra való várható csökkenés drasztikusnak tűnik, a jelenlegi történések tükrében pedig az sem lenne meglepő, ha az esés még inkább erőteljes és rendszerszintű lenne.

A legrosszabb mutatókkal rendelkező államok természetesen nem véletlenül találhatóak szinte ugyanazon régióban (Közép-, illetve Kelet-Európában),

javarészt összeköti őket ugyanis a szocialista múlt, a rendszerváltást követő időszak gyermekvállalási kedvének visszaszorulása – míg 1988-ban a régióban egy nő átlagosan 2.1 gyermeket vállalt, addig 10 évvel később már csak 1.2-őt –, ahogy persze a tömeges kivándorlás is, ami megmutatkozik többek között a kelet-európai személyek más EU-s országokban való munkavállalásában és letelepedésében is, és nem kerüli el a szomszédos országok többsége mellett Magyarországot sem, igaz a csúcsidőszak után komoly mérséklődést mutat.

Vannak azonban kilógó államok is a toplistán; az elmúlt fél évtizedet más rendszerben élő Olaszország (10 százalékos várt csökkenés) és Portugália (10.9 százalék) mellett például Kuba (10.3 százalék) és Japán. Japán helyzete egyáltalán nem új,

az 1970-es évektől ugyanis meredek zuhanást követ a születések száma, aminek eredménye, hogy míg 2021-ben kicsit több, mint 811 ezer gyermek született, az elhunytak száma az 1.4 milliót is meghaladta (a helyzet nyilván nem egyedi, Magyarországon is felgyorsult a népességfogyás, a KSH adatai alapján 2021-re a 63 ezres értéket is elérte).

Az alacsony születésszám következtében Japán társadalma jelenleg a legidősebb a világon (49 éves), a gyermekvállalást célzó különböző kormányzati intézkedések pedig egyelőre csak kisebb-nagyobb mértékben képesek megoldani a problémát. Kuba helyzete sem sokkal rózsásabb, hisz átlagosan 1.7 gyermek jut egy nőre, ami jelentősen elmarad számos régióbeli ország eredményétől (Mexikóban és Paraguayban is 2 feletti, Guatemalában 3). Ezzel párosul, hogy az országba való bevándorlás mértéke elhanyagolható, ám a kivándorlás annál jelentősebb, komolyabb embertömegek igyekeznek ugyanis a térség egyik legkevésbé fejlett országát elhagyva máshol letelepedni.

Az említett példákkal szemben jelenleg még a globális növekedés időszaka érzékelhető (a legnagyobb termékenységi rátával rendelkező országok top 25-ös listáján pedig kizárólag afrikai államokat találhatunk, az első 8 helyezett esetében átlagosan 5 feletti gyermekszámmal), ám az előrejelzések szerint néhány évtizeden belül elérkezik a fordulat, 2100-ra pedig szinte az összes ország népessége csökkeni fog, míg a termékenységi ráta 1.7-re esik a jelenlegi 2.4 helyett. Mindazonáltal a következő évtizedek komoly átalakulásokat hoznak a globális népességeloszlás tekintetében, így mind a különösen növekvő, mind a drasztikusan csökkenő népességgel rendelkező országoknak komoly kihívásokkal kell szembenézniük a megfelelő működés érdekében.

Kiemelt fotó: Francesco Martino/OBC

Petőfi legszebb estéje
Petőfi legszebb estéje

talpra_magyar_thorma.jpg

Talán kevés olyan felfűtött lelkű költőnk volt, mint Petőfi Sándor, így ez a cím igen nehezen ellenőrizhető. A Petőfi-emlékév kapcsán a Magyar Nemzeti Levéltár elkészítette a „Petőfi közössége” adatbázist, amely mindazon személyeket igyekszik bemutatni, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak Petőfivel. Mi most egy olyan családot mutatunk be, akiknél Petőfi nem egyszer tartózkodott, és ennek eredményeként több verse is született. Nem mellesleg gyerekkori barátja egyben a leghitelesebb életrajzírója is lett: Sass István.

„Őseimnek véres kardja”

Mindannyian ismerjük ezt a sort a költő Magyar nemes c. verséből.

Egyesek talán azt is tudják, hogy a tolnai Borjád pusztán – nem azonos a baranyai azonos nevű faluval, hanem ma Kölesd falu része, de korábban a ma Sárszentlőrinchez tartozó Uzd pusztával egyesítve alkotta Uzdborjádot – birtokos Sass család kardja ihlette. Valójában

a Sass család nem volt nemesi származású,

legalábbis férfiágról nem.

A tolnai Sárszentlőrinc és környéke a külföldi származású Claude Florimond de Mercy gróf – ennek halála után pedig fogadott fia – birtokolta, és a Sass család felemelkedése hozzá köthető. Az eredetileg jobbágy származású Sass János huszárként szolgált, és a családi hagyomány szerint megmentette a fogságba került Mercy gróf – maga is katona – életét, aki lehetővé tette számára, hogy birtokot válasszon a gróf jószágaiból. Sass ugyanakkor csak egy házhelyet kért magának a Sió partján, amely így mentesült a jobbágyszolgáltatások alól. Sass valószínűleg folytatta a katonáskodást, mivel csak az 1760-as években telepedett le Borjádon. Ha nem volt eredetileg nemesi származású, amire jelenleg nincs semmiféle utalás, akkor utódai sem, hiszen ő maga nemességet nem kapott. Egyébként nagyon úgy néz ki, hogy írt verseket is.

Ennek ellenére a család komoly nemesi rokonsággal rendelkezett.

Sass János ugyanis igyekezett úgy élni, mint a nemesek, és már a század második felében beházasodtak egyes nemesi családokba, és az sem volt ritka, hogy gyerekeiket taníttassák – erre helyben lehetőségük is volt.

Hogy kerül a képbe Petőfi?

Petőfi Sándor – evangélikus vallású lévén – evangélikus intézményekben végezte tanulmányait. Így jutott el a tolnai Sárszentlőrincre,

a vármegye egyetlen olyan, teljesen magyar lakosságú falvába, ahol majdnem mindenki evangélikus volt, és evangélikus egyházközség működött (máshol német-magyar vegyes egyházközség vagy kizárólag német egyházközség működött, illetve Sárszentlőrinchez tartozó magyar leánygyülekezetek léteztek még, például Tolnanémediben). A szomszédos Uzddal és Borjáddal, a Sassok lakóhelyével szerves kapcsolatban álló falu ugyanis 1806 óta evangélikus algimnáziumot működtetett, amelynek legfőbb célja magyar érzelmű tanítók képzése volt a közeli német evangélikusok számára. Persze Sárszentlőrinc és a környékbeli puszták népe ezzel nagyon is jól járt: a szomszédos Uzdon ugyanis átalakultak a birtokviszonyok, és több nemesi család is birtokos lett, például a Pesthyek – akik közül a Horthy-korszakban egy igazságügyminiszter is kikerült, ők egyébként azért is érdekesek, mert 1819-ig nem éltek az egyébként őseiket megillető nemesi jogaikkal –, vagy a Fördősök – jelen sorok írójának felmenői, akik 1849-ben egy később Kufsteint is megjáró alispánt adtak, vagy a Farkasok – akik közül származott Petőfi jó barátja anyja révén; továbbá igen komoly iparos réteg élt a faluban, ahol amúgy a parasztság is viszonylag jómódú volt.

4472-petofi-sandor-emlekhaz-sarszentlorinc.jpg

A sárszentlőrinci Petőfi Sándor Emlékház (forrás: sarszentlorinc.hu)

Így járatta ide gyerekeit id. Sass István orvos és felesége, a nemesi származású Farkas Erzsébet –, és ide járt Petőfi Sándor is kilenc éves korától két évig – ahol megismerkedett és közeli barátságba került ifjabb Sass Istvánnal. A későbbi költő vésett monogramja máig látható a sárszentlőrinci evangélikus templom egyik padjában.

Lánykérés Pesten

Néhány év elteltével a közeli barátságba került gimnáziumi tanuló Sass és az ekkor éppen önkéntes katona Petrovics Sopronban találkoztak, valószínűleg ekkor ismerkedett meg István öccsével, Károllyal. A rövid összefutást egy hosszabb pesti találkozás követte 1844-ben, amikor

a költő meglátta a reformkor leggazdagabb bankárának, Kappel Frigyesnek a lányát, Emíliát. Aki pedig felhívta Petőfi figyelmét a lányra – az nem más volt, mint Sass István.

kappel_emilia_wiki.jpg

Kappel Emília, akinek Petőfi megkérte a kezét (forrás: Wikipedia)

A felbuzdult költő másnap megkérte a lány kezét, és az apa udvariasan kikosarazta (valójában közölte vele, hogy bármikor szívesen látja, de persze többet nem találkoztak). Emília végül a következő évben férjhez ment Lónyay Menyhért grófhoz, aki később miniszterelnök lett.

Visszatérés Borjádra

Egy év elteltével a költő váratlanul betoppant a borjádi nádfedeles kúriába, ahol mindössze egy hetet kívánt tartózkodni – ugyanakkor lekéste a visszafelé tartó hajót, így július 26-tól augusztus 9-ig töltötte a vendégszerető Sassok közelében az időt. Nem sok idő telt azonban el a következő találkozásig, ugyanis szeptember 26-án Petőfi hajóval érkezett meg Paksra, ahol már várta Sass Károly a szilajcsikós hintóval – az úton Borjádig versenyeztek, hogy ki tud cifrábban káromkodni, és egy földbirtokossal nehéz felvenni az iramot, az örökös szabadságra bocsátott katonának sikerült. Borjádon pedig szüret volt, és a mozgalmas időszak a népi háttérrel bíró költő számára igazi feltöltődést biztosított, hát még a Sass-lányok közege.

petofi_sandor_wiki.jpg

Petőfi hiteles ábrázolása (forrás: Wikipedia)

Itteni tartózkodása alatt hat vers született (valószínűleg mind az őszi vendéglátás idejében). Volt itt minden: Sassné, vagy ahogy a költő hívta: asszonynéném, zavarba hozta a nyakkendő megdicsérésével; meglátogatta gyerekkori barátnéját, Hittig Amáliát Gyönkön – ebből persze vers is született;

fürdött a Sióban, amely miatt meghűlt – és Sassék lánya, Erzsike ápolta. De ki is volt ő?

„Ne válasszunk magunknak csillagot?”

Amikor Petőfi megérkezett Borjádra, a Sass-lányok közül csak Zsófi és Janka tartózkodtak a szülői háznál. Persze Petőfi Zsófinak is írt verset – „Engedd, hogy én is méh legyek a szivedben.” –, de amikor Borjádon híre ment az ekkor már híres költő ottlétének, a gyerekkori barát Sass István sógora, Sass Lydia férje,

Pesthy János halászbált rendezett uzdi birtokán Petőfi tiszteletére.

Ide Sass István és Petőfi gyalog, míg a többiek szekéren érkeztek, és nem kicsit öntöttek fel a garatra. Eközben figyelt fel a nővérénél rokonlátogatóban lévő Erzsikére, akit egész este mulattatott. Amikor pedig az est véget ért, a házigazda négy ökröt fogott be – a lovakat ugyanis kölcsönadták –, hogy a család hazatérjen. Itt született Petőfi egyik leghíresebb verse, A négyökrös szekér. „Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez: // <<Ne válasszunk magunknak csillagot?>>” – Sass Erzsébet pedig ettől kezdve Petőfi csillagának nevezte az esthajnali csillagot. Akárhogy is: a költő sorai igazolták magukat: „A csillag vissza fog vezetni majd // A  mult időknek boldog emlékéhez, // Ha elszakaszt a sors egymástul minket.” Közben pedig

„Az országúton végig a szekérrel // A négy ökör lassacskán ballagott.”

4886_20100329_20112776.jpg

Petőfi kedvelt tartózkodási helye, a Méhes - itt írta verseit is (forrás: muemlekem.hu)

A szabadságharc doktora

Petőfi ott tartózkodása alatt Erzsikét egyszer megcsókolta, mire a lány kisietett a kertbe.

A másik lánynak, Zsófinak, Halasy Károly gyönki jogász menyasszonyának megígérte, hogy a vőfélyük lesz – de ez meghiúsult. Petőfi végül október 7-én távozott szüleihez. A gyerekkori barát, az 1847-ben habilitált immár dr. Sass István később Pesten találkozott a költővel, aki megbízta őt Vácon élő anyjának kezelésével.

1848-ban Sass István is felkelt, mégpedig orvosként szolgálta a szabadságharcot. Mivel október 6-án Aradon találjuk, és mivel az osztrákok előtt is hírhedt Petőfi jó barátja volt, továbbá odaadóan jelen volt a harcokban, így hiába engedték el az orvosokat – Sass Istvánt kvázi belső száműzetésbe kényszerítették. Előbb uradalmi orvos lett, ugyanakkor 1865-től vármegyei főorvos Szekszárdon. Komoly tudományos és gyakorlati munkával bírt. Úgy néz ki, Petőfivel nem találkozott a szabadságharc alatt, de mindent tudott róla.

Petőfi és Erzsike kapcsolata elmúlt, de a Sass család ott volt a költő életében. Károly ugyanis éppen akkor volt gazdász a szatmári Erdődön, amikor a jószágigazgató (vagyis a felettese) Szendrey Ignác – nem más, mint Szendrey Júlia apja. A fiatalabbik Sass-fiú csempészte a leveleket az egymástól eltiltottak között.

S hogy mi lett Erzsikével? Férjhez ment Török Józsefhez (gyászjelentése alapján 1864-65 körül). Ennek ellenére a költővel töltött idő emlékét élete végéig ápolta, és amikor Kéry Gyula 1908-ban megjelentette Petőfi-emlékekkel kapcsolatos kutatásainak eredményét (Friss nyomon), akkor megkereste a Sass család leszármazottait is – és művében mellékelte Sass Erzsike hozzá intézett levelét.

 

Ajánljuk a Magyar Nemzeti Levéltár Petőfi közössége adatbázisát

Felhasznált forrás: Kéry Gyula: Friss nyomon. Bp. 1098.

Borítókép: Thorma János Talpra magyar! c. festménye (forrás: Wikipedia)

Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 3.: a munkaviszony megszüntetése
Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 3.: a munkaviszony megszüntetése

 dismissal-of-an-employee-700x350.jpg

Munkajogi sorozatunk célja, hogy a munkavállalók képbe kerüljenek jogaikkal és kötelezettségeikkel, amiket őket illetik, valamint terhelik a munkaviszony során. Sorozatunk előző részeiben áttekintettük a munkavállalók jogait, kötelezettségeiket, most pedig jöjjön a nagy mumus: a munkaviszony megszüntetése, köznapi nevén a felmondás.

 

A munkaviszonyt természeten nem csak felmondással lehet megszüntetni. A munkaviszony automatikusan megszűnhet több okból: munkavállaló halála, határozott idejű munkaviszony idején a határozott idő lejárta… De mi ebben a cikkben a munkaviszony megszüntetésével foglalkozunk egy kicsit részletesebben. A munkaviszony megszüntethető: közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással.

 Az egyes megszüntetési okok részletezése előtt fontos kiemelni, hogy a munkaviszonyt csak és kizárólag írásban lehet érvényesen megszüntetni. A nem írásbeli megszüntetés jogellenesnek minősül.

 

A közös megegyezés

A megszüntetési módok közül a legegyszerűbb, néhány lényeges szabályát érdemes csupán megemlíteni.

Közös megegyezéssel mind határozott, mind határozatlan idejű munkaviszonyt meg lehet szüntetni, a megszüntetés ideje kizárólag a feleken múlik.

A közös megegyezésben mindenképpen rögzíteni kell azt, hogy a felek akarata az, hogy megszűnjön a munkaviszony. Ennek az akaratnak kifejezettnek, egyértelműnek, félreérthetetlennek és feltétel nélkülinek kell lennie.

A közös megszüntetésnek nem kell tartalmaznia indokolást, csak a fentiekben kifejtett akaratnyilatkozatot, valamint a megszüntetés időpontját.

 istockphoto-1298293513-170667a.jpg(kép forrása: https://www.istockphoto.com/hu)

A felmondás

A felmondás a munkaviszony megszüntetésének az a fajtája, amikor az egyik fél – a másik fél hozzájárulásától függetlenül – egy egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a munkajogviszonyt, jövőbeli hatállyal.

A felmondás szabályozása – sajnos – nem egységes, így külön kell beszélni a felmondásról akkor, ha munkavállaló, ha munkaadó szünteti meg és sajnos az sem mindegy, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződésről van-e szó. A teljesség igénye nélkül tekintsük át a felmondások egyes típusait.

Elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy a munkáltató az esetek túlnyomó többségében köteles indokolni a felmondást (kivéve: ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül vagy vezető beosztásban van), míg a munkáltatónak csak határozott idejű munkaviszony esetén van indokolási kötelezettsége.

Munkáltatói felmondás – határozatlan idejű munkaviszony esetén

Törvény értelmében a munkáltató csak három esetben szüntetheti meg ekkor a munkaviszonyt: a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt (pl. megtagadja a helyes munkáltatói utasítást, nem teljesíti a rendelkezésre állási kötelezettségét…), munkavállaló képességei miatt (pl. a munkavállaló alkalmatlan, nem együttműködő…) vagy a munkáltató működésével kapcsolatos ok miatt (pl. létszámcsökkentés, átszervezés…).

hand-65688_640.jpg(kép forrása: https://erthetojog.hu/munkajog/munkakapcsolat-megszuntetese/)

Munkáltatói felmondás – határozott idejű munkaviszony esetén

Ebben az esetben is meghatároz törvény konkrét indokokat, amikor megszüntethető felmondással a jogviszony. Ezek pedig az alábbiak: felszámolás vagy csődeljárás tartama alatt, munkavállaló képességei miatt (ez megegyezik a határozatlan időtartamú felmondás okaival), illetve akkor, ha munkaviszony fenntartása külső ok miatt ellehetetlenül (pl. hatósági engedélyhez kötött munkáltatói működés esetén visszavonják az engedélyt)

Munkavállalói felmondás – határozatlan idejű munkaviszony esetén

Kedves munkavállalók, ezzel a lehetőséggel, bármikor élhettek és indokolnotok sem kell döntéseteket.

Munkavállalói felmondás – határozott idejű munkaviszony esetén

Ezt a felmondást már indokolni kell és az ok csak olyan lehet, ami lehetetlenné teszi a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását vagy annak fenntartása aránytalan sérelemmel járna.

 employee-termination--meaning--types--causes--steps--letter.png(kép forrása: https://blog.vantagecircle.com/employee-termination/)

Az azonnali hatályú felmondás

Az azonnali hatályú felmondásnak három különböző fajtája van, és – nyilván – mindegyik más szabályok szerint működik. Lássuk őket sorban!

Indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás

Mivel ez azonnali hatállyal szünteti meg a munkaviszonyt, ezért csak részletesen szabályozott, súlyos esetekben van lehetőség az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás alkalmazására.

Ezzel mind a munkavállaló, mind a munkáltató élhet egyoldalúan és a másik fél hozzájárulása nélkül, azonnal szünteti meg a munkaviszonyt.

Ezen megszüntetési módnak két oka lehet: ha valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi (pl. a munkáltató több hónapon keresztül nem fizet bért…) vagy ha bármely fél olyan magatartás tanúsít, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását (pl. a sofőr elveszíti a jogosítványát…).

Az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondást csak szigorú határidőket betartva lehet alkalmazni, így ezen határidők ismerete elengedhetetlen mindkét fél számára. A felmondási okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül, de ez legfeljebb az ok bekövetkezésétől számított 1 év lehet (bűncselekmény elkövetése esetén annak elévülési ideje).

59d03dd0-termination-form-1080x720px.png(kép forrása: https://www.businessmanagementdaily.com/64853/what-to-include-in-an-employee-termination-form/)

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás

 Ezzel a megszüntetési móddal szintén bármelyik fél élhet, azonban ezt senkinek sem kell indokolnia és mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszony felmondható ilyen módon.

A határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú, munkáltatói felmondása

Ebben az esetben a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt azonnali hatállyal a munkavállaló hozzájárulása nélkül, azonban ezt csak kártalanítás fizetése ellenében teheti meg, viszont indokolás nélkül és csak határozott idejű munkaviszony esetén.

A kártalanítás törvényben meghatározott mértéke: tizenkét hónapra járó távolléti díj, vagy ha a határozott időből hátralévő idő ennél rövidebb, akkor a hátralévő időre járó távolléti díj összege.

A szerző az alábbi tankönyvet használta forrásként.

(Borítókép forrása: https://www.iranbestlawyer.com/dismissal-of-an-employee-due-to-the-lack-of-good-performance-or-ethical-issues/)

süti beállítások módosítása